Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület - használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 02

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület - használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) E rendeletben szabályozott közterület-használati eljárások során a Szarvasi Komép Városgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a közterületet kezelő szervezet jogosult eljárni.”

2. § E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.