Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosított megalkotásáról

Hatályos: 2016. 01. 29- 2023. 06. 29

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


                                                                                  

A 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelettel, módosított


6/2014. (III.26.) önkormányzati rendeletea települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosított megalkotásáról


(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)


Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§.


(1)A rendelet területi hatálya Vaja város közigazgatási területére terjed ki.

(2)A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre – magánszemély, gazdálkodó szervezet, szövetkezet, gazdasági társaság, intézmény – egyéni vállalkozó, egyéb szervezet – továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésekre, akik (amelyik) tulajdonában (kezelésében, használatában) ingatlan van.

(3)A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési szilárd hulladék alábbi komponenseire:

-háztartási hulladék, ide értve az elkülönített (szelektíven) gyűjthető és hasznosítható hulladékokat is,

-egyéb szilárd hulladék a termelési hulladék kivételével.

(4)Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


2. §.


(1)A képviselő-testület Vaja városban a települési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását, kezelését és ártalommentes elhelyezését az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft (4400. Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) kötött szerződés alapján szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2)Vaja Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (4400. Nyíregyháza, Benczúr tér 7.)

(3)A közszolgáltatást végző szervezettel kötött szerződés időtartama 2014. január 1-től – 2015. december 31. napjáig.


3. §.


(1.)Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója – a továbbiakban igénybevevő – az ingatlanon keletkezett szilárd hulladék elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. – továbbiakban közszolgáltató – által végzett helyi közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2.)Az igénybevevő köteles a közszolgáltatás végrehajtásában e rendeletben meghatározott mértékben részt venni és a képviselő-testület által meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni.
(3.)A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a közszolgáltatás igénybevételével jön létre, valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja.


4. §.


(1)A településen keletkező hulladékot csak az erre a célra kijelölt és működtetett hulladéklerakó telepen – Nagyecsed 0188/19 hrsz-ú hulladéklerakóban – hulladékudvarban, vagy a közszolgáltató által alkalmazott egyéb módon a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(2)A lerakóhely szakszerű működtetéséről a közszolgáltató köteles gondoskodni.


5. §.


(1)A szervezett szolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos és rendszeresített hulladékgyűjtő és tároló edények (típus – edényzet), valamint a konténer (továbbiakban együtt: tároló edény) használata kötelező.

(2)A kötelező közszolgáltatás a Közszolgáltató által az Ingatlanhasználók számára megvásárlásra biztosított gyűjtőedényekből történik. A gyűjtőedények mérete vegyes hulladék vonatkozásában a következő: 120 literes edényzet vagy 80 liter űrmértékű gyűjtőedény természetes személy ingatlanhasználók számára, vagy 60 liter űrmértékű edényzet az egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználók számára. Az ingatlanhasználó egyedi kérelmére történhet a hulladékszállítás hetente egyszer 1100 literes edényzet használatával is.

(3)Telepszerű, többszintes lakóövezetben a tároló edény 1,1 m3-es (típus-edény), vagy 4 m3-es konténer lehet.

3,8 liter/nap/fő egységnek megfelelő számú tároló edényt kell biztosítani és kihelyezni.

(4) A tároló edényeket a szolgáltató biztosítja használati díj ellenében, de kihelyezéséről a szolgáltatást igénybe vevő gondoskodik.

       A tároló edény bérleti díját a melléklet tartalmazza.

       A szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg – szolgáltató és szolgáltatást igénybe vevő között - a hulladékgyűjtő – tároló edényekre vonatkozó bérleti szerződés jön létre.

5.) Közszolgáltató köteles biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darab számú és minőségű tároló edény álljon a szolgáltatást igénybevevők rendelkezésére. (110 vagy 120 literes, illetve 1100 literes és 4 m3-es)

(6)  A (2) bekezdés szerinti egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználónak az a természetes személy minősül, aki a lakcíme szerinti ingatlanon életvitelszerűen egyedül lakik, melyet Vaja Város Önkormányzat Jegyzője által kiadott hatósági bizonyítvánnyal Közszolgáltató felé igazol


6. §.


(1)A hulladékszállítás gyakorisága:

a.)kertes lakásoknál hetente egyszer,

b.)telepszerű, többszintes lakóövezetben – és ahol a közszolgáltató 1,1 m3-es, vagy 4 m3-es tároló edényt helyezett el – hetente legalább 2 alkalommal.

Közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevők ettől gyakoribb elszállításban is megállapodhatnak.


(2)A szállítást és a tároló edények kihelyezését úgy kell megszervezni, hogy ünnep és munkaszüneti napokon sem gyűlhet össze annyi hulladék, ami a tároló edények kapacitását meghaladja.


7. §.


(1)Háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, azt a megadott szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2)A tulajdonos a gyűjtőtartályban a háztartásokban szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza.


8.§


Az ingatlantulajdonos köteles:

a.)a települési szilárd hulladékot szelektíven szétválogatni

b.)a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetbe az üveg, papír, műanyag-palack, és fém hulladékot elhelyezni.

A maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átadásig gyűjteni, tárolni, illetőleg a hulladékgyűjtő edényzetekbe elhelyezni.


9.§


(1)A tároló edényekben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsíradék, gyúlékony, vagy robbanó anyag, kőé és épület törmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.) amely veszélyezteti a személyszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.

(2)Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tároló edényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni.

Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti, majd amennyiben a tulajdonos a külön költséget megfizette, a hulladékot a hulladéklerakó helyre szállítja.


10.§.


(1)A tároló edények tisztítását, fertőtlenítését évente legalább két alkalommal el kell végezni (május, szeptember hónapokban.)

(2)A tároló edények tisztításáról, fertőtlenítéséről az intenzív beépítettségű övezetben kihelyezett 1100 literes és ettől nagyobb edények esetében a közszolgáltató, egyéb esetben pedig az edény használója köteles gondoskodni.


11.§.


(1)A bérbe adott tároló edények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a szolgáltató végzi a hozzá beérkezett bejelentések alapján.

Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét, vagy a javítást a szabványosított tartály rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.


(2)A közszolgáltató  köteles a szemétgyűjtő edényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(3)Az edényzetben okozott károkat térítésmentesen köteles javítani, amennyiben a meghibásodás a közszolgáltató szabályellenes munkavégzésének jogkövetkezménye.

A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára edényzetet kell biztosítania.

(4) Amennyiben a meghibásodás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tároló edények javítása, pótlása, illetve cseréje a használót terhelik.


12.§.


A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot a közszolgáltató köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai és környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

A hulladék lerakó telep művelése a közszolgáltatást végző és az önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján történik.


13.§.


(1)A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető papírt, üveget, műanyag-palackot és fémet a Közszolgáltató által működtetett hulladékgyűjtő szigeteken, a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényekben köteles elhelyezni.

Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásoknak.

(2)A hulladékot a kijelölt helyen – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

(3)A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt – jelöléssel, piktogrammal, más színnel, felirattal, vagy speciális kialakítással (más alakú, színű edény) – meg kell különböztetni az egyéb gyűjtőedénytől.

(4)A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a gyűjtőszigetek használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az ingatlantulajdonosoknak.

(5)A gyűjtőszigeteken elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra való előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi.

Jogosult a Közszolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is, a szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó tiszta bevételt a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata során köteles díjcsökkentő tényezőként számításba venni.

14.§.


(1)A közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy kapu közelében, közterületen veszi át.

(2)Azokon a területeken, ahol a tároló edényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból kihelyezni nem lehet, ott az edények kiszállításáról a tulajdonos (használó), vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a szolgáltató gondoskodik.

(3)A Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekből a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtését és rendszeres elszállítását, továbbá a hulladékgyűjtő udvarról a hulladék rendszeres elszállítását elvégezni.”


15.§.


A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom) szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente 1 alkalommal a szolgáltató gondoskodik. (október első felében)


16.§.


Intenzív beépítettségű területeken kihelyezett 1,1 m3-es, vagy nagyobb tároló edényektől számított 3 m-es körzeten belül az ürítés közben kiszóródott hulladék összeszedése – az elszállítás időpontjában – a közszolgáltató kötelessége.


17.§.


(1)A közszolgáltatás végzéséért a közszolgáltatót díj illeti meg. A díjat az igénybevevők kötelesek megfizetni.

(2)Az igénybevevők az éves díjat

a.)kertes családi házas övezetben a lakosok negyedévenként négy egyenlő részletben,

b.)közületek, társasházak, intézmények, vállalkozók stb. havonta kötelesek megfizetni,

c.)közszolgáltató és igénybe vevő az a.) és b.) pontban foglaltaktól eltérő gyakoriságú díjfizetésben is megállapodhatnak.


18.§.


(1)A közszolgáltatás díjában jelenik meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás, különösen a hulladék begyűjtés, - szállítás és ártalmatlanítás gyakorlásához szükséges költségek, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, valamint a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége.

(2)Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek (például komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásából származó bevételt.


19.§.


Amennyiben a közszolgáltatást igénybevevő viszonyaiban változás következik be, úgy a régi tulajdonos, (igénybevevő) köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni.

A változás bejelentésével egyidejűleg az új igénybevevővel a közszolgáltatási szerződés létrejön.

A bejelentés megtételéig a közszolgáltatási díjat a régi igénybevevő köteles megfizetni.


20.§.


(1)Az igénybevevő megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget.

(2)Nem tagadható meg a díj fizetése az első bekezdésben rögzített mulasztás esetén, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolja a mulasztást.


21.§.


(1)Az egyéb szilárd hulladék összegyűjtéséről , megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és saját költségen történő elszállításáról a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az köteles gondoskodni, akinél a hulladék keletkezett.

Ha nem állapítható meg, hogy az ingatlanon lévő hulladék honnan keletkezett, az elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(2)Az egyéb szilárd hulladékot a hulladék elszállításáig olyan helyen kell összegyűjteni és tárolni, ahol a környezetet nem szennyezi, a forgalmat nem akadályozza és nem rontja a városképet.

A gazdálkodó szervezetek legalább heti kétszeri ürítései gyakorlatának megfelelő számú tároló edényt kötelesek beszerezni és azt a telephelyükön tárolni.


22.§.


(1)A nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai a lakóházak hulladéktároló edényeit nem használhatják, hanem külön tároló edényt kötelesek igénybe venni és a hulladék elszállítására szerződést kötni a közszolgáltatóval.

(2)Háztartási és egyéb szilárd hulladékot közterületeken (bel és külterületi utak mentén, erdőben, parkokban, stb.) elhelyezni nem szabad.


23.§.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.

24. §


Fogalom meghatározások


1.)Háztartási hulladék: a lakótelepen, valamint a lakás, üdülés és pihenés céljára használt épületben, továbbá az ezekhez tartozó ingatlanon rendszeresen képződő szilárd hulladék, így pl.: konyhai hulladék, söpredék, salak, csomagolóeszközök, kisebb méretű elhasználódott háztartási eszközök és tárgyak, kerti hulladék, a lakásban folytatott egyéb tevékenység gyakorlásából származó hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a szokásos mennyiséget.

2.)Egyéb szilárd hulladék: közintézményben, üzemépületben, irodában, kereskedelmi-szolgáltató helyiségben és ingatlanon keletkezett, a háztartási hulladékkal együttesen kezelhető, továbbá köz- és zöldterületeken keletkezett szilárd hulladék.

3.)Lom: a lakóépületben, a lakás üdülés és pihenés céljára használt épületben felhalmozódott nagyobb méretű berendezési tárgy, háztartási készülék.

4.)Hulladékgyűjtés: a hulladékoknak a keletkezési hely közelében a környezettől a további kezelés által meghatározott elhatárolt módon, korlátozott ideig történő felhalmozása és tárolása, amely előkezelési műveleteket is magában foglalhat.

5.)Hulladékszállítás: az összegyűjtött hulladéknak a nem azonos telephelyen lévő kezelési helyei között megfelelő szállítójárművel, szállítóeszközzel történő szándékolt mozgása, az ember és élővilág egészséget nem veszélyeztető, illetve környezetkárosítást kizáró módon.

6.)Hulladékkezelés: a hulladékokkal kapcsolatos, azok káros hatásai megakadályozását szolgáló eljárás, tevékenység, amely magában foglalhatja a hulladékgyűjtést, előkezelést, válogatását, szállítást, hasznosítást, ártalmatlanítást, átmeneti (ideiglenes) tárolást, égetést, lerakást, mindezen tevékenységnek ellenőrzését, lezárt hulladéklerakók utógondozását is.

7.)Hulladék átmeneti tárolása: a szükséges kezelés megtörténtéig a hulladék korlátozott ideig – legfeljebb 1 évig – tartó, az ember és az élővilág egészségét, illetve a környezetkárosítást kizáró, a környezettől elhatárolt módon, megfelelő műszaki védelmi rendszerrel ellátott helyen való elhelyezése, amennyiben a hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának lehetősége ideiglenes korlátozott, vagy nem áll fenn.

Ilyen átmeneti tárolás történhet:

-átrakó állomáson,

-hulladékudvaron.

8.)Átrakó-állomás: a gyűjtőautókkal és konténerekkel összegyűjtött hulladék szállító-autókba való átrakása, illetve előválogatására kialakított terület.

9.)Hulladékudvar: a lakosság által önkéntesen beszállított hulladékok szelektív fogadására kialakított terület.

10.)Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő – hasznosítás nélküli – elhelyezése, rendezett lerakása, vagy elégetése.

11.)Hasznosítás: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másod-nyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag, kerti hulladékok, stb.) újrafeldolgozása, továbbá a hulladék komposztálásával, elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleg ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő és villamos energia, stb. előállítása.

12.)Szelektív hulladékgyűjtés: a települési szilárd hulladéknak meghatározott célú (hasznos anyag visszanyerés, hulladékminimalizálás, különleges, veszélyes anyagok kigyűjtése) elkülönített gyűjtése, amelyet szervezett formában a város egészére vagy annak egy részére terjesztette ki.

13.)Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): A háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.

14.)Szelektíven gyűjthető hulladék: Vaja Város közigazgatási területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben kötelezően elhelyezendő üveg (fehér és színes üveg), papír, fém és műanyag-palack hulladék.

15.)Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott zárt begyűjtőhely

16.)Komposztáló telep: az elkülönítetten begyűjtött zöldhulladék feldolgozására és a kezelt zöldhulladék tárolására kiépített felügyelettel ellátott begyűjtőhely


25.§.


Hatálybalépés


(1)Ez a rendelet 2014. március 27-én lép hatályba.

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon Vaja Város Jegyzője gondoskodik.

      (2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz

      (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács             2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

/:Tisza Sándor:/

polgármester

/:Tisza Erika:/

jegyző