Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 06. 29- 2016. 07. 17

Mezőnagymihály község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Ht. és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Kormányrendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések

1. §


(1) Mezőnagymihály község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék (a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék), az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék és a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. Ezen tevékenység ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Mezőnagymihály község közigazgatási területének beépített vagy beépítésre szánt területére (a továbbiakban: közszolgáltatási terület).

 1. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele a közszolgáltatási területen lévő ingatlan birtokosára, tulajdonosára, használójára, vagyonkezelőjére, természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, szervezetére (a továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki.
 2. Az ingatlan használó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

A gazdálkodó szervekre vonatkozóan kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:

a)   a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet hatályos cégkivonattal egyező, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő neve, székhely címe, a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, bankszámlaszám, postázási címe

b)   a szerződés tárgya,

c)   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,

d)   a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,

e)   az ellenérték megállapítása, számlázása, a számla kiegyenlítésének módja és

f)    a szerződés időbeli hatálya.


2. §


 1. A közszolgáltatás folyamatosságának biztosítását – az önkormányzattal megkötött kizárólagos szerződés alapján – a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett Közszolgáltató, az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (a továbbiakban Közszolgáltató) – mint többségi állami és önkormányzati tulajdonú társaság- végzi.
 2. A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed
 1. az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött, és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra, a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen elkülönítetten, gyűjtőszigeten szelektíven gyűjtött települési hulladékra,
 2. a lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra.
 1. E rendelet alkalmazása szempontjából a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 1-50. pontokban foglalt értelmező rendelkezései az irányadóak.


2. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei

3. §


 1. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást hetente legalább egy alkalommal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó település hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja, a hulladékgazdálkodási ellátáshoz szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítja.
 2. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
 3. Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.
 4. Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
 5. Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény MSZ szabvány szerinti megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.
 6. Az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.
 7. Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban bejelentenie a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható rendszeresen. Ebben az esetben az ingatlanhasználó köteles nagyobb űrtartalmú edényzetet beszerezni.
 8. Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az gyűjtőedényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákba helyezheti ki a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.
 9. A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.
 10. A közszolgáltatási díj kiszámlázására és a díj beszedésére 2016.04.01 követően a 2012.évi CLXXXV. Ht. 38§ (2) és 69/2016 (III.31) Korm.rend. 8. fejezet előírása alapján NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 13. Cg. 01-10-048725, adószám: 25456790-2-41, képviseli: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató) jogosult.
 11. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv által negyedévente kiállított számla alapján átutalással köteles megfizetni a nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbá NHKV) az MNB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10654068-49020744 számú számlájára.
 12. Amennyiben az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat jegyzője erre határozattal kötelezi.

4. §


A közszolgáltatás területén a közszolgáltató biztosítja az ingatlanhasználó részére, hogy

~ magánszemély esetében: a 60 literes és 120 literes

~egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és intézmény esetében: 120 literes, 1100 literes tárolóedény közül választhasson.3. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. §


 1. A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:
 1. engedélyeket, minősítéseket és megfelelőségi véleményt megszerzi;
 2. jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja;
 3. szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képesítésű szakembert alkalmazza.
 1. A Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggésben.
 2. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatással összefüggően az ingatlan használó személy megállapításához, a 2016.03.31-ig teljesített hulladékgazdálkodási szolgáltatás után járó közszolgálati díj behajtásához, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.
 3. A Közszolgáltató a nyilvántartásban a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím) valamint adóazonosító jelet, e-mail címet, telefonszámot kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, vagyis kintlévőség megtérülésének időpontjáig.
 4.  A természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók adatszolgáltatási kötelezettségeiket a Ht. szerint teljesítik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékig.
 5. Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


6. §


 1. A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait.
 2. A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 3. A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a 2016.03.31-ig keletkezett díjhátralékok behajtására használhatja fel.
 4. A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.
 5. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


7. §


 1. A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt legalább 3 nappal – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
 2. A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.


8. §


 1. A Közszolgáltató köteles az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű, az ingatlanhasználók számának megfelelő, az ürítési, elszállítási gyakoriságot figyelembe vevő, a szállítóeszközéhez rendszeresített, megfelelő számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani. A gyűjtőedény árát az ingatlanhasználónak kell megfizetnie. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
 1. A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe újonnan belépő ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani beszerzési áron a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül, amelyet az ügyfél a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (5350, Tiszafüred Húszöles út 149.) vásárolhat meg. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
 2. Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.
 3. Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével egyidejűleg jogosult
  1. a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az eredeti gyűjtőedényt;
  2. megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
 4. Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg a gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó a többlet települési hulladékát a gyűjtőedény mellé kirakott, kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott, erre a célra rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti.9. §


 1. A Közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal köteles a települési hulladékot az ingatlanhasználótól elszállítani. A Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. A települési szilárd hulladék gyűjtés a település körzeteiben a 1. sz. mellékletben foglalt utcajegyzék alapján történik.
 2. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés napjának a munkaszüneti napok miatti áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.
 3. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a változás bekövetkeztét megelőzően saját (www.nhsztisza.hu) és az Önkormányzat honlapján (www.mezonagymihaly.hu) történő közzététel útján értesíti.
 4. Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján haladéktalanul értesíti.


10. §


 1. A Közszolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a pótlásáról.


 1. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés közben történt sérülése, esetleges megsemmisülése miatt a gyűjtőedény javításáról, cseréjéről köteles térítésmentesen gondoskodni.

11. §


 1. A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:
 1. az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;
 2. a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;
 3. megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;
 4. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;
 5. a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.
  1. A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban - a hulladékgyűjtő edényre helyezve - haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.
  2. Ha a szolgáltatást igénybevevő e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti.
  3. Ha a Közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a települési hulladék gyűjtésének szabályait megsérti, a Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a dokumentumokat megküldi a területileg illetékes jegyző részére további intézkedésre.


4. A közszolgáltatási díj

12. §


 1. A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 47/A §-ban foglaltak alapján történik.
 2. Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke a Ht. 47.§ (4) bekezdése alapján az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a.
 3. Az OHKT előírására tekintettel, az üdülő tulajdonosoknak nem lehet kevesebb 6 hónapnál az ellátási időszak, illetve a június, július, augusztus hónapokat legalább tartalmaznia kell.
 4. A közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék heti rendszeres és a lomhulladék évi egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának költségét is.
 5. Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, valamint a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.
 6. Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a NHKV által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti ki.
 7. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén az NHKV késedelmi kamatot és hátralékkezelési költséget érvényesíthet.
 8. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó az NHKV-nál erre rendszeresített ügyfélszolgálati lehetőségén keresztül, írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.5. Szüneteltetés, mentesség az ingatlan használaton kívülisége alatt

13. §


Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, ezért ott települési hulladék nem keletkezik.


14. §


 1. Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a továbbiakban: használaton kívüliség).
 2. Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be, a használaton kívüliség kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban.
 3. Az a természetes személy ingatlan tulajdonos, aki legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanában – feltéve, hogy az ingatlant más sem használja életvitel szerűen a távolléte alatt – legfeljebb 90 napig mentesül a hulladékszállítási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
 4. A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A szüneteltetést legfeljebb a 90. nap letelte előtt 15 nappal újra lehet írásban kérni.
 5. A távollét tényét hitelt érdemlően kell igazolni a Közszolgáltató felé olyan közüzemi elszámoló számlák bemutatásával, amelyről megállapítható, hogy nem volt fogyasztás az érintett ingatlanon. A számlamásolatokat a szüneteltetést kérő a Közszolgáltató részére igazolható módon eljuttatja.
 6. Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra visszamenőlegesen vélelmezi a szolgáltatást.
 7. A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 30 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.6. Gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok

15.§


 1. A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) részére a közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti űrtartalom legalább 120 liter.
 2. A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a HT. rögzíti.
 3. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére.
 4. A gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik.


7. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok

16.§


 1. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.
 2. A gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó önkormányzati rendelet megtartásával, az ott szabályozott közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.
 3. A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gyűjtőedényt vagy konténert közterületen, az edény hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.
 4. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.
 5. A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
 6. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18 órától, legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig helyezheti ki a közterületre, és szállítás után még aznap köteles onnan visszavinni, kivéve a (2) bekezdés alapján engedélyezett elhelyezést.

A hulladék elszállítását a Közszolgáltató reggel 6 és este 20 óra között végzi.

 1. Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.
 2. Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.
 3. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi a soron következő ürítési időpontra.
 4. Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a guberálás, a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése. Ezen tevékenységek megvalósulása szabálysértési eljárást von maga után.
 5. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 1. §


 1. Nem helyezhető el a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.
 2. Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
 3. Az elkülönített gyűjtéssel érintett területeken nem helyezhetők el a gyűjtőedényben az alábbi újrahasznosítható hulladékok:
 1. papír,
 2. műanyag,
 3. fém csomagolási hulladék.
 4. kevert csomagolási hulladék


 1. §


 1. A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése, vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az a szolgáltatást igénybevevő köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette.
 2. A Közszolgáltató kárát a szolgáltatást igénybevevő a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.


8. Gyűjtőszigeten elhelyezett hulladék gyűjtése, szállítása

19.§


 1. A szelektív hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a Közszolgáltató – az Önkormányzat által kijelölt területen – és a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
 2. A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.
 3. A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes üveg, papír, műanyag, fém- és kevert csomagolási hulladék helyezhető el.
 4. A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék hasznosítható összetevőinek (elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék) begyűjtése történhet.
 5. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.
 6. A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
 7. A gyűjtőedényeket a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, rendszeresen üríti.
 8. A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a kezelő, hasznosító telephelyre a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.
 9. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
 10. A gyűjtőszigetek környékén esetleg elhelyezett illegális hulladékok felszámolásának költségét az önkormányzat magára vállalja és mindent elkövet az illegális hulladék lerakásának megakadályozására.
 11. A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is átadhatja.


9. A lomhulladék gyűjtése, szállítása

20.§


 1. A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal gondoskodik.
 2. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el, ingatlanonként 1 m3-t meg nem haladó mértékben.
 3. A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
  1. építési és bontási hulladék,
  2. veszélyes hulladék,
  3. vegyes hulladék,
  4. elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,
  5. biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék),
  6. ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött

hulladék.

 1. A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezi ki.
 2. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
 3. A Közszolgáltató a (3) és (5) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérő hulladékot nem veszi át.


10. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos eljárási szabályok

21.§


 1. Az üdülőtulajdonosok tekintetében a szolgáltatás igénybevétele április 01 – től szeptember 30-ig terjedő időszakban áll fenn.
 2. Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
 3. Az üdülő ingatlanok tekintetében a szüneteltetési lehetőség nem vehető igénybe.
 4. A (3) bekezdés szerint feltételben változás következett be, az ingatlanhasználó, a közszolgáltatónak közteles 30 napon belül azt írásban bejelenteni.
 5. Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőingatlant a személyi adat – és lakcímnyilvántartás adatai szerint állandó lakóhelyül használja köteles egész évre a szolgáltatást igénybe venni.11. Záró rendelkezések

22.§


 1. Ez a rendelet - (2) bekezdés kivételével - kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőnagymihály Község  Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 9/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete.


                      


         Vályi László                                                         Derekas Sándor                                                        

                     polgármester                                                               jegyző