Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2016(XI.29.)

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

Hatályos: 2022. 06. 10

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2016(XI.29.)

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

2022.06.10.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ibrány Város Önkormányzat területén az egészségügyi alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító tevékenység gyakorlására.

2. § Ibrány Város Közigazgatási területén a működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – a törvényben meghatározott kivétellel – az e rendeletben meghatározott körzetekben folytatható.

3. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel három háziorvosi körzet működik. A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel kettő gyermekorvosi körzet működik. A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy fogorvosi körzet működik. A fogorvosi körzet területi lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet egy önálló iskolavédőnő és a két házi gyermekorvos közreműködésével működik. Az iskola-egészségügyi körzet által ellátott nevelési-oktatási intézmények jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az orvosi ügyelet területi lehatárolását az 5. melléklet tartalmazza

(6) [1] Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel kettő védőnői körzet működik. A védőnői körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását a 6. melléklet tartalmazza.

[1] Módosította a 14/2018 (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018.09.01. napjától

3/A. §(2) (1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi ügyeleti ellátás működik. Az ügyeleti ellátáshoz tartozó közterületek lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás működik. Az ügyeleti ellátáshoz tartozó közterületek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek megállapításáról szóló 10/2004 (V.07.) KT. rendelet.

1. melléklet

Felnőtt háziorvosi körzetek

2. melléklet

Gyermek háziorvosi körzetek

3. melléklet

Fogorvosi körzet

4. melléklet

Iskola-egészségügyi körzet

5. melléklet

Ügyeleti körzet

6. melléklet

Védőnői körzet
(2)

Módosította a 10/2022 (VI.09.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2022.06.10. napjától.