Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 15

Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja és hatálya


1.§ A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.


2.§ A rendelet tárgyi hatálya – a helyi jelentőségű védett természeti terület kivételével – a Rétközberencs Község közigazgatási területén végzett avar és kerti hulladékégetési tevékenységeire terjed ki.


3.§ A rendelet személyi hatálya Rétközberencs Község közigazgatási területén égetést végző és égetést elrendelő személyekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


4.§ E rendelet alkalmazásában:

  1. ) avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék;
  2. ) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül,
  3. ) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása,
  4. ) működési idő: a 8. § (3) bekezdésében említett szervezetek hivatali, nyitvatartási ideje.
  5. ) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét,  május 1., pünkösd, augusztus 20., október 23., november 1., és december 25-26.


II. Fejezet

Részletes rendelkezések


3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai


5.§ A nyílt téri égetést a mindenkori hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) rendelkezéseivel összhangban, az egyéb jogszabályokban és e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet végezni. 


6. § (1) Más személy érdekében végzett égetését előzetesen, írásban meghatározott feltételek alapján lehet végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

(2) A külső szervezet vagy személy által végzett égetés feltételeit, a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

(3) Ha az égetést végző magánszemély az égetést saját tulajdonában lévő ingatlanon folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.


7.§ A község területén az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. Amennyiben hasznosításra nincs lehetőség, vagy igény, úgy égetéssel semmisíthető meg.


8. § (1) Égetés az év bármely napján, vasárnap és ünnepnapok kivételével naponta 7-18 óra között – kivéve a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eseteket – engedélyezett.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott időszakon túl, csak a polgármester írásbeli külön engedélyével végezhető égetés.

(3) Tilos az égetés a hivatal, köznevelési intézmények, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény, kulturális és egyéb intézmények 20 méteres környezetében, azok működési ideje alatt. A működési időn túl, legfeljebb 20 óráig engedélyezett az égetés.

(4) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. 


9. § (1) Az égetést csak olyan helyen és területen szabad végezni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(2) Az égetést úgy kell végezni, hogy legalább 10 méter távolságra legyen épülettől, éghető anyagoktól.


10. § (1) Égetés csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett végezhető. A tűzrakóhely alapterülete nem haladhatja meg az 1 m2-t. A tűzrakóhely, és környezetének gyommentesítéséről az égetést végző személynek gondoskodnia kell.

(2) Az égetést csak úgy szabad végezni, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.


11. § (1) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(2) Az égetést elrendelő, vagy az égetést végző személy az (1) bekezdésnek megfelelő, de összességében nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék égetési szándékáról, valamint az égetés várható időpontjáról a szomszédokat tájékoztatni köteles. Az égetés alkalmanként maximum 4 óráig tarthat.


12. § (1) Tilos az égetés a 8. §-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szélben.

(2) Az égetést azonnal be kell fejezni, ha a füstképződés veszélyeztetné a lakókörnyezetet, vagy a közúti forgalmat, vagy ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek megvalósulnak.


13. § Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.


14.§ Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.


15. § (1) Közterületen – kivéve a park és közterület fenntartási feladatokat ellátó személyeket –, valamint a közutak 20 méteres körzetén belül az égetés tilos.

(2) Égetést csak és kizárólag a magáningatlan területén belül lehet végezni, kivéve az (1) bekezdésben meghatározott esetet.


4. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai


16. § A szabadtéri tűzgyújtás, tüzelőberendezés használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos előírások szigorú betartásával történhet.


5. Jogkövetkezmény


16. § Aki az 5. §-ban ütköző módon végez égetési tevékenységet, azt az illetékes hatóság – egyéb feltételek teljesülése esetén – tűzvédelmi bírsággal sújthatja.


III. Záró rendelkezések


17. § E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.