Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2024. 02. 10

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (VII.11.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2024.02.10.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) közcsatorna hiánya miatt Kistolmács község közigazgatási területén lévő azon ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), akiknél háztartási szennyvíz keletkezik,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közérdekű szolgáltatóra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Üdülő ingatlan: Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint üdülőként bejegyzett ingatlan.

b) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást igénybe veszik.

c) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik igénybe, és ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek.

2. A közérdekű szolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. §2 (1) [1] Kistolmács község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét rendszeresen és kizárólagosan a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5299-12/2023.ált. kijelölő határozata (a továbbiakban: kijelölő határozat) alapján a Lenti Hulladékkezelő Kft. székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 9. (a továbbiakban: közérdekű szolgáltató) jogosult és köteles ellátni a kijelölő határozatban foglaltak szerint.

(2) A közérdekű szolgáltató által elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a ZALAVÍZ Észak-zalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) által üzemeltetett zalaegerszegi és lenti szennyvíztisztító telep, vagy a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) által üzemeltetett körmendi szennyvíztisztító telep, vagy a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a.) által üzemeltetett nagykanizsai szennyvíztisztító telep műtárgyába kell elhelyezni.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Vgt. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közérdekű szolgáltató útján köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást a vezetékes ivóvíz fogyasztás mennyiségének és a közműpótló berendezés térfogatának figyelembe vételével szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal igénybe venni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közérdekű szolgáltatónál megrendelni, a megrendelésről a közérdekű szolgáltató nyilvántartást vezet. A közszolgáltatás megrendelésekor felek rögzítik a közszolgáltatás kölcsönösen meghatározott időpontját (nap, óra tól-ig).

(5) Az ingatlantulajdonos és a közérdekű szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közérdekű szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(6) A közérdekű szolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül az igénylővel egyeztetett időpontban elvégezni.

4. A közérdekű szolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1)3 [2] A közérdekű szolgáltató kötelessége – az e rendeletben és a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozata szerint, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosok irányában a közszolgáltatás folyamatos ellátása

(2)4 A közérdekű szolgáltató a közszolgáltatást a vonatkozó jogszabályok és a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozatában foglaltak alapján és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem közterületen.

(4) Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését saját költségen elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó közérdekű szolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(5) A közérdekű szolgáltató köteles a szennyvíz elszállításához speciális járművet és a szükséges megfelelő képzettségű szakembert biztosítani, a rendeletben meghatározott rendszerben és gyakorisággal végezni feladatát.

(6) A közérdekű szolgáltatónak rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban lévő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében levő – telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére.

(7) A közérdekű szolgáltató, amennyiben rajta kívül álló okok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, közműépítés) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása elmarad, azt követő 48 órán belül, vagy a rajta kívül álló okok megszűnése után azonnal köteles pótolni. Az elmaradt szállítás pótlásának időpontjáról a közérdekű szolgáltató az ingatlantulajdonost külön értesíteni köteles.

(8) A közérdekű szolgáltató mindenkor köteles a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 72 órán belül - megrendelővel egyeztetett időpontban - elvégezni. A megrendelés történhet írásban (telefax, e-mail) vagy telefonon. A közszolgáltatás elvégzését a közérdekű szolgáltató köteles a megrendelő aláírásával igazoltatni.

(9) A közérdekű szolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, amennyiben ingatlanhasználó azt a Vgt előírásainak megfelelően gyűjti, kivéve azt az esetet, ha érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen a szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem helyezhető el. Ez esetben a háztartási szennyvizet veszélyességének, vagy veszélytelenségének akkreditált laboratóriumban megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(10) A közérdekű szolgáltató köteles az ingatlantulajdonostól begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott átadási helyek valamelyikére szállítani. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(11)5 A közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt többletköltségei megtérítése iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz kell benyújtania, melyet az önkormányzat annak ellenőrzését követően, véleményével ellátva továbbít a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére 5 napon belül.

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. § (1) Ahol a háztartási szennyvizek elvezetése szennyvízközművel nem biztosítható az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizek jogszabályok szerinti gyűjtéséről, elhelyezéséről, tárolásáról.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Tilos a közműpótló műtárgyba mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, illetve az ürítést végző, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, a begyűjtést végző és szállító eszközök, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról e rendeletben szabályozott módon, a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a közérdekű szolgáltatónak számla ellenében az e rendelet szerinti díjat megfizetni.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéshez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.

(6) Az ingatlantulajdonos az elszállítást igazoló számlát öt évig köteles megőrizni.

6. A közszolgáltatási díj

7. § (1)6 [3]A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési díja természetes személy ingatlantulajdonosok részére: bruttó 2.650,- Ft/m3.

(2)7 Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg.

(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő szolgáltatási díj tartalmazza jelen rendelet alapján ellátandó közszolgáltatás ellenértékét, az azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat, így ezeken túlmenően közérdekű szolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult a közszolgáltatást igénybevevőktől további díj-, vagy költségtérítés igénylésére.

(4) Az ingatlanon elszállításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a közérdekű szolgáltató szippantó gépjárművébe beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.

(5) Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíztisztító berendezés üzemeltetője – az itt kezelt szennyvíz mennyiségének mértékéig – mentesül a szolgáltatás igénybevétele, díjfizetési kötelezettség alól.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

(7)8 A közérdekű szolgáltató járművének szállító kapacitása 8 m3, de 5 m3-nél kevesebb nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása esetén is az 5 m3-re vonatkozó árat meg kell fizetni.

(8)9 A közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési ellátás során a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségeket a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.

7. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

8. §10 (1) A közérdekű szolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybevevők adatainak kezelésére a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben.

(2) A közérdekű szolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény rendelkezéseit.

(3) A közérdekű szolgáltató közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázására, postázására, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel.

8. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

9. § (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá nem használt vagy olyan ingatlana esetében, ahol szennyvíz nem keletkezik. Ezen rendelkezést az üdülőingatlanokra is megfelelően alkalmazni kell.

(2)11 Az ingatlantulajdonosnak - amennyiben a közszolgáltatást nem veszi igénybe – igazolnia kell, hogy adott ingatlanon szennyvíz nem keletkezik, olyan számlaegyenleg bemutatásával, amely a vízfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant életvitelszerűen senki nem használja.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2016. augusztus 15. napján lép hatályba.

1

A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (11) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 7. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. § (7) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 7. § (8) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 8. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 9. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.