Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016(XI.28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2016. 11. 29

Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 6. §. (4) és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jelen rendelet hatálya Járdánháza község közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő

a./ a 190. helyrajzi számon nyilvántartott ún. „Gyepesi temető”,

b./ 436., 437. és a 451. helyrajzi számokon nyilvántartott ún. „Falusi temető” temetőkre terjed ki.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                                        Kovács Gábor sk.                                                                                 Dúl Andrea sk.

                                          Polgármester                                                                                          Aljegyző


Záradék

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet  12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. november 28. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2016. november 28.

                                                                                                                   Dúl Andrea sk.

                                                                                                                       Aljegyző