Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 27- 2016. 05. 23

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testület

7/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló

25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1 § (1) bekezdése és 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.  § Hatályát veszti az Ör. 7. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:


„Adómentesség


7. § (1) Mentes az adó alól az a telek:

a) amelynek tulajdonosa kiadott érvényes építési engedéllyel rendelkezik és az építkezést megkezdte,  vagy a lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentési kötelezettségének igazoltan eleget tett, az építkezés megkezdése vagy a bejelentés megtétele  évének január 1. napjától számított 4 évig. A beépítés tényét az adóalany jogerős használatba vételi engedéllyel, vagy a használatba vétel tudomásul vételére vonatkozó jogerős határozattal, vagy a használatba vétel tudomásul vételéről, megtörténtéről szól hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni az adóhatóságnak.

b) amelynek területén az építési rend szerint főépület azért nem helyezhető el, mert a Helyi Építési Szabályzatban az utcanyitás céljára van kijelölve.

 (2) A (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben amennyiben az adóalany az építkezés megkezdésének évétől számított 4 évig a használatbavételi engedélyt, vagy a használatbavétel tudomásul vételére vonatkozó jogerős határozatot, vagy a használatba vétel tudomásul vételéről, megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt nem szerzi meg, vagy az ingatlant a mentesség ideje alatt elidegeníti úgy az adómentesség érvényét veszti és az adót az adómentes időszak első napjától köteles visszamenőleg megfizetni.”2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
        Király László                                                            Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

        polgármester                                                                              jegyzőA rendelet kifüggesztésre került: 2016. április 27.


A rendelet levételének időpontja:


                                                                           Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

                                                                                                  jegyző