Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2020. 11. 21

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) és g) pontjában   biztosított  felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya 1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Farád község területén élő, az Sztv. 3.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyek közül azokra, akik a község területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Farád községben élnek.Értelmező rendelkezések


 1. § Az e rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Sztv. 4.§-ban  meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.Eljárási rendelkezések


3. §  (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át törvény által  hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot

 • a 9. § (1)-(2) bekezdésében megállapítható tanévkezdési támogatás
 • a 10. § (1)-(2) bekezdésében megállapítható rendkívüli települési támogatás
 • a 10.§ (3)-(6) bekezdésében megállapítható rendkívüli települési támogatásként a temetési segély
 • a 11.§-ban megállapítható köztemetés.

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények – pld. anyagi, jövedelmi helyzetének – megváltozásáról köteles a változást követő 15 napon belül a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal farádi hivatalában bejelenteni. (továbbiakban: Hivatal)


(3) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hivatalban  kell benyújtani. Valamennyi ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, valamint az e rendeletben illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb igazolásokat.


      (4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző.

            a) 1 hónap: a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkezők esetében,

            b) 1 év: az egyéb jövedelemmel rendelkezők esetében.


      (5)  A 3.§ (2) bekezdésében foglalt kérelemhez mellékelni kell:

                  - a havonta rendszeresen mérhető jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző egy hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, vagy az elmúlt három hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási igazgatási ellátás igazolását, továbbá az Flt-ben foglaltak szerinti ellátásban részesülő kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltségnek a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba vételről és együttműködésről,

                  - vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes NAV igazolást a kérelmező előző gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,

                  - egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett átlagos havi jövedelméről szóló nyilatkozatát


      (6) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.


      (7)             A szociális ellátás iránti kérelemben és jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. Vitatott esetben az Szt. 10.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. A környezettanulmányt a Beled Város Szociális és Gyermekjóléti Társulása – Egyesített Szociális Központ (továbbiakban: Szociális Központ) családgondozója készíti.


      (8) A megállapított rendszeres ellátásokat - ha e jogszabály másként nem rendelkezik - a Hivatal a havonta utólag, a hónap 5. napjáig folyósítja.


(9) Az ellátások igényéléséhez szükséges nyomtatványokat az 1. melléklet tartalmazza.


II. fejezet


 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Települési támogatás


4. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).


(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át, egyedülálló esetében 300%- át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás havi összege:

 1. 3.500,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 50.000,- Ft alatt van,
 2. 2.500,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 50.000,- Ft vagy afelett van.

(4) [1]

5. § [2]

Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer- hozzájárulás (továbbiakban: gyógyszer- hozzájárulás) állapítható meg annak, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján közgyógyellátásra nem jogosult (érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik) az alábbiak szerint:[3]


[4]

 1. A támogatás havi összege megegyezik a tényleges gyógyszerköltség felének összegével, ha a kérelmező
 1. családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, egyedülálló esetén annak 325%-át nem haladja meg, és
 2. szak- vagy háziorvos által indokolt és szükséges gyógyszerkiadásai havi költségének összege nem haladja meg az 5.000,- Ft-ot.


 1. A támogatás havi összege a kérelmező gyógyszerköltségének 50%-a, de legfeljebb 5.000.-Ft, ha a kérelmező
 1. családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 325%-át, egyedülálló esetén annak 350%-át nem haladja meg, és
 2. szak- vagy háziorvos által indokolt és szükséges gyógyszerkiadásai havi költsége meghaladja az 5.000,- Ft-ot, de nem haladja meg a 15.000,- Ft-ot.


 1. A támogatás havi összege a kérelmező gyógyszerköltségének 50%-a, de legfeljebb 7.000.-Ft, ha a kérelmező
 1. családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 360%-át, egyedülálló esetén annak 400%-át nem haladja meg, és
 2. szak- vagy háziorvos által indokolt és szükséges gyógyszerkiadásai havi költsége meghaladja a 15.000,- Ft-ot.


6. §          (1) A szociálisan rászorult személyek, családok részére önhibájukon kívül adódó átmeneti nehézségeik enyhítésére települési támogatás kamatmentes kölcsön (továbbiakban: szociális kölcsön) formájában is nyújtható.

(2) A szociális kölcsön felhasználási célja lehet:

 1. saját tulajdonban lévő lakás halasztást nem tűrő felújítása vagy karbantartása,
 2. előre nem látható rendkívüli körülmények okozta nehézségek áthidalása.

(3) A szociális kölcsön azoknak a személyeknek, családoknak nyújtható, akiknél az egy főre jutó jövedelem eléri a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100%-át, de nem haladja meg annak 500%-át.

(4) A kölcsön összege nem haladhatja meg az 500.000.- forintot.

(5) A kölcsönt az alábbiak szerint kell visszafizetni:

 1. 250.000.- forintig            maximum        25       hónap alatt
 2. 250.000.- forint felett      maximum        50       hónap alatt.

(6) A kölcsön akkor indokolt a leginkább, amikor a rendszeresen jelentkező havi kiadásai mellett a felmerült rendkívüli beruházást saját erőből nem tudja elvégezni, és a pénzintézeti kamat terheit már nem tudja vállalni.

(7) A kamatmentes kölcsön folyósításának és visszafizetésének feltételeit az önkormányzat a jogosulttal szerződésbe foglalja.


7.§  (1) Méltányosságból ápolási díj állapítható meg – a jegyes kivételével – annak a nagykorú hozzátartozónak (a hozzátartozó meghatározása Ptk szerint), aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.

(2) Az ápolási díjra az az igénylő jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén a 250%-át és az ápolásra szoruló ellátása más módon nem biztosítható.

(3) A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege: az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

(4) Nem jogosult méltányossági ápolási díjra a hozzátartozó az Sztv 42. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, valamint az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Sztv. 42. § (2)-(3) bekezdésében szabályozottak szerint.

(5) A méltányossági ápolási díjat 1 évre kell megállapítani.

8. § (1) Újszülöttek támogatásában részesíthető az a farádi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező újszülött gyermek, aki életvitelszerűen Farád községben él, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(2) Az újszülöttek támogatási összege gyermekenként 20.000.-Ft.

(3) Az újszülöttek támogatására vonatkozó kérelmet az újszülött gyermek szülője, gondviselője nyújthatja be a gyermek születését követő 60 napon belül. Fenti határidő elmulasztása jogvesztő.A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.


9. §  (1) Tanévkezdési támogatás adható annak az óvodáskorú, valamint alap- és középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 400%-át.[5]

(2)  Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói jogviszonya vagy a farádi lakcíme, a támogatást vissza kell fizetni.

Rendkívüli települési támogatás


10. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásuk miatt anyagi segítségre szorulnak és

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-a vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300%-a.


(2) A rendkívüli települési támogatás évente három esetben adható folyamatosan, illetőleg külön-külön. Az egy alkalommal nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladhatja meg, de legalább 2000,-Ft. Az egy naptári éven belül megállapított települési támogatás együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át[6] (57.000.-Ft). A kérelemhez mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre, utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni. Ha ez nem teljesül, akkor az Sztv. 17.§-ában meghatározottak szerint meg kell téríteni a jogosulatlanul igénybe vett ellátást.


(3) A (2) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként (továbbiakban: temetési segély) megállapított rendkívüli települési támogatás összege: 20.000.- Ft.


(4) Az (1) bekezdéstől eltérően temetési segélyre jogosult az az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum összegének 500%-át nem haladja meg.


(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot, amelyeket a Hivatalban történt fénymásolás után visszaad a szociális ügyintéző.


III. fejezet


TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK11. § (1) Az Sztv. 48.§-a szerinti köztemetés esetén a polgármester jár el.

(2) Az Sztv. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kérelemre, méltányosságból engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha az eltemettetésre köteles

- egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el,

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig csökkentést, ha az eltemettetésre köteles

- egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el,

c) elengedést, ha az eltemettetésre köteles

- egyedülálló és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy

- családjában egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

[7]12. § Települési támogatás természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa is adható az [8]:

(1) A szociálisan rászorulók háztartásában téli fűtési problémák enyhítésére természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a vegyes tüzelési rendszert alkalmazó farádi lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 490%- át, egyedülálló esetében 560%- át.

(2) Háztartásonként fűtési szezononként egy kérelem adható be. Az igényelhető legnagyobb mennyiség 5 m3.

 1. A rászorultság megállapítása során előnyt élvez az, aki:
 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, vagy
 2. időskorúak járadékára, vagy
 3. települési támogatásra (a támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy
 4. az a család, amelyikben a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
 1. A kedvezményes tűzifa támogatást a települési támogatás céljára rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
 2. A határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a tűzifa támogatás rászorulókhoz való eljuttatásáról az Önkormányzat gondoskodik.
 3. Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
 4. A támogatásként kapott tűzifát tilos tovább értékesíteni.[9]

IV. fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


13. §  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat:

            a)              étkeztetést,

házi segítségnyújtást,

jelzőrendszeres segítségnyújtást[10]

                        nappali ellátást: Idősek Klubja

a Beled székhelyű Egyesített Szociális Központ által, a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodása alapján biztosít          

b) Társulási megállapodás alapján a Beled székhelyű Egyesített Szociális Központ által – családsegítés biztosít.


14. §    (1) Napi egyszeri meleg étkeztetés annak a szociálisan rászorult személynek biztosítható, aki

 1. öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális (átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék), időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 2. a háziorvos, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem képes biztosítani.


(2) Az (1) bekezdéstől eltérően napi háromszori étkeztetés biztosítható annak a személynek, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és egyidejűleg az időskorúak nappali ellátását igénybe veszi.


15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele – ha a törvény másként nem rendelkezik – önkéntes.


(2) Az ellátás biztosításáról és megszüntetéséről az intézményvezető dönt.


16. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját a társulási megállapodásban erre kijelölt Beled Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját e rendelet 2.  melléklete tartalmazza.17.§ (1)

a) Az önkormányzat 50% kedvezményt biztosít az étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából, ha az ellátást igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg.


b) Az önkormányzat 25% kedvezményt biztosít az étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából, ha az ellátást igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át meghaladja, de nem éri el annak 300%-át.[11]


(2) A személyi térítési díjakat az intézmény vezetőjéhez benyújtott kérelemre a képviselő-testület csökkentheti, vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett:

            a)  időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy

b) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.


(3) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell alkalmazni.


V. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


18. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján  lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozottakra az Sztv. rendelkezései és a külön jogszabályban meghatározottak az irányadók.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete.


Farád, 2016-03-24Szalai Zoltán                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                              jegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. február 18-tól

[2]

A rendelet szövegét a 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. február 18-tól

[3]

A rendelet szövegét a 8/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-től

[4]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. február 15-től

[5]

A rendelet szövegét a 8/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-től

[6]

A rendelet szövegét a 8/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet  3. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-től

[10]

A rendelet szövegét a  8/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019. július 1-től

[11]

A rendelet szövegét a 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. május 1-től