Nárai község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.29..) önkormányzati rendelete

a Nárai község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 4/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 15- 2016. 03. 15

Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Vas Megyei Kormányhivatal állami főépítészi,  környezetvédelmi és természetvédelmi,  népegészségügyi,  közlekedési, örökségvédelmi, földhivatali, erdészeti és földművelésügyi, növény- és talajvédelmi feladatköreiben eljárva, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi, vízvédelmi és vízügyi feladatkörében eljárva, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§


A Nárai községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelete a Nárai község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről (továbbiakban: HÉSZ) rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Szabályozási Terv a beépítésre szánt területeket sajátos építési használatuk szerint:

Lakóterület:

              - Falusias                                                           Lf jelű                                

Vegyes terület  

              - településközponti vegyes                             Vt jelű

Gazdasági terület                                                         Gksz jelű

Különleges terület                                                          

              -Temető                                                           TK jelű

              - sport, szabadidős                                         Ks,sz jelű

területfelhasználási egységekbe sorolja.”


2.§


A HÉSZ 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Telekalakítás szabályai[1]


(1) A szabályozási vonal változásával érintett telkek esetében kötelező telket alakítani, legkésőbb 2.§(2) bekezdésben megjelölt építési munkára vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg. A telkek közterületté váló része a közlekedési terület, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az annak megfelelő övezeti besorolást kapja.


(2) „A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben előírt telek méreteitől, de új építési telket alakítani, telket megosztani – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az építési övezetben előírt minimális telekméretnek megfelelően lehet.

(3) A telekalakítás akkor is engedélyezhető a kialakult építési telek esetében, ha szabályozási vonal úgy érinti (szabályozza) a telket, hogy újonnan létrejött (szabályozott) telek, illetve előkertjének mérete  kisebb, mint az építési övezeti előírásban rögzített minimális telek, illetve előkert méret.

(4) A telekalakítás abban az esetben is engedélyezhető, ha a rendezett (szabályozott ) telek vagy építési telek úgy alakul ki, hogy meglévő beépítés esetén nem éri el az övezeti előírásban rögzített minimális értéket, vagy út céljára történt szabályozással érintett, vagy beépítése a szabályozási terv jelölésének megfelelően megvalósítható.

(5) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a kedvezőbb telekszerkezet, telekméret kialakulásának eszközei.”


3.§


A HÉSZ 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A Szabályozási Terv a területfelhasználási egységet tervezett vagy meglévő hasznosítás figyelembevételével:

  1. TK jelű különleges temető építési övezetekbe
  2. Ks,sz jelű különleges sport, szabadidős terület építési övezetbe sorolja.”4.§


A HÉSZ 19.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. „TK jelű építési övezet a temető területének övezete, területén csak temetkezési célú építmények és az azokhoz kapcsolódó, a temető funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények helyezhetők el. Maximális építmény magasság 4,5 m. A zöldfelület min. 50 %.
  2. Ks,sz jelű építési övezetben sport, szabadidős, kulturális, idegenforgalmi, egyházi, vendéglátó és a terület fenntartását szolgáló építmények helyezhetőek el. Az építménymagasság legfeljebb 7,5 m, a beépítési mód szabadonálló, a legnagyobb beépítési % 15 %, a minimális telekméret 1500 m2.”


5.§


A HÉSZ 27.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


 „(2) A Szabályozási Terv a mezőgazdasági területeket használatuk és a rajtuk elhelyezhető építmények alapján Má-1; Má-2; MM jelű övezetekbe sorolja.”

6.§

A HÉSZ 28.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


 (1) MÁ-1 árutermelő mezőgazdasági övezet

Az övezet területén gazdasági épületek, lakó és szállásépület, pince stb. helyezhetők el.

Építés a következő feltételekkel lehetséges:

Gazdasági épületnél a legkisebb telek terület:                                     5000 m2

Lakó- és szállásépületnél a legkisebb telekterület:                               2 ha

                        Megengedett legnagyobb építménymagasság:            7.5 m, de technológiai építmény (pl: siló, szárító, tároló, feldolgozó építmény, stb…) legfeljebb 22,5 m legnagyobb építménymagassággal elhelyezhető

                        Legkisebb telekszélesség:                                          50.0 m

                        Előkert, oldalkert:                                                     10,0 m

                        Legnagyobb beépítettség:                                             3%

                        Közművesítettség:                                                     részleges


7.§


(1) A HÉSZ 35.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)  A rendelet mellékletei :

            1. melléklet     Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai

            2. melléklet     Beépítési mintalapok

            3. melléklet     A belterület határáról, valamint a belterületbe vonandó telkek

                                        helyrajzi számáról

4. melléklet     Belterület szabályozási terv SZT/M-10/2015. rajzszám M1:2000

5. melléklet     Déli gazdasági terület szabályozási terve 11. rajzszámon M1:2000

6. melléklet     Külterület szabályozási terv SZT/M-12/2015 rajzszámon M1:20 000”


8.§


A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


9.§


(1) E rendelet a kihirdetéstől számított 15. napon  lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.Nárai, 2016. február 15.                     /: Németh Tamás :/                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

                          polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február 29. napján kihirdetésre került.                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző

1. melléklet a 3/2016. (II.29. ) önkormányzati rendelethez

      „1. melléklet a 4/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai”2. melléklet a 3/2016. (II.29. ) önkormányzati rendelethez

      „4. melléklet a 4/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez


Belterület szabályozási terv SZT/M-10/2015. rajzszám M1:2000”3. melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

     „5. melléklet a 4/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez


Déli gazdasági terület szabályozási terve 11. rajzszámon M1:2000”
4. melléklet a 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

     „6. melléklet a 4/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez


Külterület szabályozási terv SZT/M-12/2015 rajzszámon M1:20 000”