Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról

2022.10.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az intézményi térítési díjak megállapításáról a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

A RENDELET CÉLJA

1. § (1) E rendelet célja, hogy a képviselő-testület a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletben, továbbá a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletben biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjait, a térítési díjak csökkentésének illetve elengedésének eseteit, módjait meghatározza.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott rendeletekben szabályozott ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki.

II. RÉSZ

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK

2. § A felnőttellátásban az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A személyi térítési díj az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységre fordított idő szorzata, amely nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 25%-át.

(2) Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.

(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa határozza meg. A térítési díjak alkalmazására Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletében történő megállapítását követően kerül sor (2. számú melléklet).

4. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásért fizetendő térítési díj az igénybevevő jövedelmének 2%-át nem haladhatja meg.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díjat Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa határozza meg. A térítési díjak alkalmazására Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendeletében történő megállapítását követően kerül sor (2. számú melléklet).

5. § A támogató szolgáltatásért fizetendő térítési díjat a szolgáltató állapítja meg.

6. § (1) Nappali ellátást nyújtó intézmények esetén az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az Idősek Klubja intézményi térítési díját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A személyi térítési díj, valamint az étkeztetési térítési díj csökkentését a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az idősek otthonában az intézményi térítési díj alapja az egy ellátottra jutó önköltség napi összege, melyet Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete évente állapít meg.

(2) A jogosult által fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének 80%-át.

(3) Az idősek otthonában fizetendő intézményi térítési díjakat az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. RÉSZ

A TÉRÍTÉSI DÍJ CSÖKKENTÉSÉNEK, ILLETVE ELENGEDÉSÉNEK ESETEI ÉS MÓDJAI

8. § (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó nem gyermekintézményi alapellátási formák (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, támogató szolgálat) esetében az intézmény, a szolgálat vezetője méltányosságot gyakorolhat, az ellátott jövedelmi viszonyai és egyéb szociális körülményei alapján.

(2) Több egy sorban kötelezett hozzátartozó esetében a térítési díjat vagy annak hiányzó részét a hozzátartozó jövedelmi viszonyai alapján - arányosan elosztva - kell megállapítani.

IV. RÉSZ

GYERMEKINTÉZMÉNYI ALAPELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI

9. § (1) A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért, a játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásaiért, továbbá a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért kell térítési díjat fizetni (6. és 7. számú melléklet).

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybevevő jogosult, gyermek esetén a szülő vagy más törvényes képviselő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

(3) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjat csak a ténylegesen az intézményben töltött napok után kell megfizetni.

(4) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjból Keszthely Város Polgármesteréből, az Emberi Erőforrások Bizottsága Elnökéből, valamint a Pénzügyi, Jogi Bizottság Elnökéből (illetve akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott képviselőből) álló Döntőbizottság engedményt adhat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett személy jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszi.

10. § Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi és erről tájékoztatja a polgármestert.

V. RÉSZ

Záró rendelkezések

11. § (1) Jelen rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

(2) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjakat, a térítési díjak csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1-2 számú melléklete hatályát veszti.”

1. melléklet1

1. ÉTKEZTETÉS 2022

Tervezett ellátotti létszám:
Tervezett működési költség:
Ellátotti adagszám:
Állami támogatás összege:

1 adagra jutó önköltség:
1 adagra jutó állami támogatás:

80 fő
23.801,- eFt
19.920 adag
6.532,- eFt/ fő/ év

1.445,- Ft/adag
328,- Ft/adag

Megállapított intézményi térítési díj:

800,- Ft/ nap /adag

Megállapított intézményi térítési díj szállítással:


985,- Ft/ nap/ adag

Díjmentesség:

Jövedelemmel nem rendelkezők részére

2. A szociális étkeztetés személyi térítési díjának csökkentési rendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

3. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 2022

3.1. kiszállításra fordított költség: 4.652,- eFt

3.2. adagszám: 17.430 adag

3.3. Szállítás intézményi térítési díj (tényleges): (4.651.711,- Ft : 17.430 adagszámmal = 267,- Ft) 267,- Ft/nap/adag

4. Megállapított intézményi térítési díj: 185,- Ft/adag

5. Étkezési és szállítási díj: 800 +185 = 985,- Ft/ nap/ adag

6. A megállapított térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

2. melléklet2

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételéért fizetendő térítési díjak, a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai

1. Házi segítségnyújtás:

1.1.3 Az intézményi térítési díj 2022-ben: 1.000,- Ft/óra, az alábbi kedvezményekkel:

Jövedelem sávok (Ft)

Gondozási díj
Szociális segítés és személyi gondozás esetén
Ft/óra

1 – 55.000

90

55.001-70.000

175

70.001- 85.000

200

85.001 - 100.000

360

100.001 – 115.000

385

115. 001 - 130.000

540

130.001 - 145.000

560

145.001 – 160.000

690

160.001 – 175.000

730

175.001 – 190.000

740

190.001 - felett

780

1.2.4 Jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes (1993. évi III. törvény 114.§ (3) a) pontja alapján).

2.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

2.1. Intézményi térítési díj 2022-ben: 240,- Ft/óra, az alábbi kedvezményekkel:

2.2. szociálisan nem rászorultak esetében a személyi térítési díj: 240,- Ft/nap.

Jövedelem sávok (Ft)

Gondozási díj
Ft/óra

1 – 85.000

40

85.001 – 115.000

55

115.001- 145.000

75

145.001 - 175.000

90

175.001 felett

110

2.3. Jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltatás ingyenes (1993. évi III. törvény 114.§ (3) a) pontja alapján).

3. Családsegítés: A családsegítést térítésmentesen kell biztosítani.

3. melléklet6

IDŐSEK KLUBJA 2022

Tervezett működési költség:
Tervezett ellátotti létszám:
Egy ellátottra jutó költség:
Állami támogatás :

1 ellátottra jutó költség:
1 ellátottra jutó állami támogatás:


Javasolt intézményi térítési díj:

15.715,- eFt
21 fő
748,- e Ft/év
6.736,- eFt/fő/év

3.005,- Ft/nap
1.288,- Ft/nap


30,- Ft/fő/nap

1. Az Idősek Klubja személyi térítési díjának csökkentési rendszerét a 4. melléklet tartalmazza.

2. Az Idősek Klubja térítési díja mentes az ÁFA alól.

4. melléklet7

Étkeztetés és Idősek Klubja személyi térítési díjának CSÖKKENTÉSI RENDSZERE 2022

1. Szociális étkezés térítési díj táblázat

Ellátási forma

Étkezési térítési díj a nyugdíjminimum %-ban

0,- Ft
-
28.500,- Ft-ig

28.505,- Ft
-
42.750,- Ft-ig

42.755,- Ft
-
57.000,- Ft-ig

57.005,- Ft
-
85.500,- Ft-ig

85.505,- Ft –
99.750,- Ft-ig

99.755,- Ft -


Étkezés

0,- Ft

200,- Ft

300,- Ft

575,- Ft

675,- Ft

800,- Ft

Szállítás

0,- Ft

85,- Ft

120,- Ft

160,- Ft

180,- Ft

185,- Ft

Étkezés szállítással

0,- Ft

285,- Ft

420,- Ft

735,- Ft

855,- Ft

985,- Ft

2. Idősek Klubja tartózkodási díj, étkezés nélkül

Jövedelem Ft/hó

Térítési díj Ft/nap

1

28.500,- Ft alatt

0,- Ft

2

28.505,- Ft - 42.750,- Ft

10,- Ft

3

42.755,- Ft – 71.250,- Ft

15,- Ft

4

71.255,- Ft – 99.750,- Ft

20,- Ft

5

99.755,- Ft -

30,- Ft

5. melléklet8

IDŐSEK OTTHONA 2022

Az Szt 68. §-ában meghatározottak ellátása

Ellátottak száma:

2022. évi tervezett működési költség
Állami támogatás:

1 ellátottra jutó napi költség:
270.865,- eFt : 70 fő: 365 nap = 10.601+627,- Ft.=11.228,- Ft

1 ellátottra jutó állami támogatás:

70 fő

276.131,- eFt/év
183.402,- eFt/év

11.228,- Ft/nap


7.178,- Ft/nap

Szolgáltatási önköltség:

Megállapított napi térítési díj:
A megállapított térítési díj mentes az ÁFA alól.

4.050,- Ft/nap/fő

3.500,- Ft/nap/fő

6. melléklet9

Gyermekintézményekben fizetendő napi étkezési térítési díjak az 1997. évi XXXI. törvény 147. § alapján

Intézmény megnevezése

A fizetendő napi étkezési
térítési díj

Bölcsőde
Ellátottak száma:

Éves összes költség:
1 ellátottra jutó tényleges évi költség:
125.672.000:72 = 1.745.444 Ft

1 napra jutó költség: 1.745.444,- Ft : 230 nap:72 fő

Állami támogatás összege:
Napi állami támogatás összege: 88.723.000: 230 nap: 72


Önköltség és az állami finanszírozás különbözete:
125.672.000,- Ft – 88.723.000,- Ft

Intézményi térítési díj/nap:
7.589,- Ft – 5358,- Ft

Gondozás napi intézményi térítési díja:


Bölcsődei étkezési intézményi térítési díj:
(502,- Ft x 27%= 502+135,- Ft= 637,- Ft)

Diétás étkezés:
A fizetendő napi étkezési térítési díj az ÁFÁ-t tartalmazza.


72 fő

125.672,- eFt.
1.745.444,- Ft/fő/év


7.589,- Ft/fő/nap

88.723.000,- Ft
5.358,- Ft/nap/fő36.949.000,- Ft/hó


2.231,- Ft/fő/nap


2.231,- Ft


637,- Ft/nap

1.297,- Ft/nap

1. A játszócsoport és gyermekfelügyelet szolgáltatásaiért fizetendő óradíj megállapítása

1.1. Az óradíj a 2022. évi tervezett bérköltségek /és járulékai/ alapján megállapított egy munkaórára eső díja.

2022. évi bérköltség és járulékai:

115.026,- eFt

Dolgozói létszám

19 fő

Éves teljesített munkaórák száma
/19 fő x 173 ó x 12 hó/


39.444 óra

Óradíj:

2.916,- Ft/ óra

Javasolt óradíj (áfa mentes)

350,- Ft/ óra

1.2. Gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés

Nettó ár

Bruttó ár

Óvoda (3 x-i étkezés)

502,- Ft

637,- Ft

Óvodai (3x-i diétás étkezés) 11

1020,- Ft

1297,- Ft

Általános iskola napközi

(3x-i étkezés) 7-10 éves

681,- Ft

865,- Ft

(csak ebéd) 7-10 éves

421,- Ft

535,- Ft

(3x-i étkezés) 11-14 éves

681,- Ft

865,- Ft

(csak ebéd) 11-14 éves

421,- Ft

535,- Ft

Általános iskolai napközi Diétás étkeztetés

(3x-i étkezés) 7-10 éves 12

1151,- Ft

1462,- Ft

(csak ebéd) 7-10 éves 13

360,- Ft

457,- Ft

(3x-i étkezés) 11-14 éves 14

1151,- Ft

1462,- Ft

(csak ebéd) 11-14 éves 15

360,- Ft

457,-. Ft

Kollégiumok
- középiskola
(3 x-i étkezés)
(csak ebéd)


1015,- Ft

448,- Ft.


1290,- Ft

569,- Ft

Középiskola Diétás étkezés csak ebéd 16

360,- Ft

457,- Ft

7. melléklet17

Bölcsődei gondozás személyi térítési díja CSÖKKENTÉSI RENDSZERE 2022

Egy főre jutó havi nettó jövedelem

Gondozási díj összege (Ft/nap)

33.000,- Ft alatt

0

33.005 – 37.000 Ft

50,- Ft

37.005 – 41.000 Ft

100,- Ft

41.005 – 46.000 Ft

150,- Ft

46.005 – 50.000 Ft

200,- Ft

50.005 – 54.000 Ft

250,- Ft

54.005 – 59.000 Ft

300,- Ft

59.005 – 63.000 Ft

350,- Ft

63.005 – 68.000 Ft

400,- Ft

68.005 – 72.000 Ft

450,- Ft

72.005 Ft felett

500,- Ft

1

Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet 1.1. pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet 1.2. pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet 2. pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. mellékletben foglalt táblázata a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

11

A 6. mellékletben foglalt 1.2. Gyermekétkeztetés táblázata "Óvodai (3x-i diétás étkezés)" sora a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdés - 2. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.

12

A 6. mellékletben foglalt táblázata "(3x-i étkezés) 7-10 éves", "(csak ebéd) 7-10 éves", "(3x-i étkezés) 11-14 éves" és "(csak ebéd) 11-14 éves" sorai a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdés - 2. melléklet 3. pontjával megállapított szöveg.

13

A 6. mellékletben foglalt táblázata "(3x-i étkezés) 7-10 éves", "(csak ebéd) 7-10 éves", "(3x-i étkezés) 11-14 éves" és "(csak ebéd) 11-14 éves" sorai a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdés - 2. melléklet 3. pontjával megállapított szöveg.

14

A 6. mellékletben foglalt táblázata "(3x-i étkezés) 7-10 éves", "(csak ebéd) 7-10 éves", "(3x-i étkezés) 11-14 éves" és "(csak ebéd) 11-14 éves" sorai a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdés - 2. melléklet 3. pontjával megállapított szöveg.

15

A 6. mellékletben foglalt táblázata "(3x-i étkezés) 7-10 éves", "(csak ebéd) 7-10 éves", "(3x-i étkezés) 11-14 éves" és "(csak ebéd) 11-14 éves" sorai a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdés - 2. melléklet 3. pontjával megállapított szöveg.

16

A 6. mellékletben foglalt táblázata "Középiskolai Diétás étkezés csak ebéd" sora a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete 1.§ (2) bekezdés - 2. melléklet 4. pontjával kiegészített szöveg.

17

A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.