Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 06. 23- 2017. 12. 31

1. Általános rendelkezések


1.§


(1)       Bükkaranyos Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a  hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátásról a Miskolc Térségi Konzorcium útján gondoskodik.


(2)       A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi határa Bükkaranyos község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.


(3)       A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására külön közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.


(4)       A (3) bekezdés szerinti kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a jelen rendelet előírásainak megfelelően – magában foglalja a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen:


 • a hulladék gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket, továbbá
 • a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén gyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását,
 • az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelését és
 • a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeinek üzemeltetését is.(5)       A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan – természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező – birtokosa, tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagyonkezelője (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.


(6)       Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.


(7)       A Közszolgáltató a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak kizárólagos tulajdonával megalapított gazdasági társaság, amellyel Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatával történt kijelölésére tekintettel került megkötésre a (3) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés.


(8)       A települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan az ingatlanhasználók és – jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 1. § (3) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köthetnek szerződést.


(9)       Bükkaranyos közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeiben, különösen a Hejőpapi 073/6. helyrajzi szám alatt működő Hejőpapi Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítható, melynek üzemeltetését a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el.2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


2.§


(1)       Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

            Feladata e tekintetben:


a)                    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,


b)        a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,


c)         gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,


d)        a települési hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása;


f)         a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.


g)        a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.


h)        a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;3. A Közszolgáltató kötelezettségei


3.§A Közszolgáltató, vagy alvállalkozója köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti átvételére, gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási, és a hulladék kezelésére szolgáló létesítmény fenntartására, üzemeltetésére, házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtésre, továbbá a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtésére és elszállítására.4. Az ingatlanhasználó kötelezettségei


4.§


(1)        Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Kötelessége e tekintetben, hogy:


a)    a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja


b)    az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,


c)    a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,


 • az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.


 • Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a Közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen.


 • A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló Szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét és adóazonosító jelét a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével megadja, figyelemmel a 2. melléklet 2. pontjában szereplő Adatkezelési Tájékoztatóra


 • Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.


(2)       A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv részére megfizette.


(3)        Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(4)        Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.


(5)        Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


(6)        Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja. Az ingatlanhasználó a szüneteltetés tényét a szüneteltetés kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti.


(7)        A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval jogviszonyban álló, vagy meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető.


(8)        Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles haladéktalanul a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(9)       A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja.


(10)  Az ingatlan használaton kívüliségét alátámasztó bizonyíték lehet különösen:

a)         önkormányzat által kiadott igazolás

b)         bentlakásos intézmény által kiadott igazolás

c)         egyéb nullás közüzemi számla

d)         egyéb hitelt érdemlő bizonyíték (Pl. kórházi igazolás)


(11) Gazdálkodó szervezet akkor szüneteltetheti a közszolgáltatást, ha a tevékenysége igazolhatóan szünetel, vagy valamely székhely, telephely (fióktelep) vonatkozásában a tevékenység szüneteltetve van, illetőleg az időszakos tevékenység vagy működés egyéb módon igazolható. (pl. kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedély)


(12)   Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jeleni be, az akadályoztatás okának megjelölésével és a megfelelői igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását.


(13)   A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a közszolgáltató jogosult vélelmezni, hogy a gazdálkodó szervezet minden, a nyilvántartásba bejegyzett használatban lévő ingatlan vonatkozásában - székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepen) - folytat gazdasági tevékenységet.


(14)   Annak igazolására, hogy a gazdálkodó szervezet a székhelyén nem folytat gazdálkodó tevékenységet és így, az ingatlanon ezzel összefüggésben hulladék sem keletkezik, a  jegyző jogosult.


5. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele


5. §


(1)        Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.


(2)        A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.


(3)        A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.

           

(4)        A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének írásban haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.


 (5)       Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.


(7)        A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés

egyes tartalmi elemei


6. §A közszolgáltatási szerződésnek legalább a Ht -ben és a kötelezően előírt tartalmi elemekkel kell rendelkeznie, továbbá tartalmaznia kell:

            a) az információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletese szabályait,

            b) a Közszolgáltató által ellátható egyéb bevétel megszerzésére irányuló tevékenységeket és azok elszámolási szabályait,

            c) alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételével kapcsolatos szabályokat,

            d) a szerződés megszűnésének részletes feltételeit, és

            e) a nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét mind az önkormányzat mind a Közszolgáltató tekintetében.


7. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


7. §


 (1)       A hulladék ürítésének minimális gyakorisága: heti egy alkalom.


(2)        A Közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.


(3)        A Közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy ­külön díj ellenében - bérbe venni a Közszolgáltatótól, vagy egyéb más szolgáltatótól.


(4)        A közszolgáltatótól megvásárolt vagy az önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét.


(5)        A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el a Hejőpapi  Hulladékkezelő Központba komposztálás céljából minden év január 31-ig.


(6)        A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályi előírások szerint elkülönített gyűjtést köteles megszervezni, - figyelemmel a közszolgáltatási szerződésben foglalt előírásokra is - az ingatlanhasználó köteles azt igénybe venni.


(7)       Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) gyűjtőszigetek működtetésével,

c) vagy ezek kombinációjával biztosítja.


(8)        Az elkülönített gyűjtés és szállítás feltételeit a közszolgáltató állapítja meg, és hirdetmény, vagy egyéb értesítés útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat


(9)        A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


(10)      Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással,8. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


8.§


(1)        Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.


(2)        Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 6.00 és 22.00 óra között történik.

           

(3)        A gyűjtőedényt a szállítási napon reggel 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(4)        A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(5)        A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


9. §


(1)        A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(2)        A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.


(3)        A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.


(4)        A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.


10. §


(1)        A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a)     60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg,

b)      80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 17 kg,

c)      120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,

d)      240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e)      770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

f)      1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.


(2)        Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.


(3)        Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


(4)        A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

            a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre;

            b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot;

            c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak;

            d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.9. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


11. §


(1)          A Bükkaranyos közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig az MiReHuKöz Nonprofit Kft. kizárólagos üzemeltetésében levő jelen rendelet 1. mellékletben szereplő ártalmatlanító helyen ártalmatlanítható. Az ártalmatlanító helyen lerakással ártalmatlanított hulladék a Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonát képezi.


(2)        Lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Közszolgáltató, mint hulladékgyűjtő udvar kizárólagos üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil, műanyag, akkumulátor, zöldhulladék), a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.


 (3)       Az ingatlanhasználó

a)         negyedévente maximum 250 kg települési hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakón és a Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti úti átrakó állomáson

b)        a hulladékudvarokban ingyenesen

            helyezhet el, az adott telephelyre vonatkozó szabályok betartásával.


(4)        Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illetőleg hulladékudvarokban guberálni tilos.10. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések


12. §


(1)        A  lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik.


(2)        A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.


(3)        Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4)        A Közszolgáltató az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani.11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelkezések


13. §(1)        Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a közszolgáltatási díjon felül értendő és azt a bérbeadó részére köteles az ingatlanhasználó megfizetni.


(2)        A rendszeres települési hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a kifejezetten erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít.


(3)        A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában gyűjtőedényként nem. A Közszolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot.


(4)        Ha az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőtartály tárolási helyéről a tartály ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató a tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.


(5)        Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.


 (5)           A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény, vagy gyűjtőzsák tartalmát, mennyiségét.


(6)            Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, és az ingatlanhasználót igazolható módon felszólítja az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Amennyiben gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kerültek elhelyezésre az elkülönítetten12. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése


14. §


A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben, meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható és az ingatlan használó kérésére szüneteltethető.13. A települési hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok


15. §


(1)        Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Ht. szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött polgári jogi szerződés érvényességét jelen rendelkezés nem érinti.


(2)       A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatalt a hulladékszállítás megkezdését megelőzően, valamint évente a tárgyévet követő január 31. napjáig tájékoztatni.14. Üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


16. § 1. Jelen rendelet alkalmazásában -a földhivatali nyilvántartás szerint üdülőként nyilvántartott ingatlanokon túl – üdülőingatlannak minősül a zártkerti vagy zártkerti művelés alól kivett területen található olyan építmény, amely emberi tartózkodásra alkalmas, de életvitelszerűen nem használják.


 1. Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok esetében az ingatlanhasználó a keletkezett háztartási hulladékot az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákban helyezheti ki vagy választása szerint a közszolgáltatás igénybevételére május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonra közszolgáltatási szerződést köthet.14. Általános, jogi felelősség


17. §


Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Ht. -ban, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.


15. Hulladékgazdálkodási bírság


18. §


A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek megsértésének jogkövetkezményeiről, magasabb szintű jogszabály rendelkezik.
16. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


19. §


 1. E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató és a közszolgáltatással összefüggésben adatkezelésre feljogosított szervezet nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve adóazonosító jel) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.


 1. Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Bükkaranyos Község Önkormányzata köteles átadni a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.


 1. A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználónak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.17. Záró rendelkezések


20. §


(1)        Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2)       Hatályát veszti Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete.Lőrincz Sándorné

jegyző

Nagy Lajos

polgármester


A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Bükkaranyos, 2016. június 22.


                                                                       Lőrincz Sándorné

                                                                                   jegyző