Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 09. 29

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

2022.09.29.

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete tanyagondnoki szolgálatot működtet a 3. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

(2) Az önkormányzat a működési engedély alapján működtetett tanyagondnoki szolgálati feladatok ellátására egy főállású tanyagondnokot foglalkoztat, közalkalmazotti jogviszony keretében.

(3) A tanyagondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A személyes gondoskodás keretén belül Törtel Község Önkormányzata szociális alapszolgáltatásként tanyagondnoki szolgáltatást működtet Törtel község közigazgatási területén, külterületi és egyéb belterületi lakott helyein1.

2A tanyagondnok által ellátandó területek:
a) Kákástó dűlő,
b) Ernyő dűlő,
c) Nyilas dűlő,
d) Besnyő dűlő,
e) Czakó dűlő,
f) Ludas dűlő,
g) Újosztály dűlő.
(2) E rendelet hatálya kiterjed a Törtelen élő, érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárokra, a bevándoroltakra és letelepedettekre, a hontalanokra és a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás célja:
a) szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás,
c) a község intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése,
d) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,
e) a településen lakó családok életfeltételeinek javítása,
f) segítségnyújtás a helyi civilszervezetek működéséhez,
g) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.3

3. A rendelet célja

3. § (1) A rendelet célja, hogy Törtel Község Önkormányzata a tanyagondnoki szolgálat működtetésével enyhítse a közigazgatási területén, az intézmény és szolgáltatások hiányából eredő hátrányokat, segítse az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, az egyéni és közösségi szintű igények kielégítéséhez segítséget nyújtson, biztosítva ez által a lakossági életfeltételek javítását.

(2) A rendelet az életminőség javítása érdekében meghatározza a tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat és azok mértékét, módját, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját.

(3) Együttműködés kialakítása a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása érdekében Törtel Község Önkormányzata, annak szervei, valamint a településen működő oktatási- és egészségügyi intézmények, civil szervezetek között, továbbá az összefogás eredményeként a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldásának kezdeményezése.

II. Fejezet

4. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

4. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgáltatásában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

e) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása.

(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdésen írtakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó, a Törtel Község Önkormányzata által teljesített feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(5) A tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat részletesen a tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

5. A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendje

5. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban, nincs szükség megállapodásra, ellátotti nyilatkozat kitöltésére sem. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket. (3) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele a külterületi lakosok számára térítésmentes. A belterületi lakosok közül azok számára térítésmentes, aki tartósan fekvőbeteg és mozgásképtelen és erről orvosi igazolást hoz4.

A tanyagondnoki szolgálati ellátás (továbbiakban ellátás) megszűnik:
a) a tanyagondnoki szolgálat jogutód nélküli megszűnésével,
b) a jogosult halálával
c) az ellátott jogosultsága megszűnik.
(3) Az ellátás igénybevevője, illetve a törvényes képviselője indoklás nélkül írásban bármikor kérheti az ellátás megszűntetését.

6. A tanyagondnoki szolgálat ellátása

6. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a rendelkezésére álló gépjármű igénybevételével látja el.

(2) A tanyagondnok vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti tevékenységnaplót. A tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybevevőnek alá kell írnia5. Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult.

(3) A tanyagondnok a munkaköri leírásban írtak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el a tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

(4) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyről a polgármester gondoskodik.

(5) A tanyagondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(6) Az alapszolgáltatásban részt vevő, személyes gondoskodást nyújtó feladatokat ellátó személy részére a munkáltató igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.

(7) A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó személy részére munkaruha-juttatást biztosít, melynek mértékét a tárgyévi költségvetés, a juttatás további szabályait pedig, a Cafeteria Szabályzat tartalmazza.

(8) Az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátáson kívüli személyszállítási feladatokhoz a polgármester engedélye szükséges, ebben az esetben a gépjármű megállapított költségtérítése 100.-Ft/km6.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Godó Tibor sk. Dr. Turóczi Zoltán sk.
Polgármester Jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Törtel, 2019. november 26.
Dr. Tóth Ágnes
Jegyző
1

Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

2

Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete

3

Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

4

Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

5

Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete

6

Módosította Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete