Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.9..) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 2/2015.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 10- 2016. 05. 10

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 20/C. § (9) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Bölcske Községi Önkormányzat települési támogatásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 27. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetésére a jelen szakaszban foglaltak szerint biztosít támogatást a Bizottság, azzal a kitétellel, hogy egy család csak egy ingatlan tekintetében jogosult a költségtérítésre a támogatásra.”

2. § A Rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendkívüli szemétszállítási támogatás mértéke: )

„a) amennyiben a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő 70. életévét betöltötte, illetve 70 év feletti egyedül élő személy esetén a hulladékszállítási közszolgáltatási díj díj 50 %-ának megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani.”

3. § A Rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendkívüli szemétszállítási támogatás mértéke:)

„b) amennyiben a nyugdíjas egyedül élő 75. évét betöltötte a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 100%-ának megfelelő mértékű támogatást kell biztosítani.”

4. § A Rendelet 27. § -a a következő (2/a) bekezdéssel egészül ki:

„(2/a) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 395/2015. (XII.31.) Kormány rendelet 7. § (1/a) – (1/c) bekezdésében foglalt számú természetes személy ingatlanhasználókra meghatározott űrtartalmú hulladékgyűjtő edény után fizetendő hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozik.”

5. § A Rendelet 27. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelmező a rendkívüli szemétszállítási támogatás megállapítása esetén, a kérelem benyújtásának hónapjában részesül első alkalommal a támogatásban.”

6. § A Rendelet 27. § -a a következő (3/a) bekezdéssel egészül ki:

„(3/a) A rendkívüli szemétszállítási támogatás nem nyújtható, ha az igénylő a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, de az egy főre eső nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás összege meghaladja a havi 150.000 Ft-ot.”

7. § A Rendelet 27. § -a a következő (5/a) bekezdéssel egészül ki:

„(5/a) Ha jelen szakasz (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező a Korm. rendelet 7. § (1/a) – (1/c) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújtja be a kérelmet, az önkormányzat az ezen előírások szerinti űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt ingyenesen a támogatott rendelkezésére bocsátja, amennyiben a kérelmező az önkormányzati tulajdonú hulladékgyűjtő edényt kitisztítva visszaszolgáltatja.”

8. § Hatályát veszti a Rendelet:

27. § (4) bekezdés

9. § A Rendelet 9. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép:

10. § Ez a rendelet 2016. május 20. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


                        Baranya István sk.                                         dr. Girst Julianna  sk.

                           polgármester                                                           jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016. május 9. napján kihirdetésre került.dr. Girst Julianna sk.

jegyző

Mellékletek