Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (VII.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról

Hatályos: 2016. 07. 01- 2016. 12. 22

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (VII.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról

2016.07.01.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdése a)-b) és d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (8) bekezdésében, 35. §-ában, 39. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezés

1. § A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) rögzített elveket, és a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot végez.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék átvételével, gyűjtésével, szállításával és elhelyezésével összefüggő önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat teljes körére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Szabadszentkirály település közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési hulladék átvételére, gyűjtésére, szállítására és kezelésére irányuló önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szolgáltatóra, valamint Szabadszentkirály település területén a szolgáltatást igénybevevő ingatlanok azon tulajdonosaira, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), ahol a települési hulladék keletkezik.

A közfeladat ellátásának rendje és módja

3. § (1) A képviselő-testület jelen rendeletben foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot; így a települési hulladék rendszeres gyűjtését, elszállítását, kezelését – közszolgáltatási szerződés alapján - közszolgáltató útján látja el.

(2) A települési hulladék elszállításáról és ártalmatlanítás céljából történő elhelyezéséről - e rendeletben szabályozott módon - az ingatlantulajdonos a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

A közszolgáltató megnevezése

4. § A 3. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7632 Pécs, Siklósi út 52.) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ingatlantulajdonossal a 8. § szerinti tartalommal kötött szerződés, a Ht., az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv, valamint e rendeletben foglaltak szerint köteles ellátni.

(2) A települési hulladék összegyűjtése, elszállítása heti egy alkalommal történik a közszolgáltató által előre meghatározott időpontban.

(3) A közszolgáltató évente egy alkalommal köteles lomtalanítási akciót szervezni a helyben szokásos módon közzétett időpontban.

(4) A települési hulladék gyűjtése és szállítása kizárólag az e célra szolgáló szállítójárművel végezhető, melynek során a közszolgáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a hulladék - a gyűjtőedénynek a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán - ne szóródhasson el, a környezetet ne szennyezze.

(5) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a területszennyeződés megszüntetéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni.

(6) Amennyiben a kijelölt napon - bármely okból - a szállítás elmarad, a közszolgáltató a szállítást a következő munkanapon köteles pótolni.

(7) A közszolgáltató jogosult a települési hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a szállítójárműben, annak berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve a kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható és nem minősül települési hulladéknak.

(8) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen az elvárható gondossággal végezni.

(9) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.

(10) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlantulajdonost terheli.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot

a) a legkisebb mértékűre szorítani;

b) az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és a jó környezetet ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja,

c) az elszállítás napján - reggel - az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse, a közterületet ne szennyezze, abban kárt ne tegyen.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közfeladat ellátást igénybe venni.

(3) A hulladék közterületen történő tárolása, illetve elhelyezése tilos 5. § (2) bekezdésben foglaltakon kívüli időpontban, kivéve a lomtalanítás időpontjában.

(4) Az elszállításra váró hulladékot csak a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, az azt meghaladó mennyiséget műanyagzsákban lehet kihelyezni.

(5) A (4) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérően kihelyezett hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

(6) A 110 literes szabvány gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, állagának megóvásáról a használó köteles gondoskodni.

7. § (1) A közterületen az ürítés céljából kihelyezett gyűjtő edényben lévő települési hulladékot válogatni, közterületre kiszórni, valamint másnak a gyűjtőedényébe - annak engedélye nélkül - hulladékot elhelyezni tilos.

(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely a közszolgáltatást végző személyek életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti, a szállító járműben vagy berendezésében kárt okoz.

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

8. § Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait,

b) a közszolgáltatás igénybevételének időtartamát,

c) az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladat szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalását,

d) az ürítés gyakoriságát, valamint időpontját,

e) a szolgáltatási díj megállapításának alapját (a gyűjtő edény egyszeri ürítése, illetve az elszállításra átvett hulladék térfogat szerinti meghatározása), az abban bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget,

f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.

A közszolgáltatás díja

9. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

(3) Ha az ingatlantulajdonos a jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni az ingatlantulajdonos részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően kerül sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.

(4) Az egységnyi díjtétel a gyűjtőedényben elszállításra átvett hulladék – gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri ürítés havi díja.

10. § (1) Az ingatlan új tulajdonosa - tulajdonos változás esetén - a változást 15 napon belül köteles a Koordináló szervnek írásban bejelenteni.

(2) Szüneteltethető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan, legalább 90 napig senki sem tartózkodik, és hulladék nem keletkezik.

(3) Az ingatlantulajdonos a szüneteltetésre vonatkozó igényét köteles írásban bejelenteni a Koordináló szervnek a szüneteltetés kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal.

11. §

A lomtalanítás szabályai

(1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évi egy alkalommal - külön díj felszámítása - nélkül gondoskodik.
(2) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban – a 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően – helyezheti ki.

12. §

Elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok

(1) A település közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési módok:
a) hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtés:
- Szabadszentkirály, Ady u. 8. 74 hrsz.
- Szabadszentkirály, Tsz parkoló 209/2 hrsz.
b) a közszolgáltató által házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
(2) A hulladékgyűjtő szigetek papír-, műanyag- és üveghulladék elhelyezésére alkalmasak.
(3) A konténerbe csak az azon megjelölt hulladékfajta helyezhető el.
(4) A konténerek környezetében hulladék elhelyezése tilos.
(5) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot áttetsző zsákban gyűjti.
(6) Az elkülönítetten gyűjtött, újrahasznosítható hulladék:
a) papír,
b) műanyag,
c) fém.
Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2002. (XII.16.) rendelet.