Nyírtass község képviselő testületének 9/2016 (V. 2.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2016. 05. 02- 2018. 09. 29

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2016. (V. 2.)


önkormányzati rendeletea képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és

szervei és bélyegzői


1. §


(1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Nyírtass Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.


(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.


(3) A Képviselő-testület szervei:


a)  Nyírtass Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);


b) Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság);


c) Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Ügyi Bizottsága (a továbbiakban: Szociális Ügyi Bizottság)


d) Nyírtassi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal),


e) Nyírtassi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)


(4) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését és a bélyegző sorszámát.


(5) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Képviselő-testület elnevezését és a bélyegző sorszámát.


(6) A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Polgármester elnevezését, a bélyegző sorszámát.


(7) A Képviselő-testület bizottságának körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését és a bélyegző sorszámát.


(8) A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Hivatal elnevezését és a bélyegző sorszámát.


(9) A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a „Nyírtass Önkormányzat jegyzője feliratot”.


2. Az Önkormányzat jelképei, ünnepei, rendezvényei


2. §


Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. Az Önkormányzat jelképét és azok használatát külön önkormányzati rendelet szabályozza.


3. §


Az Önkormányzat rendezvénye: Falunap. A Falunap pénzügyi fedezetét a tárgyév költségvetésében külön meg kell határozni.3. Az Önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatások és az Önkormányzat

által kiadott sajtótermékek


4. §


(1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.nyirtass.hu


(2) Az Önkormányzat alkalomszerűen megjelenő lapjának címe: Nyírtass
4. A Képviselő-testület átruházott hatáskörei


5. §


(1) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a közfoglalkoztatott személyek munkaszerződésének megkötése- és közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala hatáskörét.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át az önkormányzattal alkalmazásban álló kormányzati funkción foglalkoztatott – Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlását.


(3) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át az államháztartáson kívüli források átadása, átvétele vonatkozásában a döntési jogosultság gyakorlását 100.000.- forintig.


(4) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át közfoglalkoztatással összefüggő pályázatok benyújtásának, és a létszámra vonatkozó munkaerőigény benyújtásának hatáskörét.


(5) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a közüzemi szerződések (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia, szilárdhulladék, telefon, internet) felülvizsgálata, szükség esetén a közbeszerzési értékhatárt el nem érő versenyeztetési eljárás lefolytatása, és ennek eredményeként a vonatkozó szerződések előkészítésének, és aláírásának hatáskörét.


(6) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át az önkormányzati vagyonelemeket érintő munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, biztosítási feladatokat végző külső szolgáltatókkal megkötött vállalkozói szerződések felülvizsgálatának, szükség esetén az ezekkel kapcsolatos közbeszerzési értékhatárt el nem érő versenyeztetési eljárás lefolytatásának, és ennek eredményeként a vonatkozó szerződések előkészítésének és aláírásának hatáskörét.


(7) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottak vonatkozásában foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot végző külső szolgáltatókkal megkötött vállalkozói szerződések felülvizsgálatát, szükség esetén a közbeszerzési értékhatárt el nem érő versenyeztetési eljárás lefolytatását, és ennek eredményeként a vonatkozó szerződések előkészítésének, és aláírásának hatáskörét.


(8) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át azt a hatáskört, hogy különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7.§ (1) bekezdésében foglaltakra is - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják, jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást nyújtson annak a rászorulónak, akinek e nélkül az élete, vagy testi épsége veszélybe kerülne.


(9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 7.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 3.000.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.


(10) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a „köztemetés” végrehajtásáról való gondoskodás iránti hatáskörét.


(11) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a „gyermekszületési támogatás” megállapítása iránti döntés hatáskörét.


(12) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a temetési célra szóló rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti döntés hatáskörét.


(13) A Képviselő-testület a Szociális Ügyi Bizottságra ruházza át a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatások, a temetési célra szóló rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti döntés kivételével - beleértve a kamatmentes kölcsön formájában nyújtandó és haláleset esetére nyújtandó és ezek iránt igényelt – kérelmek elbírálásának hatáskörét.


(14) A Képviselő-testület a Szociális Ügyi Bizottságra ruházza át az egyéb települési támogatások közül az iskolakezdési támogatás, az egyetemisták, főiskolások támogatása, az egyszeri karácsonyi természetbeni támogatás, és a fogyatékkal élő gyermekek támogatása elbírálásának és a támogatások megállapításának hatáskörét.


(15) A Képviselő-testület a Szociális Ügyi Bizottságra ruházza át, a tüzifa támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálásának hatáskörét.


(16) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át Nyírtass község helyi környezetének védelemről és köztisztaság helyi szabályairól szóló rendeletében meghatározott szabályok betartásával kapcsolatos eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskört első fokon, valamint a rendelet rendelkezéseinek megsértése, vagy be nem tartása esetén a bírság kiszabásának hatáskörét, továbbá, a közterületek használatáról és a használatuk rendjéről szóló rendeletében meghatározott szabályok betartásával kapcsolatos eljárás, valamint engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskört első fokon, valamint a rendelet rendelkezéseinek megsértése, vagy be nem tartása esetén a bírság kiszabásának hatáskörét.


6. §


(1) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására képviselő, vagy jegyző tehet javaslatot.


(2) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha azt a képviselő-testület 2/3-a, legalább 4 fő kezdeményezi


(3) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről beszámol a döntés meghozatalát követő legközelebbi testületi ülésen.II. Fejezet

A Képviselő-testület működése


5. A Képviselő-testület összehívása, vezetése


7. §


(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.


(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével 1 hónap időtartamot meghaladó távollét.


8. §


(1) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.


(2) A Képviselő-testület ülését az Önkormányzat Hivatalában (4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.), annak tanácskozó termében tartja.


(3) A polgármester dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.


9. §


(1) A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

a) tervezett időpontját,

b) helyszínét,

c) a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével.


(2) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal elsősorban digitális úton - e-mailen - kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni, képviselői kérelemre a meghívó megküldése írásban kötelező. A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 3 nappal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi.


(3) A Képviselő-testület az üléseit a jogszabályokban foglalt kötelezettségek végrehajtásának figyelembe vételével rendes ülésként, egyebekben rendkívüli ülésként tartja. A rendes ülések időpontját a polgármester az adott ülésre vonatkozó meghívóban közli ki.


(4) Az ülésre meg kell hívni:

a) települési képviselőket

b) jegyzőt;

c) állandó, vagy napirend szerinti meghívottakat

d) előterjesztőt;

e) akik meghívását törvény vagy önkormányzati rendelet, kötelezővé teszi, az adott napirend tárgyalásánál;

f) akit az ülés összehívója megjelöl.


10. §


(1) Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 3 nappal, írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.


(2) A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 5 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb a kezdeményezés benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra hívja össze.


(3) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze:

a) Önkormányzati pályázathoz szükséges döntés meghozatala érdekében

b) Törvénymódosítás miatt szükségessé vált rendeletalkotás, módosítás érdekében.

c) Önkormányzat működő képességét biztosító határidős döntés meghozatala érdekében.

d) Minden olyan esetben, amikor nincs határidős testületi feladat, de a polgármester úgy ítéli meg, hogy az önkormányzati feladatok folyamatos elvégzéséhez szükséges.

e) Olyan a települést, vagy annak lakosságát érintő, előre nem látható esemény bekövetkezése esetén (káresemény, veszélyhelyzet, vis maior, szociális, egészségügyi helyzet), melynek tekintetében képviselő-testületi döntés szükséges.


(4) A Képviselő-testület rendkívüli ülése szóban is összehívható.

(5) A rendkívüli ülésre szóló szóbeli meghívást, a képviselőkkel az ülés időpontját megelőzően legalább 24 órával közölni kell, kivéve az önkormányzatot és a települést érintő rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén, emiatti halaszthatatlan intézkedés tárgyában összehívott ülésre vonatkozó meghívást.


11. §


A határozatképtelen ülést 5 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

12. §


A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.


13. §


Az ülésvezető jogkörei:

a) megállapítja az ülés határozatképességét,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

c) tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat,

d) szünetet rendelhet el,

e) megvonhatja a szót a15. §. (2) szerint,

f) lezárja a vitát,

g) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,

h) lezárja a napirendi pontok tárgyalását,

i) rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt,

j) bezárja az ülést.


6. A tanácskozás rendje


14. §


(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:


a) polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;

b) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

c) a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;

d) a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;

e)határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.


(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:


a) az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;

b) az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;

c) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,

d) vita az előterjesztéssel kapcsolatban;

e) módosító javaslatok megtétele;

f) döntés a módosító javaslatokról;

g) döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról.


(4) A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.


15. §


(1) A hozzászólás a jelentkezés sorrendjében történik. 


(2) Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal, maximum 2 perc időtartamban, az előterjesztő részéről indokolt esetben maximum 5 perc időtartamban lehet hozzászólni. A jegyző jogszabálysértő döntés, vagy működés jelzése tárgyában az adott napirend esetében korlátlan időtartamban hozzászólhat.


(3) A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:


a) ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik,

b) ha a (2) bekezdésben meghatározott időkeretet a hozzászóló túllépi,

c) ha a hozzászólásban más személyt sértő, vagy lealacsonyító kifejezés hangzik el.


(4) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot polgármester, vagy az ülésvezető az ülés rendjének fenntartása figyelembe vételével biztosítja.
7. Az előterjesztések


16. §(1) Előterjesztésnek minősül:

a) a polgármester, a képviselők, a jegyző, vagy képviselő-testület bizottsága által javasolt rendelettervezet, határozattervezet

b) beszámoló, tájékoztató és indítvány.


(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását, vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst (Polgármesteri Hivatal) és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.


(3) Előterjesztés benyújtására jogosultak:

a) polgármester,

b) alpolgármester,

c) jegyző,

d) képviselők,

e) bizottság.


(4) Az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által véleményezendő előterjesztések:

a) vagyongazdálkodás tárgyában előterjesztett rendelet-tervezet

b) költségvetési-, költségvetési-beszámolóról készült rendelet-tervezet


(5) A Szociális Ügyi Bizottság által véleményezendő előterjesztés: a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet(6) Kizárólag írásban nyújthatóak be a (4)-(5) bekezdésben felsorolt előterjesztések.


(7) A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról a 1. melléklet szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.


(8) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyújtja be az összeférhetetlenséggel, méltatlansággal, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos megállapításokat tartalmazó előterjesztéseket.


(9) A képviselő-testület elé terjesztendő rendelet-tervezeteket – beleértve a önkormányzati képviselő által a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezett rendelet megalkotását – kizárólag a Polgármesteri Hivatal készítheti el.8. Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok


17. §


(1) Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.


(2) Az alakuló ülés kötelező napirendje:

a) Tájékoztatás az önkormányzati választás eredményéről

b) megválasztott képviselők, polgármester eskütétele

c) tiszteletdíjról szóló rendelet felülvizsgálata

d) döntés polgármester illetményéről, tiszteletdíjáról.


(3) Az alakuló ülésen a polgármester illetményére (tiszteletdíjára) a jegyző tesz javaslatot.


9. A döntéshozatali eljárás


18. §


(1) A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.


(2) A névszerinti szavazás során a jegyző abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, felállva, szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.


(3) Titkos szavazás során előre elkészített szavazólap és urna felhasználásával az eljárást lebonyolítani, úgy hogy a szavazólapon az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés szerepel.


19. §


(1) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról bejelentésük sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához egyszerű többségű szavazati arány szükséges.


(2) A módosító indítványt, előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.


(3) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt, ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.


(4) Ha a Képviselő-testület az (3) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:

a) törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség,

b) önkormányzat működőképességének megőrzéséhez szükséges tárgyú.


20. §


(1) A jegyző az önkormányzati rendeletet önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki, valamint a rendelet egy példányát a www.nyirtass.hu internetes felületen a lakosság tájékoztatása céljából közzéteszi.


(2)  jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) címét

b) számát

c) időbeli hatályát.


(3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.


21. §


(1) A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

a) A határozat megjelölése tartalmazza:

b) Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének,

c) a „ önkormányzati határozata” kifejezést

d) a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,

e) a határozat címét.


(2) Minta a határozat megjelölésére:


Nyírtass Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


…./2015. (.  .)


önkormányzati határozata


(3) A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

a) a Képviselő-testület döntését

b) a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.


(4) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.


(5) A jegyző a normatív határozatokat a 20. §. (1) bekezdésében meghatározott módon teszi közzé.


10. A jegyzőkönyv


22. §


(1)  Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 2 példányban készül.


(2) A jegyzőkönyvbe való betekintést az önkormányzati hivatalban személyesen lehet kezdeményezni és a megtekintést megtenni.


23. §


A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel, vagy képfelvétel készül.


11. A közmeghallgatás


24. §


(1) A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.


(2) A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 5 nappal az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.nyirtass.hu önkormányzati honlapon közzéteszi.III. Fejezet


Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladataik


12. A Polgármester jogállása, feladatai


25. §


A polgármester tisztségét főállásban látja el.


26. §


(1) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester

a) önkormányzati pályázat benyújtása, azon pályázatok tekintetében, melyek pénzügyi kötelezettségvállalást nem igényelnek, önkormányzati támogatás igénylésére vonatkoznak,

b) önkormányzati intézmény, vagy szervezet működőképességének fenntartása

c) önkormányzat működő képességét biztosító határidős döntés meghozatala,

d) olyan a települést, vagy annak lakosságát érintő, előre nem látható esemény bekövetkezése esetén (káresemény, veszélyhelyzet, vis maior, szociális, egészségügyi helyzet), melynek elhárításához ez haladéktalanul szükséges,

ügyében döntést hozhat.


(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan,


a) önkormányzati pályázat benyújtása, melyek pénzügyi kötelezettségvállalást nem igényelnek, önkormányzati támogatás igénylésére vonatkoznak,

b) önkormányzati intézmény, vagy szervezet működőképességének fenntartása

c)  önkormányzat működő képességét biztosító határidős döntés meghozatala,

d) olyan a települést, vagy annak lakosságát érintő, előre nem látható esemény bekövetkezése esetén (káresemény, veszélyhelyzet, vis maior, szociális, egészségügyi helyzet), melynek elhárításához ez haladéktalanul szükséges, ügyében döntést hozhat.


(3) A polgármester hárommillió forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.13. Az alpolgármester jogállása, feladatai


27. §


(1) A képviselő-testület tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízásban látja el tisztségét.


(2) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító bizottság a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.


(3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást előre elkészített szavazólap és urna felhasználásával bonyolítja le a bizottság, úgy, hogy a szavazólapon az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés szerepel.


(4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) a választás időpontját,

b) választáson megjelent képviselők nevét,

c)  az érvényes és érvénytelen szavazatok számát,

d) a választás számszerű eredményét,

e) a bizottság elnökének és tagjainak aláírását.


(5)  A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.


14. A Bizottságok jogállása feladatai


28. §


A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 tagból áll, a bizottság elnöke és 3 tagja önkormányzati képviselő, 3 tagja nem képviselő bizottsági tag.


29.   §


A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:

a) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. A Bizottság közérdekből nyilvános képviselői vagyonnyilatkozatokat a www.nyirtass.hu oldalon kötelezően közzéteszi, melynek végrehajtásáért az Elnök a felelős.

b) Ellátja az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal, összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat.

c) Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.

d) Véleményezi a költségvetést megállapító és a beszámolót elfogadó rendelet-tervezetet.

e) Figyelemmel kíséri a helyi településfejlesztés és településrendezés aktuális feladatait, javaslatot tesz ezek tárgyában.

30.    §


A Szociális Ügyi Bizottság 5 tagból áll, a bizottság elnöke és 3 tagja önkormányzati képviselő, 1 tagja külsős bizottsági tag.


31.    §.


A Szociális Ügyi Bizottság:

a) Véleményezi a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeleteket, javaslatot tesz azok módosítására.

b) Figyelemmel kíséri a településen élő hátrányos szociális helyzetűek életét, elemzi, értékeli, javaslatot tesz a változtatásra.

c) Vizsgálja a lakosság egészségügyi- és szociális ellátottsági szintjét.

d) Elbírálja és dönt, a hatáskörébe átruházott rendkívüli települési támogatás, a települési támogatás és az egyéb települési támogatások iránti kérelmek ügyében.

e) Elbírálja és dönt, a benyújtott a tüzifa támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmekről - átruházott hatáskörben.15. Az Önkormányzati Hivatal jogállása és feladatai


32.    §


(1) Az Önkormányzati Hivatal: Nyírtassi Polgármesteri Hivatal


(2) A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8.00-15.00 óráig

                                                        szerda: 8.00-16.00 óráig

                                                         péntek: 8.00-12.00 óráig


33.    §


A Nyírtassi Polgármesteri Hivatal címe: 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.


16. A Jegyző jogállása és feladatai


34. §


(1) Az önkormányzat jegyzője feladatait a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal Jegyzője látja el.


(2) A jegyzőt az általa kijelölt köztisztviselő helyettesíti.

IV. Fejezet

17. A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok


35. §


A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző 24. óráig a polgármesternek köteles bejelenteni. A hiányzásokat a polgármester tartja nyilván.


V. Fejezet

18. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés szabályai


36. §


(1) Önkormányzat a településen, a megyében működő Roma települési, területi és országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak adja át véleményezésre. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 15 napon belül alakítja ki álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a Bizottság véleményének megérkezését követő ülésén dönt.


(2) A nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott egyetértési jogát a polgármester kéri ki, a jogszabályban meghatározott határidő figyelembevételével.


37. §


Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez az adminisztrációs és helyiséghasználati segítséget biztosítja.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések38. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete.


      Jenei Erzsébet                                                                                                 Dr. Bíró Róbert

       polgármester                                                                                                        jegyző


A rendeletet kihirdettem:        2016. május 2.

              


                                                                                             …………………………..

                                                                                                        jegyző1. melléklet a 9/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez


1. Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről


1.1. a tervezett önkormányzati rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, így különösen


1.1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.1.2. környezeti és egészségi következményei:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


1.1.3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


1.2. az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


1.3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………….

………………………………………………

az előzetes hatásvizsgálatot végző aláírása


2. Indokolás a rendelet-tervezethez


2.1. Az önkormányzati rendelet megalkotásának


2.1.1. társadalmi oka és célja:


2.1.2. gazdasági oka és célja:


2.1.3. szakmai oka és célja:


2.2. A jogi szabályozás várható hatása:


2.3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja:


2.4. A javasolt szabályozás esetében a Jat.  20. § -ában nevesített eljárás lefolytatása kötelező-e?  igen/nem*


2.5. Amennyiben igen, az előzetes bejelentési eljárás befejeződött-e?


Kelt:…………………………………

aláírás