Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 01

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ - ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:


1.§ Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat


a) költségvetési bevételi főösszegét

467 840 277 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét

467 840 277 forintban,

c) költségvetési egyenlegét

0 forintban


állapítja meg.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

8.§ A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.

10.§ A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.

12.§ A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

  • ellátottak pénzbeli juttatásai,
  • kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  • szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,
  • egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,
  • készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,
  • községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

13.§ Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg. 

14.§ A Képviselő-testület:

  • az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
  • a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

15.§ Ez a rendelet a 2017. március 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.