Nárai község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.20.) önkormányzati rendelete

Nárai község Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 4/2005. (VI. 24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 21- 2017. 01. 20

Nárai község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:


1.§


Nárai Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2001.(XI.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Szabályozási Terv a beépítésre szánt területeket sajátos építési használatuk szerint:

Lakóterület:

              - Falusias                                               Lf jelű                                            

Vegyes terület   

              - településközponti                                Vt jelű

Gazdasági terület                                    Gksz jelű

Különleges terület                                                           

              -Temető                                                TK jelű

- sport, szabadidős                                Ks,sz jelű

területfelhasználási egységekbe sorolja.


2.§


A HÉSZ 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

Vt[1] jelű településközpont terület és övezetei


Általános előírások:

(1) Elsődlegesen településszintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi célú építmények elhelyezésére kijelölt terület.

(2) A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:

  1. lakás
  2. igazgatási épület
  3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
  4. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
  5. sportépítmény

(3) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2,4.

(4) A megengedett legkisebb zöldfelület aránya a be nem épített terület 50 %.


3.§


(1) A HÉSZ 14.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(4) A településközponti területen a melléképítmények közül nem létesíthető közműpótló műtárgy, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, trágyatároló, komposztáló siló, ömlesztett anyag-, folyékony- és gáztározó.

4.§


  1. A HÉSZ 22.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) A mezőgazdasági területen kialakítandó új dűlőút (köz, illetve magánút) építési területének illetve telkének legkisebb szabályozási szélessége - méretezés hiányában – 10 méter legyen. A fenti legkisebb szabályozási szélesség egynyomú útként kialakítható, 200-300 m-enként kitérőkkel, melynek helyigénye minimum 10 m, amennyiben az a földrészletek biztonságos megközelítését és a közlekedési területen elhelyezendő egyéb műtárgyak (felszíni vízelvezetés, közművek, kitérő) megvalósítását nem korlátozza és útkeresztszelvényben a kialakítás az adott helyen igazolható.5.§


(1) A HÉSZ 28.§ (1) (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lép:


A Szabályozási Terv a mezőgazdasági területen belül az alábbi övezeteket különíti el:

(1) MÁ-1 árutermelő mezőgazdasági övezet

Az övezet területén gazdasági épületek, lakó és szállásépület, pince stb. helyezhetők el.

Építés a következő feltételekkel lehetséges:

Gazdasági épületnél a legkisebb telek terület:                                      5000 m2

Lakó- és szállásépületnél a legkisebb telekterület:                    2 ha

                        Megengedett legnagyobb építménymagasság:             7.5 m,

                        Legkisebb telekszélesség:                                          50.0 m

                        Előkert, oldalkert:                                                      10,0 m

                        Legnagyobb beépítettség:                                             3%

                        Közművesítettség:                                                     részleges


(3) MM jelű major mezőgazdasági telephelyek.

Az övezet területe üzemszerű mezőgazdálkodás, jelentős számú állattartására, állattenyésztés, üvegházas növénytermesztés, gazdasági, szállásépületek, pince elhelyezésére szolgál.

Építés a következő feltételekkel lehetséges:

Gazdasági épületnél a legkisebb telek terület:                                      5 ha

Lakó és szállásépületnél a legkisebb telek terület:                               10 ha

                        Megengedett legnagyobb építménymagasság:             7.5 m

                        Legkisebb telekszélesség:                                          50.0 m

                        Előkert, oldalkert:                                                      10,0 m

                        Legnagyobb beépítettség:                                             3%

                        Közművesítettség:                                                     részleges

                        Védő zöldterület aránya                                             20,0%.

A területet védő zöldterülettel kell körül venni.

A meglévő major területén a telek területe nem csökkenthető, beépítési százalék nem növelhető.6.§


(1) A HÉSZ 35.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)  A rendelet mellékletei :

            1. melléklet     Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai

            2. melléklet     Beépítési mintalapok

            3. melléklet     A belterület határáról, valamint a belterületbe vonandó telkek

                                    helyrajzi számáról

4. melléklet     Belterület szabályozási terv SZT/M-10/2015. rajzszám M1:2000

5. melléklet     Déli gazdasági terület szabályozási terve 11. rajzszámon M1:2000

6. melléklet     Külterület szabályozási terv SZT/M-12/2015 rajzszámon M1:20 000”

7.melléklet       A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége


Záró rendelkezések

7.§


(1) Hatályukat vesztik a HÉSZ 1.§, 2.§ (1)-(2) bekezdései, 4.§, 7.§ (1),(3),(4), (5) bekezdései, 8.§, 9.§ (2), (6) bekezdései, 10.§ (1),(2),(3), (10) bekezdései, 16.§ (3) bekezdése, 20.§, 22. § (1)-(2) bekezdései, 25. § (5) bekezdése, 27.§ (3) bekezdése, 31.§ .§ (1),(2),(3),(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),bekezdései,(12) bekezdés b) és c) pontjai,32.§ .§ (1)-(2) bekezdései, 35. § (1) bekezdése


 (2)  Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti.Nárai, 2017. január 19.
                     /: Németh Tamás :/                                               /:Némethné Kardos Eszter:/

                          polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. január 20. napján kihirdetésre került.                                                                                             Némethné Kardos Eszter

                                                                                                             jegyző


1. melléklet az 1/2017. (I.20. ) önkormányzati rendelethez

      „7. melléklet a 4/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

út megnevezés

Települési út kategória/kezelő

hrsz

[meglévő]

védőtávolság

Építési terület

/szab. szélesség/

8713 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

054

50-50 m

22-30,0 m

8713 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

433 [Petőfi]


-

16-22,0 m


8715 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

032/2; 030/4; 03/8

50-50 m

22 m

8715 jelű

országos mellékút

összekötő út/

állami út

108/1; 133/1 [Kossuth]

-

22-30,0 m

Településközi út Horvátlövőre

Településközi út

Kiszolgáló út

081

-

12-14 m

Lakó utak

Kiszolgáló út/

Helyi önk. út

311 [Ady]

631; 334/9 [Pacsirta]

334/4 [Sólyom]

273/31; 538/14 [Náray-Szabó István]

273/18; 538/7 [Gagarin]

538/1 [Vadász]

272 [Árpád]

247 [Arany]

108/2 [Kossuth]

226 [Hősök tere]

8/15 [Tópart]

549; 434 [Új élet]

468; 585; 612 [Dózsa]

496; 566; 622 [Béke]

510; 551 [József]

495; 467/1 [Tulipán]

602 [Liliom]

419; 081 [Lövő]

529/3; 532; 528/4; 527/4; 526/4; 521/5; 524/8; 523/4; 522/4

0142/1

-

12 m

16 m

12 m

16 m

16 m

16 m

14-16 m

12 m

9 m

10-12 m

16-22 m

12-18 m

14-16 m

14-16 m

14-16 m

16 m

16 m

13-14 m

16 m12 m

Mezőgazdasági út

Kiszolgáló út/

Helyi önk. út

0101/2; 0115/2; 040; 036/2; 038/2, 034/1; 024; 018; 017, 06/1; 011/2; 09; 05; 0143/4; 0128; 0125/7; 0111/4; 0111/5; 091; 0115/1; 0101/1; 074; 059;

-

Kialakult, szabályozási terv szerint vagy Min 10,0 m
[1]

Módosítva az 5/2007.(IV.27.) sz. rendelettel