Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01- 2016. 04. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 15/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Jármű tulajdonosa: az, aki a hatósági forgalmi engedélyben tulajdonosként, vagy üzembentartóként van bejegyezve, valamint aki okirattal hitelt érdemlően igazolja, hogy a forgalmi engedélyben található bejegyzéssel szemben nyilvántartásban át nem vezetett tulajdonjoggal, üzembentartói vagy használói joggal rendelkezik.
3. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat."
(2) Az R. 3. § 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"11. Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt utat is;
12. Üzemképtelen jármű:
a) érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b) üzemképességet kizáró sérüléssel rendelkező jármű,
c) közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan jármű."

2. § (1) Az R. 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közterületet rendeltetéstől eltérő célra és módon használni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak közterület-használati engedéllyel szabad. A közterület-használat engedélyezésével összefüggő hatásköröket a polgármester gyakorolja (a továbbiakban: engedélyező hatóság).
(2) A közterület-használat iránti kérelem elbírálásakor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell eljárni."
(2) Az R. 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közterület rendeltetésétől eltérő használatára kizárólag az alábbi célokra, tevékenységekre adható engedély:)

"b) árusító pavilon elhelyezésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet, továbbá a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet figyelembe vételével,"
(3) Az R. 5. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közterület rendeltetésétől eltérő használatára különösen az alábbi célokra, tevékenységekre
adható engedély:)

„f) őstermelő és kistermelő részére árusítás céljára,”

(Közterület rendeltetésétől eltérő használatára különösen az alábbi célokra, tevékenységekre
adható engedély:)

„q) üzemképtelen jármű tárolására.”

(5) Az R. 5. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell közterület-használati engedély:)

"e) már meglévő épület átalakítása során akadálymentes közlekedést biztosító rámpa és lépcső létesítéséhez, mely 1,60 m-ig benyúlhat, amennyiben az műszakilag indokolt, a gyalogos forgalmat nem akadályozza, kialakítása révén könnyen észlelhető és balesetveszélyt nem jelent. A létesítés előtt a közterület tulajdonosának hozzájárulása szükséges."

(Nem adható közterület-használati engedély:)

"l) olyan jármű tárolására, amely a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel vehet részt, de hatósági jelzéssel nem rendelkezik."
(7) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(6) A közterület-használati engedély ideiglenes vagy idényjelleggel, határozott időre és - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - maximum 1 évre adható.
(7) Üzemképtelen járműre közterület-használati engedély legfeljebb 30 napra adható."

3. § Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közterület-használati engedély iránti kérelmet Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Irodájára kell benyújtani."

4. § Az R. az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A kérelemhez csatolni kell
a) törzskönyvi jogi személy esetén három hónapnál nem régebbi törzskönyvi kivonatot,
b) cég esetén három hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
c) a kérelmezőnek a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a kérelmező bevett egyház vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő belső egyházi jogi személy,
d) a kérelmezőnek a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a kérelmező a nyilvántartás hatálya alá tartozik,
e) a kérelmezőnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a kérelmező egyéni vállalkozó,
f) őstermelő esetén az őstermelői igazolvány másolatát,
g) nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra irányuló kérelem esetében az ingatlan tulajdonosának - társasház esetében közös képviselőjének - hozzájáruló nyilatkozatát,
h) kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolás másolatát,
i) mozgóbolt esetén az útvonal jegyzékét, valamint a jármű forgalmi engedélyének másolatát,
j) településképi bejelentési eljáráshoz kötött eljárások esetén a településképi bejelentés igazolásának másolatát,
k) reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon történő elhelyezése esetén az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyének másolatát,
l) rendezvény esetén annak igazolását, hogy a rendezvényt annak szervezője, több szervező esetén felelős szervezője bejelentette a rendezvény helye szerinti állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalnak."
"(4a) Üzemképtelen jármű közúton vagy közúton kívül más közterületen történő tárolására csak az engedélyező hatóság által kijelölt helyekre adható engedély.
(4b) A (4) - (4a) bekezdésben foglaltak alapján kiadott engedélyről az engedélyező hatóság – az engedély kiadásával egyidejűleg - igazolást állít ki. Az igazolást a közterület-használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles a jármű szélvédője mögött - teljes terjedelmében, jól látható helyen és ellenőrizhető módon - elhelyezni."

6. § Az R. 11. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Az engedélyező hatóság a következő esetekben a közterület-használati díj fizetése alól - részben
vagy egészben - felmentést adhat:)
"e) karitatív rendezvények esetén."

7. § Az R. 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal, vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

(3) A közigazgatási bírságot a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester szabja ki. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.”

8. § (1) Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § Üzletek hirdetési céllal kihelyezett mozgatható szabadtéri reklámhordozói csak a hirdetett üzlet előtt, annak nyitvatartási ideje alatt lehetnek közterületen. A reklámtábla csak az engedélyben meghatározott helyre helyezhető el."
(2) Az R. 20. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni és az engedélyest a szabadtéri reklámhordozóeltávolítására fel kell szólítani, ha:)

"c) az engedélyes a reklámtáblát nem az engedély tartalmának megfelelően helyezte el."

9. § (1) Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az I. díjövezetben mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre nem adható engedély."
(2) Az R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az I. díjövezetben közterületi értékesítésre – a szilveszteri cikkek és fenyőfa kivételével – nem adható engedély. Fenyőfát és szilveszteri cikket az I. díjövezetben csak az engedélyező hatóság által kijelölt árusító helyeken szabad árulni.”

10. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. § Az R.

a) 2. § (2) bekezdésében az "1997. évi C." szövegrész helyébe a "2013. évi XXXVI." szöveg,

b) 3. § 10. pontjában a "Tárolásnak minősül:" szövegrész helyébe "Tárolás:" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "kizárólag" szövegrész helyébe a "különösen" szöveg,

d) 5. § (5) bekezdés d) pontjában a "sátor" szövegrész helyébe a "sátor-" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében a "15 munkanappal" szövegrész helyébe a "8 nappal" szövegrész, az "a polgármester" szövegrész helyébe az "az engedélyező hatóság" szöveg,

f) 9. § (3) bekezdésében a "katasztrófa elhárítás vagy felszámolás, az életmentés" szövegrész helyébe a "katasztrófa-elhárítást, vagy -felszámolást, az életmentést" szöveg,

g) 9. § (4) bekezdésében az "a polgármester" szövegrész helyébe az "az engedélyező hatóság" szöveg,

h) 10. § (1) bekezdésében az "A közterület-használati engedély jogosultja (továbbiakban: engedélyes)" szövegrész helyébe az "Az engedélyes" szöveg,

i) 10. § (4) bekezdésében az "a polgármester" szövegrész helyébe az "az engedélyező hatóság" szöveg,

j) 12. § (1) bekezdésében a „városrendezési érdekből” szövegrész helyébe a „településrendezési eszköz módosítása érdekében” szöveg,

k) 14. § (4) bekezdésében a "Használat folytán üzemképtelenné vált sérült, roncs" szövegrész helyébe az "Az üzemképtelen" szöveg,

l) 21. § (1) bekezdésében a "15 nappal" szövegrész helyébe a "8 nappal" szöveg

lép.

12. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § 1., 4., 7. és 14. pontja,

b) 4. §-a,

c) 8. § (1) bekezdésében az "a polgármesterhez" szövegrész,

d) 8. § (5) bekezdés f) pontjában az "a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet alapján" szövegrész,

g) 15-17. §-a,

h) 19. §-a,

j) 21. § (1) bekezdésében az "az önkormányzattól" szövegrész,

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.