Makkoshotyka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 22- 2016. 07. 22

Makkoshotyka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.07.22.

Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 92/B. §(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép és az alábbi 15/A. §-al egészül ki:

„Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zr

15. § A Ht.32/A§-a alapján 2016. április 1. napjától teljesített közszolgáltatás ellenértékekeként a Ht. 91-91/A§. és 91/B. § szerint megállapított közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóik az NHKV Zrt. ( a továbbiakban: koordináló szerv) számlája alapján a koordináló szerv részére fizetik meg.

15/A. § A közszolgáltatási tevékenység ellátásáért a koordináló szerv a Ht. 32/A. (1) bekezdés i) pontja alapján a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet a Közszolgáltató részére (szolgáltatási díj).”

2. § A rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. § (1) A hulladékgazdálkodási feladatokat a közszolgáltató látja el a közszolgáltatás ellenértékét a koordináló szerv számlázza ki az ingatlanhasználó felé.”

3. § (1) Ahol a rendelet a díjfizetésre vonatkozóan közszolgáltatót említ, ott a koordináló szervet kell érteni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 23. § (5) bekezdése.

(3) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.