Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról

Hatályos: 2016. 04. 02- 2016. 07. 10

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete


az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról


Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

  1. § A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják Úrhida község lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát. Egyúttal meghatározzák az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai (22.00-06.00 óra között) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítását.

A rendelet hatálya

  1. § A rendelet hatálya Úrhida község közigazgatási területén működő működési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.


Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

  1. § (1) A vendéglátó üzletek hétfőtől csütörtökig és vasárnap 22.00 óra és az azt követő nap 06.00 óra között, pénteken és szombaton 00.00 és 06.00 óra között a (2) és (3) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) Tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet követő év január 1-jén 06 óráig, valamint Húsvétkor, Május 1-jén és Karácsonykor külön engedély nélkül – az üzemeltető által meghatározott időben nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek – kivéve, ha ettől eltérően magasabb szintű jogszabály erről nem rendelkezik.

(3) Közterületen megtartott rendezvények (pl. utcabál) – az önkormányzati rendezvények kivételével – kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 01.00 óra között rendezhetők meg.

(4) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.

  1. § (1) Eltérő nyitva tartást – legfeljebb 04.00 óráig – engedélyezhet a jegyző annak a vendéglátást annak a vendéglátást folytató üzletnek,


a)      amely ellen a rendelet hatálybalépését megelőző 3 hónapon belül panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott és

b)      az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 6.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondosodik.

c)      Az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő nyitva tartás ideje alatt biztonsági személyzetről gondoskodik.


(2) A vendéglátást folytató üzletben alkalmanként vagy rendszeresen tartandó rendezvényeket az üzemeltető a rendezvény időpontját megelőzően 8 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(3) A jegyző engedélyezheti az alkalmi vagy rendszeres rendezvény idejére az eltérő nyitva tartást legfeljebb 04.00 óráig, üzletenként legfeljebb havi 2 alkalommal.

(4) Amennyiben a 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, vagy nem tesz eleget az üzemeltető, akkor kérelmét határozattal kell elutasítani.

  1. § Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitva tartási engedélyt újra meg kell kérnie.


  1. § Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni


a)      többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzések(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(ek),

b)      hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.


  1. § Az engedély visszavonásáról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.


  1. § (1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó.


(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan egy hónapon belül panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző kérelemre eltérő nyitva tartást engedélyezhet.


Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő

többletfeladatokkal kapcsolatos felügyeleti díj


10. § A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokkal kapcsolatban  felügyeleti díjat nem vezet be.Záró rendelkezések


11.  § (1) Ez a rendelet 2016. április  2-án lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozásáról szóló 11/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról szóló 31/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet.


                                   Bognár József                                            dr.  Boda Zsuzsanna

                                     polgármester                                                      jegyző