Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01- 2016. 12. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.12.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, - a 3. §, az 5. §, valamint a 6. § b) pontja tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni a 2. mellékletben meghatározott díjak szerint."
"(3a) Hirdetőtábla és hirdetőberendezés elhelyezése esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni."

3. § A Rendelet 23/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartamban kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell."

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Rendelet 23/A. § (1) bekezdésében az "a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló kormányrendelet" szövegrész helyébe az "a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló kormányrendelet" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti

a) 10. § (2) bekezdése,

7. § Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. december 2. napjával.