Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Hatályos: 2016. 11. 08

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

2016.11.08.

Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdése és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Csányoszró Önkormányzat illetékességi területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a) a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra,

b) a közterület tisztán tartására.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. biohulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti hulladék,

2. elkülönített gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti gyűjtés,

3. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti hulladék,

4. építési-bontási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti hulladék,

5. gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti folyamat;

6. gyűjtő: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja szerinti gazdálkodó szervezet,

7. gyűjtőhely: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hely;

8. háztartási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti hulladék,

9. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti hulladék;

10. hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék,

11. hulladékgazdálkodás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti tevékenység,

12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti szolgáltatás,

13. Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 27a. pontja szerinti feladat,

14. hulladéktípus: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 33. pontja szerinti hulladéktípus,

15. ingatlanhasználó: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint meghatározottak

16. kezelés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti folyamat,

17. közszolgáltatási terület: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36a. pontja szerinti terület,

18. közszolgáltató: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerinti közszolgáltató,

19. lomhulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 39. pontja szerinti hulladék,

20. szállítás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 41. pontja szerinti mozgatás,

21. települési hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerinti hulladék,

22. vegyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti hulladék,

23. veszélyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 48. pontja szerinti hulladék,

24. nagydarabos hulladék: a 16/2002. (IV. 10. Eüm. rendelet 2. § a) pontja szerinti hulladék.

2. A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma,

a közszolgáltatási terület határai

3. § A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma kiterjed:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak önkormányzati rendeletben történő meghatározására,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kiválasztására,

c) a közszolgáltatási szerződés megkötésére.

4. § (1) A közszolgáltatási terület határa az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben meghatározottakkal összhangban kerül meghatározásra.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határa Csányoszró község belterülete.

3. A közszolgáltató

5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Pécs, Siklósi u. 52. hulladékgazdálkodási közszolgáltató /továbbiakban közszolgáltató/ végzi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatónak tagjai, alvállalkozói nincsenek, a közszolgáltatást egyedül végzi.

4. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és

az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,

az elkülönített hulladék gyűjtése, valamint a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

4.1. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásnak rendje és módja

6. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik. Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén is újabb szerződéskötéssel gondoskodik arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a településen folyamatosan biztosítva legyen.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának, és az ingatlan használatának ténye hozza létre.

7. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék /továbbiakban vegyes hulladék/ szállítása kéthetente egy alkalommal, 15 nappal előre meghirdetett napon történik.

(2) A vegyes hulladék elszállítása a hulladék tömörítésére alkalmas járművel történik.

(3) A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el.

(4) Az alkalmazható gyűjtőedények

a) 110 literes hulladék gyűjtőedényzet,

b) 80 literes hulladék gyűjtőedényzet,

c) 60 literes hulladék gyűjtőedényzet,

d) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.

(5) Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a (4) bekezdésben megjelölt gyűjtőedényben a szállítás napján reggel 6 óráig kihelyezésre kerül..

8. § (1) A települési hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítása kétheti egy alkalommal történik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása hulladék fajtájaként egy szállítójárművel történik.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe helyezi el.

9. § (1) A települési hulladékok közül a lomhulladék szállítása évente egy alkalommal történik. A lomelszállítás időpontját a közszolgáltató tájékoztatója, hirdetménye határozza meg.

(2) A lomhulladék elszállítása olyan szállítójárművel történik, mely alkalmas a nagydarabos hulladék biztonságos szállítására.

(3) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a közterületre kihelyez.

(4) A lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék.

10. § (1) Ha a Közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.

(2) Az elmaradt szállítás esetén a következő szállításkor elszállításra kerül az összes felhalmozódott hulladék.

4.2. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. § A közszolgáltató kötelessége, hogy:

a) a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról,

b) a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése,

c) ha a szerződésben vállalta, az ingatlanhasználó bejelentését követő 15 napon belül biztosítsa az ingatlanhasználó által igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az űrtartalom változás miatti igényt is,

d) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről,

e) a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon a vegyeshulladék gyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,

f) évente a 9. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,

g) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 8. § szerint biztosítsa,

h) elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így:

ha) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása

hb) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése,

i) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni,

j) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa.

12. § A közszolgáltató joga, hogy:

a) a vegyes hulladék gyűjtésére kiegészítő megoldásként alkalmazható hulladék gyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,

b) amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,

c) megtagadja a hulladék begyűjtését azon ingatlanhasználók esetében

ca) akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték - a szüneteltetés idejére,

cb) ha az ingatlanhasználó nem megfelelő hulladékgyűjtő edénybe - a gépi ürítésre nem alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe, nem a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba- helyezte el a hulladékot,

d) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.

4.3. Az ingatlan használó jogai kötelezettségei

13. Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:
a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni),
b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 8 napon írásban bejelentse a Közszolgáltatónak,
c) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével
ca) gyűjtse a hulladékot,
cb) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja,
cc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,
dd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,
e) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002 (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe vételével:
ea) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,
eb) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,
ec) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről évente 2 alkalommal gondoskodjon,
f) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,
g) gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,
h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját megfizesse,
i) hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtőedényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre.

14. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye,

b) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtőzsákban a gyűjtőedényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,

c) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,

d) éljen a közszolgáltató 8. § (4) bekezdésében meghatározott hulladék fajták elkülönített gyűjtési, és elszállítási lehetőségével,

e) az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtőedényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,

f) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - Közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,

g) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,

h) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.

14/A. § (1) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele - a közszolgáltatás igénybevételére egész évben kötelezett ingatlanhasználó számára - a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag, a közszolgáltató részére írásban adott nyilatkozattal (faxon, levél vagy e-mail formájában) - bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult.

(2) Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés – 8 nappal a szüneteltetés lejárta előtt, írásban adott nyilatkozattal (faxon, levél vagy e-mail formájában) - megismételhető.

(3) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a közszolgáltató jogosult a szüneteltetést visszavonni.

(4) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak írásban adott nyilatkozattal (faxon, levél vagy e-mail formájában) bejelenteni.

4.4. Az elkülönített hulladék gyűjtése

15. § Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus elkülönített gyűjtésére.

16. § (1) Az ingatlanhasználó az általa önként elkülönítetten gyűjtött hulladékot meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípus szerint elkülönítve elszállíthatja és a gyűjtőedényben elhelyezheti, illetve a jogosultnak átadhatja a Csányoszró, Kossuth u. 49. és Dózsa u. 2. házszámú ingatlanon található hulladékgyűjtő ponton.

17. § Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a 8. § (1) bekezdésben meghatározott hulladék fajták tekintetében - az e rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint - gondoskodik az ingatlanhasználó által önként, elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállításáról.

17/A § (1) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető.
(2) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi.
(3) A közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlan használó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjai megfizette.

4.5. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei

18. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a Hulladék Tv. 34. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott tartalmi követelményeket.

(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek szerint kell meghatározni.

(3) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell, hogy a közszolgáltató szerv részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásáért szolgáltatási díjat a Koordináló szerv fizet.

5. A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének módja

és feltételei

19. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat keretében biztosított közszolgáltatáson belül:

a) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele folyamatosan kötelező,

b) az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem kötelező.

(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

6. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje,

az esetleges kedvezmények

20. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem biztosít.

21. § (1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla alapján fizeti meg. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.

22. § (1) A közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket a Koordináló szerv kezeli.

(2) A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.

7. A közterület tisztán tartása

23. § (1) Az ingatlan használó köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt előírásokat betartani.

(2) A közterület tisztán tartásával kapcsolatos további, helyi részlet szabályokat helyi rendelet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet 2016. év július hó 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet.