Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 01

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Főv. kgy. rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1)Várakozási övezet: az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen lévő, a KRESZ 17. § (1) bekezdés e/2. pontjában meghatározott módon, táblákkal kijelölt olyan körülhatárolt terület, amely munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között, illetve a Fővám tér – Vámház körút – Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér Közraktár utca által határolt területen – beleértve a határoló utakat és tereket – 8.00 és 20.00 óra között díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig, vagy a jelen rendelet 3.§.(1). bek. c., d., g. pontjaiban meghatározott várakozási hozzájárulással időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra.”


2.§


A Rendelet 3.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi g) ponttal:


            „g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint”


3.§


A Rendelet 4.§ (1) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen történő várakozásra – meghatározott feltételek esetén – lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, önkormányzati intézményi várakozási-, valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki.”


„(4) A várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű kizárólag egy várakozóhely elfoglalása esetén várakozhat díjmentesen, illetve kedvezményesen. Ha egynél több várakozóhelyet foglal el (pl. pótkocsi), akkor a többlet várakozóhely használatáért a díjfizetésre vonatkozó általános előírásoknak megfelelő díjat kell fizetnie.”

4.§


A Rendelet 5.§ (1) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a IX. kerületben van, az általa megjelölt

 1. egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3 500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója,vagy
 2. munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzembentartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt gépjárműre-, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.”


„(6) Év közben kiváltott várakozási hozzájárulás esetén időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó – a kérelmezőnek - köteles visszafizetni.”


5.§


A Rendelet 6.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja.”


6.§


A Rendelet kiegészül egy új 8/A.§-szal az alábbiak szerint:


            „8/A. §


 1. Az önkormányzati intézményi várakozási hozzájárulás kérelemre Ferencváros Önkormányzata, annak költségvetési szervei, továbbá Ferencváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága által, a közfeladatainak ellátása érdekében használt gépjárműre adható a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén.


 1. Az önkormányzati intézményi várakozási hozzájárulás kiadásának együttes feltételei:
  1. költségtérítés megfizetése,
  2. gépjárműadó megfizetésének, illetve adómentesség igazolása,
  3. Ferencváros Önkormányzatával szembeni adó vagy más tartozásmentesség igazolása,
  4. az alábbi szervek által az adott gépjármű használata vonatkozásában kiadott közfeladat-ellátási igazolás:

da.) Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal által benyújtott kérelem esetén a jegyző,

db.)Ferencváros Önkormányzatának költségvetési szervei által benyújtott kérelem esetén a költségvetési szerv vezetője, 

dc.) Ferencváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága által benyújtott kérelem esetén a társaság vezető tisztségviselője.


 1. Az önkormányzati intézményi várakozási hozzájárulás a várakozási övezet kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.
 2. Az önkormányzati intézményi várakozási hozzájárulások száma nem haladhatja meg a Ferencváros Önkormányzata közterületein lévő mindenkori várakozási övezetekben lévő parkolóhelyek számának 2%-át.”


7.§


A Rendelet 9.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A lakossági, a gazdálkodói, az egészségügyi, az önkormányzati intézményi várakozási-, valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás formája a hozzájárulás kiadására jogosult által kiadott igazolásból és tájékoztatóból áll.”


8.§


A Rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

 1. A lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási, az önkormányzati intézményi várakozási, valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulásokat átruházott hatáskörben a polgármester adja ki. A hozzájárulások kiadásáról a Parkolás-üzemeltető útján gondoskodik.


 1. A polgármester átruházott hatáskörben megköti az e rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásával kapcsolatos teendők ellátására vonatkozó szerződést a Parkolás-üzemeltetővel.


 1. A hozzájárulás kiadása iránti kérelmet a Parkolás-üzemeltetőnél kell benyújtani a szervezet által rendszeresített formanyomtatványo(ko)n, mely(ek) elérhető(ek) a www.ferencvarosiparkolas.hu weboldalon, illetve a Parkolás-üzemeltető Ügyfélszolgálati Irodáján nyitva tartási időben.


 1. A Főv. Kgy. rendeletben és a jelen rendeletben meghatározott várakozási hozzájárulások és kedvezmények kérelem alapján kerülnek kiadásra.


 1. A papír alapú kérelmet postán vagy személyesen lehet benyújtani.


 1. A Parkolás-üzemeltető a saját üzemben tartású (tulajdonú) gépjárművekre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulások iránti kérelmek előterjesztésére elektronikus, úgynevezett ügyfélablak rendszert működtet a www.ferencvarosiparkolas.hu weboldalon.


 1. A személyesen vagy postán benyújtott kérelemhez csatolni kell a hozzájárulásra vagy a kedvezményre való jogosultságot igazoló – a jelen rendeletben rögzített, illetve a formanyomtatványo(ko)n megjelölt – dokumentumokat.


 1. Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, a kérelmezőt a hiányok megjelölése és 15 napos határidő biztosítása mellett azok pótlására fel kell szólítani.
 2. A hozzájárulást, illetve a kedvezményt – valamennyi feltétel együttes fennállása és igazolása esetén – a kérelmező részére a kérelem benyújtástól számított 30 napon belül kell kiadni. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A hozzájárulás, illetve a kedvezmény a kiadás napjától érvényes, visszaható hatálya nincs.


 1. Amennyiben a kérelmező a Főv. Kgy. rendeletben, illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek együttes fennállását – a hiánypótlási felhívás ellenére, az abban megjelölt határidőn belül - nem igazolja, kérelme elutasításra kerül.


 1. A kérelmező a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésének felülvizsgálatát kezdeményezheti a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a Képviselő-testületnél. A Képviselő-testület a felülvizsgálatról a soron következő vagy - ha a soron következő ülésig kevesebb, mint 8 nap van hátra – a soron következő második ülésén dönt.


 1. A kérelemnek – az (13) bekezdésben meghatározott kivétellel – tartalmaznia kell:
 1. magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
 2. nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét,
 3. a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, valamint környezetvédelmi kategóriáját
 4. a várakozási övezet megnevezését
 5. a hozzájárulás típusát
 6. a kért érvényességi időtartamot
 7. a költségtérítés befizetésének igazolását.
 8. A kérelmező kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt adatok ellenőrzése, és a jogosultság megállapítása céljából a Parkolás-üzemeltető az adatokat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Adóirodájának (továbbiakban: Adóhatóság) továbbítsa, az Adóhatóságtól az általa vezetett nyilvántartásokból adatokat igényeljen, illetve ezeket a nyilvántartásokat, valamint a hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa, továbbá a kérelmező kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy e nyilatkozatát a várakozási hozzájárulás kiadása érdekében a Parkolás-üzemeltető részére adta meg.


 1. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, össztömegét, forgalmi rendszámát, valamint környezetvédelmi kategóriáját.


 1. A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatát csatolni, így különösen:
 1. állandó lakóhely igazolására: érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), az Európai Unió tagállamai állampolgárainak regisztrációs kártya, és lakcímkártya, a harmadik országbelieknek a Bevándorlási Hivatal által ellenjegyzett érvényes szálláshely bejelentő lap, tartózkodási engedély;
 2. az üzemben tartás igazolására: érvényes forgalmi engedély, munkáltatótól kapott gépjármű esetén cégszerűen kiállított munkáltatói igazolás a kizárólagos használatról, illetve amennyiben a gépjárművet a munkáltató lízingeli vagy tartósan bérli munkáltató igazolása a bérleti vagy lízingszerződés fennállásáról;
 3. ha a forgalmi engedély nem tartalmazza: a gépjármű környezetvédelmi besorolását, környezetvédelmi felülvizsgálatát igazoló lapja


 1. A kérelem vizsgálata során ellenőrizni kell a kibocsátott várakozási hozzájárulásokról vezetett nyilvántartás alapján, hogy a kérelmező számára, a kérelemben szereplő gépjárműre és várakozási övezetre nincs-e kibocsátva érvényben lévő hozzájárulás. Amennyiben igen, úgy a kérelmet el kell utasítani. Újabb várakozási hozzájárulás a csere, pótlás szabályai szerint adható ki.


 1. Amennyiben a kérelmező a meghatározott feltételeknek nem tesz eleget, úgy méltányossági kérelemmel fordulhat a Parkolás-üzemeltetőhöz, amely a Polgármester döntését követően gondoskodik a hozzájárulás kiadásáról.


 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nevében a Parkolásüzemeltető a parkolási díjból, pótdíjból eredő jogviták rendezése érdekében, nemperes eljárások során meghatalmazottként eljárhat.”


9.§


A Rendelet 11.§-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel az alábbiak szerint:


„(4) A költségtérítés nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem vagy kedvezmény elutasítása esetén.”


10.§


A Rendelet kiegészül egy új 12/A.§-szal az alábbiak szerint:


Adatkezelés

12/A.§


(1) A Parkolás-üzemeltető. a várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcsolatban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott adatokat, az ott meghatározott célból és ideig kezeli.


(2) A Parkolás-üzemeltető a 4. § (1) bekezdésben meghatározott várakozási hozzájárulások és kedvezmények kiadásával kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a kérelmező előzetes és önkéntes írásbeli hozzájárulása alapján:


a) valamennyi kérelem tekintetében: kérelmező neve, kérelmező lakóhelye, kérelmező anyja neve, kérelmező születési helye és ideje, gépjármű gyártmánya, gépjármű kategóriája, gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (együttes tömeg), gépjármű forgalmi rendszáma, gépjármű felségjelzése, gépjárműadó megfizetésének, illetve adómentesség igazolása, gépjármű használatának jogcíme (kivéve egészségügyi-, önkormányzati intézményi várakozási hozzájárulás), meghatalmazott neve, lakcíme (amennyiben van);

b) egészségügyi várakozási hozzájárulás esetében: az a) pontban megjelölt adatok és a 7.§ (2) bekezdés c) pontban meghatározott igazolás;


c) önkormányzati intézményi várakozási hozzájárulás esetében: az a) pontban megjelölt adatok és a 8/A.§ (2) bekezdés d) pontban meghatározott igazolás.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy a Parkolás-üzemeltető megállapítsa a kérelmező jogosultságát a várakozási hozzájárulásra vagy kedvezményre, illetve a jogosultság fennállása esetén biztosítsa a kérelmezett várakozási hozzájárulás és/vagy kedvezményt a jogszabály által meghatározott időtartamon belül, továbbá, hogy egyértelműen azonosítsa és megkülönböztesse a kérelmezőket, a gépjárműveket, a kérelmekben megjelölt egyéb személyeket és hogy meghatározhassa a kedvezmények területi hatályát.


(4) A (2) bekezdésben meghatározott adatkezelésre a kérelmezők önkéntes adatszolgáltatása alapján az alábbi időtartamban kerül sor:


a) személyes ügyintézés esetén a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig;


b) postai ügyintézés esetében a kérelmező által beküldött nyomtatvány és/vagy iratmásolat Pakolás-üzemeltetőhöz való beérkezésétől

ba) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig, amennyiben a beküldött, illetve az esetleges hiánypótlás keretében benyújtott iratok alapján a várakozási hozzájárulás vagy a kedvezmény kiadható;


bb) a hiányok pótlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 5. munkanap végéig, amennyiben a kérelmező hiányos kérelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el;


bc) a kérelem feldolgozásának a végéig, amennyiben a kérelmező által beküldött iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező nem jogosult a kérelmezett várakozási hozzájárulásra és/vagy kedvezményre.


(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a Parkolás-üzemeltető és/vagy Ferencváros Önkormányzata megbízásából és javára eljáró ügyvédi iroda (ügyvéd), közjegyző, bíróság, végrehajtó vagy követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó szervezet részére továbbíthatja.


(6) A várakozási hozzájárulások tárgyában benyújtott kérelmek esetén, a Parkolás-üzemeltető a kérelmező előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján, a kérelemben közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek megállapítás céljából az adatokat az Adóhatóságnak továbbítja. Az Adóhatóság által vezetett nyilvántartásokból adatokat igényel, valamint adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból-, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból. Az adatokat és a kiadott hozzájárulások, illetve kedvezmények nyilvántartását, összekapcsolja.
11.§


A Rendelet 13.§-a kiegészül egy új e) ponttal az alábbiak szerint:


„e) Adóhatóság: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Adó Irodája”


12.§


E rendelet 2017. január 01-én lép hatályba.


                        dr. Bácskai János                                           dr. Ruzsits Ákos Jenő

                           polgármester                                                         aljegyző