Kötegyán község képviselő testületének 6/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 30 - 2017. 03. 31

Kötegyán  Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének helyi szabályairól

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1.§ (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Kötegyán községben bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 (2) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. Jogosultság feltételei

2.§  (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) egyedülálló esetében a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, illetve akinek a  családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét 2017. január 2. napjától, de legkésőbb 2017. január 31. napjáig benyújtja az 1. számú melléklet szerint.

 (2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A kérelem elbírálására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester jogosult.

(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapítható szociális célú tűzifa juttatás.

 (5) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

 3.§  Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1 m3 tűzifa lehet. A támogatás átvételi elismervény ellenében adható e rendelet 2. számú melléklete szerint.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2017. március 31-én hatályát veszti.                  Nemes János                                                                Szokai Dániel

                  polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. november 30. napján kihirdettem.


Kötegyán, 2016. november 30.


Szokai Dániel

                                                                                                   jegyző