Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete

a megyei kitüntető cím és a megyei kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2016. 02. 29- 2018. 06. 19

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének


3/2016. (II.29.) önkormányzati Rendelete


A  megyei KITÜNTETŐ CÍM ÉS A megyei KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS

ADOMÁNYOZÁSÁRÓLA Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §/1/ A megyei közgyűlés Győr-Moson-Sopron Megye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető Címet alapít.


/2/ A megyei közgyűlés a megye tudományos, közoktatási, közművelődési, művészeti életében, testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi  ellátásában, valamint a megyei közszolgálatban  szerzett érdemek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapítja:


Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért Gróf Széchényi Ferenc-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Oktatásáért Péterfy Sándor-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Művészetéért Kormos István-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Szociális Ellátásáért és Gyermekvédelméért

dr. Batthyány-Strattmann László-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Közszolgálatáért  Dr. Csizmadia Andor-díj

Győr-Moson-Sopron Megye Gazdaságáért Meller Ignác-díj


2. §


/1/ A kitüntető cím adományozásának feltételei:


Adományozható azoknak, akik tevékenységükkel hosszabb időn át folyamatosan, kiemelkedő módon, jelentős mértékben hozzájárultak Győr-Moson-Sopron megye fejlődéséhez.


 /2/ A kitüntető díjak adományozásának feltételei:


Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért  Gróf Széchényi Ferenc-díj

Adományozható azoknak, akik a megye fejlesztése érdekében a műszaki, természet-, társadalom és más tudományos területen, valamint a településfejlesztés összehangolásában és megvalósításában, határ menti, térségi kapcsolatok fejlesztésében, települések együttműködésének kialakításában, térségi szemlélet formálásában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.


Győr-Moson-Sopron Megye Oktatásáért Péterfy Sándor-díj

Adományozható azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a megyében a korszerű és eredményes nevelés-oktatás megvalósításához.


Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díj

Adományozható azoknak, akik a közművelődés bármely területén hosszú éveken keresztül kimagasló munkát végeztek a megye szolgálatában.


Győr-Moson-Sopron Megye Művészetéért Kormos István-díj

Adományozható azoknak, akik az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó tevékenységet folytattak hivatásos és nem hivatásos művészként a megye érdekében.


Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díj

Adományozható azoknak, akik a megye testnevelési és sportmozgalmában élenjártak, sportteljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek el.


Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díj

Adományozható azoknak, akik a megye egészségügyi ellátásának bármely területén kiemelkedő szakmai tevékenységet folytattak.


Győr-Moson-Sopron Megye Szociális Ellátásáért és Gyermekvédelméért dr. Batthyány-Strattmann László-díj

Adományozható azoknak, akik a megye szociális és gyermekvédelmi ellátásában kiemelkedő szakmai tevékenységet fejtettek ki.


Győr-Moson-Sopron Megye Közszolgálatáért Dr. Csizmadia Andor-díj

Adományozható azoknak a közszolgálati  tisztviselőknek , akik a közszolgálat  területén hosszú időn keresztül kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájukkal hozzájárultak a közszolgálati feladatok  színvonalas ellátásához.


Győr-Moson-Sopron Megye Gazdaságáért  Meller Ignác-díj  

Adományozható azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, - ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági életében, fejlődésében kiemelkedő tevékenységet folytattak.


/3/ A kitüntető cím és a kitüntető díjak egyéneknek és közösségeknek adományozhatók.


/4/ A megyei közgyűlés


Évente dönt: Győr-Moson-Sopron Megye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető Cím;


Páratlan évben dönt:

-           a Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért Gróf Széchényi Ferenc-díj,

  •  a Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Kovács Pál-díj,
  • a Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díj,
  • a Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díj,
  • a Győr-Moson-Sopron Megye Közszolgálatáért Dr. Csizmadia Andor-díj;
Páros  évben dönt:

-         a Győr-Moson-Sopron Megye Oktatásáért Péterfy Sándor-díj,

-         a Győr-Moson-Sopron Megye Művészetéért Kormos István-díj,

-       a Győr-Moson-Sopron Megye Szociális Ellátásáért és Gyermekvédelméért   dr. Bat          thyány-Strattmann László-díj,

-        Győr-Moson-Sopron Megye Gazdaságáért Meller Ignác-díj


adományozásáról.


3. §


/1/ A kitüntető címet és a kitüntető díjakat a közgyűlés adományozza.


/2/ A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek: a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, a megye települési önkormányzatainak képviselő-testületei, a megyében lévő intézmények, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, egyesületek, alapítványok, a megyében működő tudományos intézetek vezetői és a megyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek vezetői./3/ A kitüntető díjakra tett javaslatokat a „Kitüntetési javaslatokat elbíráló és véleményező Ideiglenes Bizottság” véleményezi. /4/ A kitüntető címre  tett javaslatokat Kék Szalag kuratórium véleményezi.

A kuratórium tagjai: a megyei közgyűlés elnöke, és a közgyűlés bizottságai által  - a megalakulásukat követően illetve szervezeti és személyi változásra tekintettel - delegált 1-1 tag.


/5/ A kuratórium és az Ideiglenes Bizottság  véleményét tartalmazó javaslatot a közgyűlés elnöke terjeszti a közgyűlés elé.


/6/ A kitüntető címre és díjakra a felhívást minden év április 1-ig a legnagyobb példányszámú megyei napilapban egyszeri alkalommal közzé kell tenni.


/7/ A javaslatokat az Önkormányzati és Jogi Iroda összesíti és a kitüntető címre, és a kitüntető díjakra érkezett javaslatokat az ideiglenes bizottságnak, illetve a kuratóriumnak véleményezésre továbbítja.      


/8/ A kitüntető címből és a díjakból a 4. §-ban meghatározottak szerint évente 1-1 adományozható.

A kitüntető címből és a díjakból megosztott díj nem ítélhető oda.


4. §


/1/ A megyei közgyűlés elnöke a kitüntető címet és a díjakat minden év augusztus 20-a tiszteletére megrendezendő díszközgyűlésen adja át.5. §


/1/ A kitüntető címhez oklevelet, és kék szalagon függő, aranyozott vert ezüstből készült megye címert  kell átadni, kitűzőként vert aranyból készült megyecímer adandó át.


A Kék Szalag Kitüntető Cím leírása:

A kitüntetés tartalmi és formai szempontból kapcsolódik a klasszikus hagyományokhoz, megjelenésével, tipográfiájával, PROOF-technológiájával mai karakterű.


A kitüntetés tárgyiasult formájában négy alapegységre tagolódik:


1. A nyakszalag.

2. A feliratos szalagfüggő szimbólummal

3. A szimbólumhoz kötődő megyecímer ovális medálban

4. A háromszög alapformájú kitűző.


1. A nyakszalag: A mindenkori nyakméret + 13 cm hosszú, 2 cm széles összekapcsolható kék szalag, mindkét szélén 2 mm széles arany szegéllyel. Az arany kontúr mélyíti és fokozza a kék szín intenzitását, kiemeli ünnepélyességét.


2. A feliratos szalagfüggő szimbólummal: a fémből készült 30 x 30 x 40 mm méretű feliratot hordozó, ívesen vízszintes stilizált szalag végeivel befelé forduló része összefogja  és felemeli a  csúcsával lefelé forduló egyenlő oldalú háromszög szimbólumot. Az íves szalag, sarkaiban enyhén lekerekítetten elhatárolt területe hordozza a felül méretében kiemelt Kék Szalag, alatta Kitüntető Cím feliratot, nyomtatott talpas betűkkel. Az íves szalaghoz kötődő egyenlő oldalú 19 x 19 x 19 mm-es háromszög forma a gravitációs hatás hangsúlyozása miatt, csúcsával lefelé fordított, saroktónusos kiképzésű. A három, vonalkázottan matt 7 x 7 x 7 mm méretű háromszög alakú saroktónus   képi utalás - szimbólum - Győr-Moson-Sopron Megye összekapcsolódásának jelképe.


3. A szimbólumhoz kötődő megyecímer ovális medálban: a háromszög alakú szimbólum alsó csúcsából 2 mm széles, 6 mm hosszú csapolással függeszkedik a 2,5 mm szélességű, lépcsőzetes kerettel ellátott ovális 34 x 45 mm méretű medál. Felületén helyezkedik el a pecsét jellegű, plasztikus 20 x 30 mm méretű a heraldikai szabályoknak megfelelően ábrázolt megyecímer, melyet 3 mm méretű talpas betűkkel ellátott, kezdő és befejező ponttal szakaszolt Győr-Moson-Sopron Megye körirat keretez PROOF kivitelben, miszerint a hátlap polírozottan fényes, a betűk és a plasztika homokfúvottan matt felületű.


4. A háromszög alapformájú kitűző: alapja egy 35-34-35 mm méretű, csúcsával lefelé fordított háromszög alakú kék szalag, arany kontúrral, mely középvonalához  rögzítve helyezkedik el fémből a 12 x 18 mm méretű ovális keretben a megyecímer és körirata kicsinyített másolata.


A kitüntetés anyaga:

A szalag egyedileg leszőtt 2 cm széles, mindkét szélén arany kontúrú szalag. Színe sötétkék, összekapcsolható.

Fém részek: a feliratos szalagfüggő szimbólummal és az ovális keretű megyecímer vert ezüst aranyozva, a kitűző címere vert arany.

A fém részek befoglaló mérete 40 x 85 mm
/2/ A kitüntető-díjakhoz oklevelet és emlékplakettet kell átadni.

Az okleveleket a megyei közgyűlés elnöke írja alá.


/3/ Győr-Moson-Sopron Megye Gazdaságáért Meller Ignác-díjhoz díszoklevelet és annak adományozását tanúsító okiratot kell átadni, melyet a megyei közgyűlés elnöke ír alá.


/4/ A megye gazdaságáért kitüntető díjhoz járó  díszoklevél leírása:


A díszoklevél tartalma:

- felül középen elhelyezve: a megye címere,

- alatta szöveg középre elhelyezve: Győr-Moson-Sopron  Megye   Gazdaságáért Meller Ignác-díj;  egyéni vállalkozónak, vagy  a gazdálkodó  szervezetnek  a megnevezése,

- alul középen elhelyezve: évszám megjelölése,

- alul jobb szélen: Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése.


6. §


/1/   A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal – kivéve a Megye Gazdaságáért-díjat – pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege nem lehet kevesebb az előző évben meghatározott összeg mértékénél.


/2/   A pénzjutalom nettó összege

- a Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím esetén 275.000 Ft;

- a kitüntető díjak esetén díjanként 150.000 Ft.


/3/   A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal együtt járó oklevél készíttetésének költségét az éves költségvetési rendelet határozza meg.


7. §


/1/ A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné vált. Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.


/2/ A kitüntető cím és díj visszavonását elsősorban az adományozásra javaslatot tevő kezdeményezheti.


/3/ A visszavonásról - a javaslat alapján - a megyei közgyűlés dönt.


8. §


A kitüntetettekről a megyei önkormányzati hivatal Önkormányzati és Jogi Irodája nyilvántartást vezet.


Záró rendelkezések


9. §/1/ A rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.


/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10/1999. (VI.25.), a 3/2000. (III.17.), az 5/2004. (IV.26.), a 7/2005. (V.2.), a 20/2006. (XII.22.), a 4/2007. (III.6.), a 7/2007. (IV.20.), az 5/2008. (III.11.), a 7/2012. (VI.15.), a 4/2013. (II.19.), az 5/2015. (VI.5.) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/1999. (V.7.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                                                                                                                     

Dr. Kovács Béla                                                                                 Németh Zoltán

megyei c. főjegyző                                                                           a közgyűlés elnöke