Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelete Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 02. 24

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017 (II.2.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023.02.24.

1/2017(II. 2.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd város helyi építési szabályzatáról

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 32. § a) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1)1 Jelen rendelet hatálya Sárbogárd város teljes közigazgatási területére terjed ki.

a) Az SZT/B01, SZT/B02, SZT/B03, SZT/B04, SZT/B05, SZT/B06, SZT/B07 M2, SZT/B08, SZT/B09, SZT/B10, SZT/B11, SZT/B12, SZT/B13, SZT/B14, SZT/B15, SZT/B16, SZT/B17, SZT/B18, SZT/B19 jelű Belterületi Szabályozási Tervlapokat a rendelet 1. sz. - 19. sz. melléklete tartalmazza.

b) Az SZT/K01, SZT/K02, SZT/K03, SZT/K04, SZT/K05 jelű Külterületi Szabályozási Tervlapokat a rendelet 20. sz. - 24. sz. melléklete tartalmazza.

c) A Szabályozási Tervlapok SZTJ jelű Jelmagyarázatát a rendelet 25. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Jelen szabályzat függelékei:

a) 1.számú függelék: A szabályozási terven jelölt területeken nyilvántartott régészeti lelőhelyek

b) 2.számú függelék: Az országosan védett műemlékek

c) 3. számú függelék: Elővásárlási jog bejegyzésre javasolt ingatlanok listája

d) 4. számú függelék: Vízelöntéssel veszélyeztetett ingatlanok listája

e) 5. számú függelék: Hidrogeológiai védőidommal érintett ingatlanok listája

f) 6. számú függelék: A legfontosabb magyarországi fa és cserjefajok jegyzéke

(3) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló (a továbbiakban:Tr.) előírásait a szabályzatban foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

2. Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága - eltérő övezeti előírás hiányában - 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.

(2) Kézműipari építmény: olyan kisipari vagy kisüzemi rendeltetésű építmény, amelyben a főhelyiségek összes alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t, a foglalkoztatottak száma legfeljebb 5 fő és az üzem működése során kielégíti a lakóterületre megállapított egészségügyi és környezetvédelmi követelményeket.

(3) Kiegészítő rendeltetésű építmény: A fő rendeltetésű épület egységeinek rendeltetésszerű használatát, működtetését kiegészítő, melléképítménynek nem minősülő építmény, mint:

a) nyárikonyha, mosókonyha, szárító,

b) mezőgazdasági rendeltetésű, tárolást szolgáló (pl:szín, fészer, magtár, góré, csűr),

c) gazdasági rendeltetésű tárolást szolgáló (pl: kisipari rendeltetésű folytatására szolgáló zárt műhely, mely megfelelően szigetelt, valamint az építési övezetben megengedett zaj és rezgéshatárértékeket nem lépi túl)

d) egyéb tároló épület (tüzelőanyag, szerszámkamra),

e) kazánház,

f) barkácsműhely,

g) műterem,

h) üvegház,

gazdasági bejárathoz tartozó, 20 m2-t meg nem haladó porta

(4) Üzemszerű állattartás:

a) 3 vagy több nagytestű haszonállat tartása,

b) 10 vagy több közepes testű haszonállat tartása,

c) 150 darabnál több vegyes szárnyas tartása,

d) 50 darabnál több prémes állat tartása,

e) egyéb állat eladásra történő tenyésztése

(5) Haszonállat: gazdasági haszon céljára tartott állat:

a) nagytestű haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly,

b) közepes testű haszonállat: sertés, juh, kecske,

c) kistestű haszonállat: baromfi, galamb, házinyúl, nutria, róka, prémgörény, tenyésztési céllal eb és macska,

d) egyéb állat: az a)-c) pontban fel nem sorolt valamennyi emlős, hüllő, hal, madár.

3. A szabályozási eszközei

3. § (1) A Szabályozási terv kötelező elemei:

1. tervezett belterületi határ;

2. szabályozási vonal;

3. szabályozási elemekre vonatkozó méretek;

4. építési övezet, övezet határa;

5. építési övezet, övezet jele;

6. építési hely;

7. övezeti jel nélküli, közlekedési célú kiszolgáló és lakóutak területe,

8. nem közlekedési célú közterület (zöldfelület),

9. megtartandó zöldfelület;

10. be nem építhető, fenntartandó növénytermesztés helye;

(2) A Szabályozási terv tájékoztató elemei

a) más jogszabály által meghatározott elemek:
1. NATURA 2000 terület;
2. RAMSARI terület;
3. Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület;
4. ex lege védett földvár
5. Országos ökológiai hálózat - magterület;
6. Országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó;
7. Országos ökológiai hálózat - pufferterület;
8. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület;
9. nyilvátartott, azonosított régészeti lelőhely határa és száma;
10. műemlék;
11. műemléki környezet;
12. bányatelek területe;
13. kataszteri erdőállomány.
b) alaptérképi elemek:
1. közigazgatási határ,
2. meglévő belterületi határ
3. telekhatár, alrészlet és helyrajzi szám, művelési ágak
4. földhivatali alaptérképen szereplő épület
5. szintvonalak,
6. geodéziailag nem bemért, meglévő földrészlet határ,
c) közművezetékek-, és utak védősávjai:
1. nagy- középnyomású gázvezeték,
2. 22 kV-os légvezeték hálózat nyomvonala
3. 22 kV-os földkábel hálózat nyomvonala
4. transzformátor
5. szennyvízátemelő és védőtávolsága
6. vízműkút védőterülettel
7. országos vízminőségvédelmi terület
8. belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület
9. mocsaras terület,
10. vízállásos terület,
11. hidrogeológiai védőidom „A” zóna,
12. hidrogeológiai védőidom „B” zóna,
13. mederkarbantartó sáv határa,
14. közúti védőtávolság,
15. közművezeték védőtávolsága

4. Védelmek, korlátozások

4. § (1) A szabályozási tervlapon rögzített védelmek és korlátozások tájékoztató jellegűek. A mindenkori ágazati jogszabályok, műszaki szabványok által megállapított

a) védőterületek,

b) védelmek és korlátozások

c) folyó és állóvizek, valamint árvízvédelmi karbantartási sávok

figyelembe vétele kötelező, azok kiterjedése és határa, valamint az azok területén folytatható építés a mindenkor hatályos jogszabályok-, illetve az egyes hatósági eljárásokban elrendeltek szerint alkalmazandók.

II. Fejezet

Területfelhasználás

5. Belterülethatár módosítás

5. § (1) A belterületbe vonható területeket a SZT tervlapok tartalmazzák.

(2) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható legalább telektömbre kiterjedően. Telkenkénti belterületbe vonás csak belterületi telekhez közvetlenül kapcsolódó telek esetében megengedett.

6. A területfelhasználási egységek tagozódása

6. § (1) Sárbogárd Város közigazgatási területe az alábbi beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területekre tagozódik.

a) beépítésre szánt területek:

1) Nagyvárosi lakóterületek: Ln
2) Kisvárosi lakóterületek: Lk
3) Kertvárosi lakóterületek: Lke
4) Falusias lakóterületek: Lf
5) Településközponti vegyes területek Vt
6) Gazdasági kereskedelem-szolgáltató területek: Gksz
7) Ipari területek: Gip
8) Egyéb ipari területek: Gipe
9) Különleges mezőgazdasági üzemi területek: K-Mü
10) Különleges rekreációs területek: K-Rek
11) Különleges lovas rekreációs területek: K-Rl
12) Különleges tavas rekreációs területek: K-Rt
13) Különleges pincesor területek: K-Pin
14) Különleges sport területek: K-Sp
15) Különleges honvédelmi területek: K-Hon
16) Különleges nyugdíjas centrum terület: K-Ny
17) Különleges állatmenhely terület: K-Ám
18) Különleges szennyvízkezelési terület: K-Sz
19) Különleges közmű terület: K-Köz
b) beépítésre nem szánt területek:
1) Közpark területek: Zkp
2) Közkert területek: Zkk
3) Védelmi erdő területek:Ev
4) Gazdasági erdőterületek: Eg
5) Közjólétei erdőterületek: Ek
6) Korlátos mezőgazdasági területek: Mko
7) Általános mezőgazdasági területek: Má
8) Kertes mezőgazdasági területek: Mk
9) Különleges beépítésre nem szánt bányaterület: Kb-B
10) Különleges beépítésre nem szánt hulladékkezelési terület: Kb-Hull
11) Különleges beépítésre nem szánt temető terület: Kb-T
12) Különleges beépítésre nem szánt kegyeleti park terület: Kb-Ke
13) Különleges beépítésre nem szánt rekreációs tavas terület: Kb-Rt
14) Különleges beépítésre nem szánt napelem park terület: Kb-Np
15) Különleges beépítésre nem szánt sport terület: Kb-Sp
16) Vízgazdálkodási területek: V
17) Természetközeli területek: Tk
18) Közlekedési közút területek: KÖu
19) Kötöttpályás közlekedési területek: Kök
III. Fejezet

Építés általános szabályai

7. Telekalakítás

7. § (1) A település igazgatási területén telket, építési telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége a vonatkozó építési övezeti, övezeti előírásoknak, a szabályozási tervnek és a vonatkozó egyéb általános jogszabályoknak is megfeleljen.

(2) Meglévő telektömbben az egyes telkeket érintő közterületi szabályozás végrehajtása érdekében a telekalakítás akkor is lehetséges, ha a közterületi szabályozással érintett telek területe az építési övezet vagy övezet előírásaiban meghatározott értéknél kisebb.

(3) Úszótelek kialakítása nem megengedett.

(4) Magánút kialakítása esetén az építési övezetre, övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekterület értékét nem kell figyelembe venni.

8. Általános beépítési előírások

8. § (1) Az Ln, Lk, Lke, Lf, Vt építési övezetekben szálláshely-szolgáltatás, illetve huzamos tartózkodás céljára gépjármű, lakókocsi, konténer és sátor nem helyezhető el.

(2) A hátsókert előírt legkisebb méretén belül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály tároló, kerti építmény, jégverem és zöldségverem kivételével építmény, melléképítmény nem helyezhető el. 25 m-nél kisebb átlagos mélységi méretű telken az előírt hátsókertnek a hátsó telekhatártól mért 3,0 m-en kívüli részén a fenti melléképítményeken kívül mosókonyha, nyárikonyha, valamint gépkocsi- és egyéb tárolóépület is elhelyezhető.

(3) Oldalhatáron álló beépítés esetében építmények telekhatártól számítottan maximum 1,00 méteres távolságra (csurgótávolság) állhatnak.

(4) Terepszint alatti építmény az oldal- és hátsókertben is elhelyezhető a telekhatártól mért 2,00 méter szabadon hagyásával.

(5) Önálló terepszint alatti építmény – az építési övezeti, övezeti előírások szerint elhelyezhető melléképítmények és a földdel borított pince kivételével – nem létesíthető.

(6) Tereprendezés esetén a természetes terepfelület megváltoztatása nem eredményezheti a csapadékvíz szomszédos telekre való átjutását. Építményt csak a természetes terepviszonyokhoz illeszkedő módon lehet elhelyezni, feltöltés, illetve bevágás legfeljebb 1,5 m lehet.

(7) Új fő rendeltetésű épület Lke, Lf és Vt területen az utcai telekhatártól mérve 30,0 m-nél távolabb nem állhat.

(8) A megengedett legnagyobb épületmagassági értékeket – eltérő építési övezeti, illetve övezeti előírás hiányában – a nem épületnek minősülő építmények esetében is alkalmazni kell, kivéve a technológiához szükséges építmények, műtárgyak, valamint templomtornyok esetében, ahol legfeljebb 30,0 méter magasság megengedett.

(9) Az Lk, Lke, Lf és Vt, valamint ezen területekkel határos különleges építési övezetekben és beépítésre nem szánt különleges övezetekben a telek utcai homlokvonalán maximum 1,8 m magasságban létesíthetők.

MÁSODIK RÉSZ

RÉSZLETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETI, ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

IV. Fejezet

Beépítésre szánt területek

9. LAKÓTERÜLETEK

általános előírásai

9. § (1) Ln, Lk, valamint Lke, Lf telkeken -a 63-as út mellett fekvők kivételével- sem telepengedély-köteles, sem telep bejelentés-köteles ipari rendeltetésű építmény nem helyezhető el.

(2) Az Lke építési övezetekben a kistestű-, és egyéb haszonállat tartás építményei elhelyezhetők az építési övezetben meghatározott minimum telekméret kétszeresét elérő telkeken.

(3) Az Lf építési övezetekben a kis-, és közepes testű valamint egyéb haszonállat tartás építményei elhelyezhetők. Az Lf építési övezetekben nagytestű haszonállat tartás építményei kizárólag: Nagyhörcsök, Sárhatvan, Pusztaegres, Rétszilas és Kislók területén megengedett.

(4) lakóterületen és azok 500 méteres védőtávolságán belül az üzemszerű állattartás építményei nem helyezhetők el.

(5) Az elő-, oldal-, hátsókerti méreteket az OTÉK-ban meghatározottak szerint kell meghatározni az építési övezetben előírt eltérésekkel.

(6) Az előkerti építési vonalat az utcában kialakult beépítés vonalához (legalább a két oldalról szomszédos épületek beépítéséhez) igazodva kell meghatározni.

(7) Oldalhatáron álló elsődleges funkciójú épület esetén, vele azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építhetők a melléképítmények és kiegészítő rendeltetésű építmények, kivétel a nagy helyigényű mezőgazdasági funkciós épületek (szín, fészer, magtár, góré, csűr és más tároló), melyek szabadonállóan is elhelyezhetők, a tűzvédelmi előírások megtartásával.

(8) Zársorú beépítési mód esetén csoportház kialakítása megengedett.

(9) Az építmények melletti feltöltés, illetve bevágás maximum 1,50 méter lehet. Az építménymagasság az eredeti terepszinttől számítandó.

(10) A közművesítettség mértéke:

a) Ln, Lk, Lke lakóterületen: teljes.

b) Lf lakóterületen: részleges.

10. NAGYVÁROSIAS

lakóterület (Ln) építési övezetek

10.1. Általános előírások

10. §

.

(1) Nagyvárosias lakóterületen önállóan is elhelyezhető rendeltetések a lakó rendeltetésen kívül:
a) közösségi célú-, a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi-, szolgáltató-, rendeltetési célú, legfeljebb 1000 m2 bruttó szintterülettel,
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
c) kulturális, közösségi szórakoztató,
d) igazgatási, iroda,
e) sport.
(2) Nagyvárosias lakóterületen elhelyezhető melléképítmények:
a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály-tároló,
d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,
e) kerti építmény.
(3) Nagyvárosias lakóterületen kiegészítő rendeltetésű építmény és üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.
(4) Nagyvárosias lakóterületen a szabályzatban meghatározott és a Szabályozási Tervlapon is jelölt építési övezetek: Ln-1, Ln-2.

10.2. Részletes előírások

11. § (1) Nagyvárosias lakóterületen a telkekre és építményekre vonatkozó jellemzőket az 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2

Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége

beépítési módja

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

Ln-1

K

K

K

K

K

K

6

Ln-2

-

-

SZ

30

15,0

50

*
(2) Az Ln-2 építési övezetben önálló épületben a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetés nem helyezhető el.

11. KISVÁROSIAS

lakóterület (Lk) építési övezetek

11.1. Általános előírások

12. § (1) Kisvárosias lakóterületen a lakó rendeltetésen kívül önállóan is elhelyezhető rendeltetések:

a) lakosság ellátását szolgáló, legfeljebb 500m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi,

b) szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kulturális, közösségi szórakoztató;

e) szállás jellegű;

f) igazgatási, iroda;

g) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(2) Új épület esetén a rendeltetést kiszolgáló, illetve kiegészítő funkciók a főépülettel egy tömegben helyezhetők el.

(3) Kisvárosias lakóterületen sem telepengedély-köteles, sem telep bejelentés-köteles gazdasági rendeltetésű építmény nem helyezhető el.

(4) Kisvárosias lakóterületen elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) kerti építmény.

(5) Kisvárosias lakóterületen kiegészítő rendeltetésű építmény és üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(6) Kisvárosias lakóterület telkein több épület is elhelyezhető.

(7) A 63. számú főútról nyíló telkek kivételével kisvárosi lakóterületen üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(8) Kisvárosias lakóterületen a szabályzatban meghatározott és a Szabályozási Tervlapon is jelölt építési övezetek: Lk-1, Lk-2, Lk-3.

11.2. Részletes előírások

13. § (1) Kisvárosias lakóterületen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket a 2. számú táblázat tartalmazza.

2. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2

Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

Lk-O

900

18,0

O

40

4,5

30

6

Lk-SZ

3000

18,0

SZ

40

6,0

50

7

Lk-Z

K

K

K

K

K

K

*
(2) Az Lk-1 és Lk-2 jelű építési övezetben a meglévő rendeltetésszám nem növelhető.
(3) Az Lk-3 jelű építési övezetben telkenként egy rendeltetés létesíthető.

12. KERTVÁROSIAS

lakóterület (Lke) építési övezetek

12.1. Általános előírások

14. § (1) Kertvárosi lakóterületen a lakó rendeltetésen kívül önállóan is elhelyezhető rendeltetések:

a) lakosság ellátását szolgáló, legfeljebb 100m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi,

b) szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kulturális, közösségi szórakoztató;

e) szállás jellegű;

f) sport,

g) olyan mező- és erdőgazdasági, illetve egyéb gazdasági rendeltetés, (amely használata során a lakóterületen elhelyezhető rendeltetések használatát nem korlátozza vagy attól nem igényel védelmet és a vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön jogszabályi előírásoknak megfelel)

rendeltetést tartalmazhat.

(2) Kertvárosi lakóterületen elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) kerti építmény,

e) állat ól, állatkifutó.

(3) Kertvárosias lakóterületen létesíthető a minimális telekméretet elérő vagy azt meghaladó telkeken:

a) több épület,

b) legfeljebb két rendeltetés,

c) kiegészítő rendeltetésű építmény.

(4) Kertvárosi lakóterületen a minimális telekmérettel azonos vagy azt el nem érő telekméret esetén:

a) telkenként egy rendeltetés létesíthető,

b) nem helyezhető el:

ba) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

bb) kulturális, közösségi szórakoztató;

bc) szállás jellegű;

bd) mező- és erdőgazdasági, illetve egyéb gazdasági rendeltetés,

be) kiegészítő rendeltetés építményei.

(5) Kertvárosi lakóterületen a 63-as számú főút, az országos mellékutak (valamint azok belterületi gyűjtőút szakaszai) mentén fekvő telkek kivételével üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(6) Kertvárosi lakóterületen a szabályzatban meghatározott és a Szabályozási Tervlapon is jelölt építési övezetek az Lke-O1, Lke-O2, Lke-SZ1, Lke-SZ2, Lke-SZ3, Lke-Z, Lke-Tmpl.

12.2. Részletes előírások

15. § (1) Kertvárosi lakóterületen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket a 3. számú táblázat tartalmazza.

3. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2


Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

Lke-O

550

16,0

O

30

4,5

50

6

Lke-SZ1

550

16,0

SZ

30

4,5

50

7

Lke-SZ2

700

16,0

SZ

30

7,5

50

8

Lke-Z

200

16,0

Z

30

4,5

50

9

Lke-Tmpl

3000

16,0

SZ

30

7,5*

50

* Templomtorony esetén maximum 30,0 méter

13. FALUSIAS

lakóterület (Lf) építési övezetek

13.1. Általános előírások

16. § (1) Falusias lakóterületen a lakó rendeltetésen kívül önállóan is elhelyezhető rendeltetések:

a) lakosság ellátását szolgáló, legfeljebb 500m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi,

b) szolgáltató,

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

d) kulturális, közösségi szórakoztató;

e) szállás jellegű;

f) sport

g)2 mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró gazdasági tevékenységi célú,

rendeltetést tartalmazhat.

(2) Falusias lakóterületen elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) kerti építmény,

e) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

f) állat ól, állatkifutó.

(3) Falusias lakóterületen létesíthető a minimális telekméretet elérő vagy azt meghaladó telkeken:

a) telkenként több épület,

b) legfeljebb két rendeltetés,

c) kiegészítő rendeltetésű építmény.

(4) Falusias lakóterületen a 63-as számú főút, az országos mellékutak (valamint azok belterületi gyűjtőút szakaszai) mentén fekvő telkek kivételével üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(5)3 Falusias lakóterületen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Lf-O, Lf-SZ, Lf-Z, Lf-O-1.

13.2. Részletes előírások

17. § (1) Falusias lakóterületen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket a 4. számú táblázat tartalmazza.

4. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2


Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legnagyobb
mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

Lf-O

900

-

O

30

4,5

50

6

Lf-Sz

1000

-

SZ

30

4,5

50

7

Lf-Z

500

-

Z

30

4,5

50

8 4

Lf-O-1

900

-

O/SZ

30

4,5/7,5

40

(2) 5 Az Lf-O-1 övezet területen az építési helyen belül fő rendeltetésű épület elhelyezhető, nem kell alkalmazni e rendelet 8. § (7) bekezdését.
(3) 6 Lf-O-1 övezetben az előkert méretére vonatkozóan nem kell alkalmazni a 9. § (6) bekezdés előírásait. Építési helyen belül az épület elhelyezhető.

14.TELEPÜLÉSKÖZPONT

vegyes (Vt) építési övezetek

14.1. Általános előírások

18. § (1) Településközpont területen önállóan is elhelyezhető rendeltetések:

a) lakó;

b) igazgatási, iroda;

c)7 kiskereskedelmi, továbbá nem üzemi jellegű szolgáltató,

d) szállás jellegű;

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;

f) kulturális, közösségi szórakoztató;

g) sport.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) kerti építmény,

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop

g) Településközpont területen elhelyezhető gazdasági bejárathoz tartozó, 20 m2-t meg nem haladó porta, mint kiegészítő rendeltetésű épület.

(3) Településközpont vegyes területen nem elhelyezhető rendeltetésű építmények köre:

a) a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó környezeti terhelést (pl. zajos, bűzös, vagy porszennyeződést) okozó rendeltetésű,

b) telepengedély-köteles egyéb ipari rendeltetésű építmény-, a telep bejelentés-köteles és a fentiek körébe nem tartozó egyéb gazdasági rendeltetésű építmény,

c) a napi 2 db, 3,5 tonnás (vagy azzal egyenértékű) jármű forgalmat meghaladó anyag- és áruszállítást igénylő rendeltetésű, kivéve a kiskereskedelmi rendeltetés,

d) személy-, vagy áruszállítást végző járművek tárolását szolgáló (önálló parkoló, vagy garázs, telephely).

(4) Településközpont területeken amennyiben a telekméret legalább kétszerese az építési övezetben meghatározott minimális méretnek:

a) telkenként több épület,

b) kiegészítő rendeltetésű építmény elhelyezhető.

(6) Településközpont területeken a legfeljebb 12 lakásos lakóépület helyezhető el, de 200 telek-négyzetméterenként legfeljebb egy lakás létesíthető.

(7) Az elő-, oldal-, hátsókerti méreteket az OTÉK-ban meghatározottak szerint kell meghatározni az építési övezetben előírt eltérésekkel.

(8) Az előkerti építési vonalat az utcában kialakult beépítés vonalához (legalább a két oldalról szomszédos épületek beépítéséhez) igazodva kell meghatározni.

(9) Oldalhatáron álló elsődleges funkciójú épület esetén, vele azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építhetők a melléképítmények és kiegészítő rendeltetésű építmények.

(10) Településközponti területeken az utcafrontról látható homlokzatok magassága legalább 4,5 méter.

(11) Az építmények melletti feltöltés, illetve bevágás maximum 1,50 méter lehet. Az építménymagasság az eredeti terepszinttől számítandó.

(12) A közművesítettség mértéke: teljes.

(13) Településközpont vegyes területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Vt-O, Vt-SZ, Vt-Z, Vt-Int-1, Vt-Int-2, Vt-Tmpl; Vt-O-1.

14.2. Részletes előírások

19. §8 (1) Településközpont területen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paraméterek az alábbiak:

1. Építési övezet: Vt-O, Legkisebb terület: 800 m2, Beépítési mód: O, Beépítettség legnagyobb mértéke: 40%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 30%.

2. Építési övezet: Vt-SZ, Legkisebb terület: 1200 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 30%.

3. Építési övezet: Vt-Z, Legkisebb terület: 1000 m2, Beépítési mód: Z, Beépítettség legnagyobb mértéke: 70%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%.

4. Építési övezet: Vt-Int-1, Legkisebb terület: 8000 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 25%, Legnagyobb épületmagasság: 9,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 35%.

5. Építési övezet: Vt-Int-2, Legkisebb terület: 2500 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 60%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%.

6. Építési övezet: Vt-Tmpl, Legkisebb terület: 2000 m2, Beépítési mód: SZ, Beépítettség legnagyobb mértéke: 50%, Legnagyobb épületmagasság: 12,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 30%.

7. Építési övezet: Vt-O--1, Legkisebb terület: 350 m2, Beépítési mód: O, Beépítettség legnagyobb mértéke: 80%, Legnagyobb épületmagasság: 5,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 10%.

8. Építési övezet: Vt-Z--1, Legkisebb terület: 550 m2, Beépítési mód: Z, Beépítettség legnagyobb mértéke: 70%, Legnagyobb épületmagasság: 6,0 m, Zöldfelület legkisebb mértéke: 20%.

(2) A Vt-Z és Vt-Z-1 építési övezetben az előkert :0,00, az épület utcafronti homlokvonala az utcai telekhatártól maximum 3,00 méterre állhat. Az épületek zárt sora helyenként, legalább 10,0 méteres közzel megszakadhat. Amennyiben az épület köze két telekre esik, úgy abból legalább 30 %-ának, de minimum 3,0 méter széles résznek egy telekre kell esnie.

21.. KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ

gazdasági (Gksz) építési övezetek

15.1. Általános előírások

20. § (1) Az építési övezet a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági rendeltetési célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(3) Az építési övezetben elhelyezhető épület – az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában:

a) a gazdasági rendeltetési célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás;

b) igazgatási, iroda;

c) sport;

d) üzemanyagtöltő

rendeltetést tartalmazhat.

(4) Az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) kerti építmény,

f) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

g) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

(5)9 Gazdasági kereskedelem-szolgáltató területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Gksz-1 Gazdasági kereskedelem-szolgáltató területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Gksz-2, Gksz-3, Gksz-4.

(6)10 A Gksz övezetekben 3 szintű növényállományból álló védőfásítás szükséges a szabályozási terven jelölt helyeken. A védőfásítás jelkulccsal jelölt területeken a folytonosság csak a terület megközelítését és ellátását szolgáló területrésszel szakítható meg.

(7)11 A Gksz-4 jelű építési övezetben az M8 autópálya fenntartását szolgálóan a 20. § (3) bekezdésben soroltakon túl raktár és önálló parkolóterület is elhelyezhető.

15.2. Részletes előírások

21. § (1) Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket az 6. számú táblázat tartalmazza.

6. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2


Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb
szélessége/
mélysége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasságmegengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

Gksz-1

2000

-

SZ

60

6,0

20

6

Gksz-2

5000

-

SZ

50

10,5

30

7

Gksz-3

1500

-

SZ

40

7,5

20

8

Gksz-4

1800

-

25

10,5

30

16. IPARI

gazdasági (Gip) építési övezetek

16.1. Általános előírások

22. § (1) Az építési övezet a környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági rendeltetési célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(3) Az építési övezetben elhelyezhető épület - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában:

a) igazgatási, iroda;

b) üzemanyagtöltő,

c) kis-, közepes-, és nagytestű haszonállat tartás és üzemszerű állattartó épületek és az állattartáshoz szükséges építmények,

rendeltetést tartalmazhat.

(4) Az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények:

h) közmű-becsatlakozási műtárgy,

i) közműpótló műtárgy,

j) hulladéktartály-tároló,

k) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

l) kerti építmény,

m) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

n) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

(5) Az iparterületek építési övezeteiben, 10 000 m2 telekméret felett a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén – az előkert kivételével – minimum 10,0 m-es szélességben háromszintes növényállománnyal kell kialakítani.

(6) Gazdasági ipari területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Gip.

16.2. Részletes előírások

23. § (1) Ipari gazdasági területen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket az 7. számú táblázat tartalmazza.

7. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2


Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasságmegengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

Gip

4000

SZ

30

10,5

40

17. EGYÉB IPARI

gazdasági (Gipe) építési övezetek

17.1.Általános előírások

24. § (1) Az építési övezet azon nem jelentős zavaró hatású ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2) Az építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(3) Az építési övezetben elhelyezhetők - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában:

a) az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei;

b) igazgatási, iroda;

c) sport,

d) üzemanyagtöltő,

e) a gazdasági rendeltetési célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások.

(4) Az építési övezetben elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) kerti építmény,

f) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

g) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

(5) Gazdasági egyéb ipari területen a szabályzatban meghatározott és Szabályozási Tervben is jelölt építési övezetek: Gip-e.

17.2 Részletes előírások

25. § (1) Egyéb ipari gazdasági területen a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket az 8. számú táblázat tartalmazza.

8. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2


Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az
épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

Gipe

3000

SZ

50

10,5

25

18. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

18.1. Általános előírások

26. § (1) A különleges övezetek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük miatt a következő építési övezetekre tagolódnak:

a) sport építési övezet K-Sp

b) lovas rekreációs terület építési övezet K-Rl

c) tavas rekreációs terület építési övezet K-Rt

d) pincesor építési övezete K-Pin

e) honvédelmi terület építési övezete K-Hon

f) rekreációs terület építési övezete K-Rek

g) nyugdíjas falu centrum építési övezete Kb-Ny

h) állatmenhely terület építési övezete K-Ám

i) közműterület építési övezete K-Köz

j) szennyvízkezelési terület építési övezete K-Sz

k) mezőgazdasági üzemi terület építési övezete K-Mü

l) napelem park építési övezete K-Np

(2) Az építési övezet telkein több épület is elhelyezhető.

(3) A különleges építési övezetekben lakó rendeltetés nem helyezhető el.

(4) A különleges építési övezetekben elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) közműpótló műtárgy,

c) hulladéktartály-tároló,

d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,

e) kerti építmény,

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.

18.2 Részletes előírások

27. § (1) Különleges területeken a telekalakításra és a beépítésre vonatkozó paramétereket a 9. számú táblázat tartalmazza.

9. számú táblázat

1

a

b

c

d

e

f

g

2

Építési övezet jele

A kialakítható telek

Az építési telek

3

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az
épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

4

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

5

K-sp

5000

-

SZ

30

9,0

60

6

K-Rl

10000*

-

SZ

30

6,0

40

7

K-Rt

3000

-

SZ

30

4,5

40

8

K-Pin

1000

-

SZ

30

4,0

40

9

K-Hon

5000

SZ

40

15,0

40

10

K-Rek

5000

-

SZ

30

6,0

60

11

K-Ny

5000

SZ

15

7,5

60

12

K-Ám

5000

SZ

20

9,0

40

13

K-Köz

-

SZ

10

-

40

14

K-Sz

-

SZ

20

4,5

40

15

K-Mü1

3000*
(1500)**

-

SZ

30

6,0**

40

16.

K-Mü2

3000*

SZ

35

6,0

40

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
**gazdasági épületbe telepített szükséges technológia esetén 15,0 méter
(2) A K-Sp jelű építési övezetben nagykiterjedésű sportolási, szabadidős, szabadtéri közösségi célú területek tartoznak. Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el:
a) sportlétesítmények (fedett és szabadtéri sportpályák, uszoda),
b) rekreációs-szabadidős célokat szolgáló létesítmények (pl.: strand),
c) szálláshely-szolgáltató (motel, szálloda, panzió) építmények,
d) vendéglátó építmények,
e) művelődési -, szórakoztató építmények.
(3) A K-Rl jelű építési övezetben a lótartáshoz és a lovagoltatáshoz, valamint ehhez kapcsolódóan a szállás jellegű és vendéglátó rendeltetésű építmények helyezhetők el.
(4) A K-Rt jelű építési övezetbe tartoznak. A tavas rekreációhoz kapcsolódó, sűrűn beépült területek tartoznak. Az építési övezetben a tóparti kikapcsolódást, pihenést szolgáló rendeltetés építményei helyezhetők el.
(5) A K-Pin jelű építési övezetbe a zártkerti funkciók és pince használathoz köthető és a rendeltetéseket szolgáló építmények, valamint a kiegészítő rendeltetésű építmények elhelyezése megengedett.
(6) A K-Hon jelű építési övezetbe a honvédelmi- és nemzetbiztonsági célú terület tartozik. Az építési övezetben az alábbi rendeltetés elhelyezése megengedett:
a) raktározás,
b) iroda.
(7) A K-Rek jelű terület a nagykiterjedésű sportolási területek, mely a rekreációs-szabadidős rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál. Az építési övezetben az alábbi építmények helyezhetők el:
a) rekreációs-szabadidős célokat szolgáló létesítmények (pl.: strand)
b) szálláshely-szolgáltató (motel, szálloda, panzió) építmények
c) vendéglátó építmények
d) művelődési -, szórakoztató építmények,
e) sportlétesítmények (fedett és szabadtéri sportpályák),
f) lovasturizmust szolgáló létesítmények (pl.: lovarda, kisállatkert).
(8) A K-Ny jelű terület a Örspuszta területén nyugdíjas centrum kialakításához szükséges rendeltetések elhelyezéséül szolgáló terület. Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el:
a) egészségügyi ellátás építményei,
b) oktatási építmények,
c) sportlétesítmények, sportépítmények (fedett és szabadtéri sportpályák, uszoda),
d) rekreációs-szabadidős célokat szolgáló létesítmények,
e) szálláshely-szolgáltató (motel, szálloda, apartman) építmények,
f) vendéglátó építmények,
g) művelődési -, szórakoztató építmények,
h) kiszolgáló személyzet számára lakás.
(9) A K-Ny építési övezetben építmények elhelyezése az értékes növényállomány megőrzése mellett megengedett.
(10) A K-Ám építési övezetben az kistestű állattartás és kapcsolódó építményei helyezhetők el. Az építési övezetben a tulajdonos, üzemeltető számára egy lakó rendeltetésű önálló épület elhelyezése megengedett.
(11) A K-Köz jelű terület a közműellátás építményeinek elhelyezésére szolgáló építési övezet.
(12) A K-Sz jelű terület a szennyvíztisztító területe. A terület elsődlegesen a funkciót kiszolgáló gazdasági, és településgazdálkodási célú ipari, üzemi termelő-tároló építmények, telephelyek, irodai funkciók elhelyezésére szolgál, amelyek lakosságot zavaró hatásuk miatt más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
(13) A szennyvíztisztító legkisebb távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől 1000 m.
(14) A K-Mü-1 jelű építési övezetben elhelyezhető épület:
a) haszonállat-, és nagyüzemi állattartó épületek és az állattartáshoz szükséges egyéb építmények, kivéve a nagyüzemi hígtrágyás állattartáshoz kapcsolódó építmények.
b) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági rendeltetési célú épület,
c) a közegészségügyi előírások teljesülése esetén a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb 2 szolgálati lakás
d)
e) irodaépület,
f) mezőgazdasági gépek számára műhelyépületek és nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomás,
g) a gazdasági terület tulajdonosa, a használója és a személyzete számára sportépítmény,
h) siló, ömlesztett anyag tároló melléképítmény
rendeltetést tartalmazhat.
(15) K-Mü-1 építési övezetű telken az oldal és hátsókertekben 10,0 méter széles zöldsávban fasor telepítése kötelező 10,0 méter vagy azt meghaladó magasságú technológiájú építmény létesítése esetén.
(16) A K-Mü-2 jelű építési övezetben elhelyezhető épület:
a) a K-Mü-1 övezetben elhelyezhetőkön túl a nagyüzemi hígtrágyás állattartáshoz kapcsolódó építmények. ,
b) A K-Mü-2 építési övezetiben, 10 000 m2 telekméret felett a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatár mentén –az előkert kivételével- minimum 10,0 m-es szélességben háromszintes növényállománnyal kell kialakítani.
(17) A Kislóki út mentén lévő K-mü-1 övezetben elsősorban beépíthető terület az átlagosnál gyengébb minőségi osztályba sorolt termőföld. Az átlagosnál jobb minőségű termőföld csak akkor hasznosítható, ha annak felhasználása technológiai okokból feltétlenül szükséges.
V. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

19. Közlekedési területek

28. § (1) A város területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a szabályozási tervlapon jelöltek szerint kell kialakítani. A közutak és vasutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető.

(2) A közutak és vasutak építési (szabályozási) szélességen belül a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető

(2a)12 A település gyorsforgalmi főútpályája és csomópontjai a Köu-M8 jelű övezetbe soroltak, melyek tervezési osztályba sorolások szerinti útkategóriája: K.I.A.

(3) A település közútjainak Köu-1 jelű övezetbe sorolt közlekedési területei:

a) 63. sz. főút Országos főút, melynek útkategóriája:

aa) külterületi szakaszon: K.IV.B.

ab) belterületi szakaszon: B.IV.b.C.

b) 6305, 6306, 6215, 6219, 6223 jelű országos mellékutak, melyek útkategóriája:

ba) külterületi szakaszon: K.V.A.

bb) belterületi szakaszon: B.V.b.C.

(4) A település közútjainak Köu-Gy jelű övezetbe sorolt közlekedési területei, melyek útkategóriája: B.V.b.C.

a) Magyar út (6219 j. országos összekötő út belterületi szakasza)

b) Széchenyi utca (6223 j. országos összekötő út belterületi szakasza)

c) Tury Miklós utca (6215 j. országos összekötő út belterületi szakasza)

d) Vasút út (6306 j. országos összekötő út belterületi szakasza)

e) Szent István utca (6305 j. országos összekötő út belterületi szakasza)

f) Árpád u. (Hrsz.:885)

g) Tinódy utca (Hrsz.:2148)

(5) A település közútjainak övezeti jel nélküli, narancssárga fedvény színnel jelölt havaria kiszolgáló utak területei, melyek útkategóriája:

a) külterületi szakaszon: K.VI.C.

b) belterületi szakaszon: B.VI.d.C.

(6) A település közútjainak Övezeti jel nélküli, sárga fedvény színnel jelölt kiszolgáló utak, melyek útkategóriája:

a) Települési utak, melyek útkategóriája: B.VI.d.C.

b) mezőgazdasági utak, melyek útkategóriája: K.VI.C.

(7)13

(8) A tervezett városi elkerülő út a pontos helyigényének ismeretéig nem sorolt közlekedési övezetbe. A tervezett nyomvonal tengelyétől 100-100 méter védőövezet jelöléssel biztosított az út megvalósíthatóságának helyigénye.

(9) Kök jelü övezetbe a vasúti terület besorolása: a vasúti pálya és a vasútállomás területe.

(10) A közlekedési területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei az utak külterületi szakaszain az úttengelytől mérve:

a)14 Az M8 autópálya tengelyvonalától: 100-100 m.

b) A 63. sz. főút nyomvonala mentén 100-100 m.

c) Az alsóbbrendű országos közutak (mellékutak) külterületi szakaszán 50-50 m. Ezen belül kerítés 20 m-re, egyéb magasépítmény 30 m-re építhető.

d) A Sárbogárd-Börgönd vasútvonal mentén 50-50 m, amelyen belül a létesítmények elhelyezéséhez a MÁV Zrt. hozzájárulása szükséges.

(11) Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 10-10 m-en belül épület építmény nem helyezhető el.

(12) A rendszeres gépjárműforgalomra is tervezett magánutak legkisebb szélessége 6,0 m. Közterületi jellemzőkkel kialakított magánút - az önkormányzattal kötött megállapodás esetén – közterületté minősíthető.

(13) A közlekedési övezet telkein csak szabadon álló beépítéssel és legfeljebb 5%-os beépítettséggel létesíthető épület, építmény.

(14) A szabályozási tervlapon jelölt Köu-H havaria utak szabályozási szélessége min. 10,9 m, melyet a szabályozási tervlapon jelöltek szerinti helyen kell biztosítani.

(15) A magánutak és a magánvasutak bármely övezetben a szükséges mértékig kialakíthatóak, műszaki kialakításuknál a rájuk vonatkozó érvényes előírások szerint kell eljárni. A magánutak kialakítása, fenntartása és üzemeltetése során a kiszolgált összes telek vonatkozásában folyamatosan érvényesítendő a tűz- és életvédelem, valamint a vagyon és a közszolgáltatások biztonsága.

20. ZÖLDTERÜLETEK

20.1. Általános előírások

29. § (1) A zöldterületbe tartoznak a település állandóan növényzettel fedett közhasználatú közterületei.

(2) Az övezetek területe bekeríthető, de korlátlan közhasználatukat biztosítani kell.

(3) Zöldterületek méretük, funkciójuk és építmények elhelyezése szempontjából a következő övezetekre tagolódnak:: Zkp-1, Zkp-2, Zkk-1, Zkk-2.

Közpark (Zkp) övezet

20.2. Részletes előírások

30. § (1) A Zkp övezet a település állandóan növényzettel fedett közparkjainak területe, ahova a nagyobb kiterjedésű, több funkciót szolgáló közhasználatú közterületi zöldfelületek kerültek besorolásra, melyek elsősorban a reprezentáció, pihenés, testedzés, játszótér funkció, rekreációs rendeltetési célú építmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) A Zkp-1 és Zkp-2 övezeteken belül elhelyezhetők:

a) a pihenést, rekreációt, reprezentációt szolgáló építmények (pihenőhely, sétaút, díszkút, emlékmű),

b) a testedzést szolgáló építmények (játszótér, tornapálya, sportpálya),

c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmények,

d) a terület fenntartásához és kiszolgálásához szükséges építmények.

(3) A Zkp-2 jelű övezetben elhelyezhetők továbbá a vízparthoz (horgászstég) kapcsolódó rekreációt szolgáló építmények.

(4) A területén lévő értékes faállomány megtartandó.

(5) A Zkp jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit az 10. számú táblázat tartalmazza.

10.számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m2)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Zkp-1

3500*

-

1000

SZ

2

4

75

5

Zkp-2

5000*

-

9000

SZ

2

3,5

80

*kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés

Közkert (Zkk) övezet

20.3. Részletes előírások

31. § (1) A Zkk jelű övezetek a település állandóan növényzettel fedett közkertjeinek területe, ahova a kisebb kiterjedésű, jellemzően egy meghatározott funkciót szolgáló közhasználatú közterületi zöldfelületek kerültek besorolásra, melyek elsősorban a pihenés, játszókerti funkció, díszkert funkció, rekreációs rendeltetési célú építmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) A Zkk jelű övezeten belül elhelyezhető

a) a dísz- és pihenőkert funkcióhoz, rekreációhoz kapcsolódó építmények (pihenőhely, sétaút, díszkút, dísztó, emlékmű),

b) a testedzést szolgáló építmények (játszótér, sportpálya, kutyafuttató),

c) a terület fenntartásához és kiszolgálásához szükséges építmények.

(3) A Zkk jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 11. számú táblázat tartalmazza.

11. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m2)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Zkk-1

2000*

-

1000

SZ

3

3,5

60

5

Zkk-2

2000*

-

1000

SZ

2

3,5

80

*kivéve telekalakítás és telekhatár rendezés

21. ERDŐTERÜLETEK

21.1 Általános előírások

32. § (1) Az erdők a természetvédelmi érdekek, a kialakult és tervezett tájhasználat, a tényleges állapot valamint kisebb részben az erdészeti kataszter alapján az alábbi három övezetbe soroltak:

a) Eg jelű gazdasági erdő övezet.

b) Ev jelű védelmi erdő övezet,

c) Ek jelű közjóléti erdő övezet

(2) Az erdőterületeken természetvédelmi és vadvédelmi okokból – az illetékes vadásztársaságokkal egyeztetve – legfeljebb 1,8 méter magas, fából, vagy vadhálóból készült lábazat nélküli, áttört – 80°%-ban átlátható – kivitelű kerítés létesíthető.

Gazdasági erdőterület (Eg) övezet

21.2. Részletes előírások

33. § (1) Az Eg jelű övezetbe sorolt területekhez az erdőgazdálkodást, faanyag termelést szolgáló erdőterületek tartoznak.

(2) Az övezetben a rendeltetésnek megfelelő erdészeti létesítmények helyezhetők el, amennyiben az erdőt rendeltetésének, ökológiai szerepének betöltésében nem akadályozzák.

(3) Az övezetben lévő telken egy tömegben maximum 300 m2 alapterületű épület helyezhető el.

(4) Az Eg jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 12. számú táblázat tartalmazza.

12.számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m2)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Eg

10 000*

-

50 000

SZ

0,5

4,5

-

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés

Védelmi erdőterület (Ev) övezet

21.3. Részletes előírások

34. § (1) Az Ev jelű övezetbe a település táj- és természetvédelmi, tájképvédelmi és környezetvédelmi szempontból érzékeny, természet-és környezetvédelmi célokat szolgáló erdői tartoznak.

(2) Az Ev jelű övezetben az erdő védelmi rendeltetését szolgáló épületnek nem minősülő erdészeti létesítmények helyezhetők el, a védelmi funkció betöltése érdekében az övezetben az erdei kilátó és magasles kivételével épületek nem helyezhetők el.

(3) Az övezet ökológiai hálózattal érintett területein az új erdősítések és erdőfelújítások esetében csak a tájra jellemző, ökológiai igényeknek megfelelő honos fafajok telepíthetők, továbbá természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók.

(5) Az Ev jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 13. számú táblázat tartalmazza.

13.számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1Övezet
jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

legkisebb területe

kialakítható legkisebb telek-szélessége/
mélysége

a beépíthető legkisebb telek terület

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épület-magasság
megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m2)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Ev

-

-

75 000

SZ

0,1

-

-

Közjóléti erdőterület (Ek) övezet

21.4. Részletes előírások

35. § (1) Az Ek övezetbe a település szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs célokat szolgáló erdői tartoznak.

(2) Örspusztán kijelölt közjóléti erdőterületén a pihenés, sport és egyéb rekreációs-szabadidős rendeltetési célú objektumok, létesítmények, építmények elhelyezése engedélyezett.

(3) Az övezetben az alábbi építmények helyezhetők el:

a) vendéglátás, szabadidő-eltöltés, pihenés, testedzés építményei,

b) sportpályák,

c) a terület fenntartásához szükséges építmények.

(4) Az Ek jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 14. számú táblázat tartalmazza.

14. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m2)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Ek

3 000

-

3 000

SZ

5

4,5*

-

*kivéve kilátó

22. MEZŐGAZDASÁGI területek

22.1. Általános előírásai

36. § (1) A mezőgazdasági területek övezeteihez tartoznak a település mezőgazdasági termelés, gyepgazdálkodás, állattartás és állattenyésztés, halászat és a saját termék feldolgozása, tárolása céljára szolgáló területei.

(2) A Szabályozási Terv a település külterületének mezőgazdasági területeit alábbi övezetekbe sorolja:

a) Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület,,

b) Má-3 jelű tanyás mezőgazdasági övezet

c) Má-4 jelű általános mezőgazdasági övezet,

d) Mko-1 jelű természetvédelmi korlátos mezőgazdasági területek,,

e) Mko-2 jelű településfejlesztési korlátos mezőgazdasági területek,

f) Mk jelű kertes mezőgazdasági terület övezete.

g)15 Mko-3 jelű természetvédelmi korlátos mezőgazdasági területek,

(3) Eltérő övezeti rendelkezés hiányában a mezőgazdasági terület övezeteiben az elő-, oldal-, és hátsókert mértéke 10-10-10 méter.

(4) Eltérő övezeti rendelkezés hiányában a mezőgazdasági terület övezeteiben kerítés létesíthető:

a) kivett művelési ágban,

b) birtokközpont területén,

c) terményvédelmi indokból szőlő, gyümölcs művelési ágban ideiglenes, bontható jelleggel tenyészidőszakban,

d) továbbá állattartás érdekében.

(5) A mezőgazdasági terület övezeteiben legfeljebb 1,8 méter magas, fából, vagy vadhálóból készült lábazat nélküli áttört - 80°%-ban átlátható - kivitelű kerítés építhető meg.

(6) A telek beépíthetőségét meghaladó, a rendelet hatályba lépése előtt a földhivatali nyilvántartásban tanyaként és udvarként nyilvántartott földrészleteken a már meglévő épületek átalakítása (felújítás, korszerűsítés, helyreállítás) megengedett.

(7) A mezőgazdasági terület övezeteiben a zártkerti művelés alól kivett telkekre is vonatkoznak az övezetekben meghatározott telekalakítási és beépítési paraméterek és egyéb övezeti előírások.

(8) Az Má-1, Má-3 övezetekben a közművesítettség mértéke: hiányos.

22.2. Általános mezőgazdasági terület (Má-1) övezet

részletes előírásai

37. § (1) Az Má-1 jelű általános mezőgazdasági területek övezetéhez tartoznak a település intenzívebb mezőgazdasági termesztés (szántó), az állattenyésztés, továbbá ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló területei.

(2) Az Má-1 jelű övezetben elhelyezhetők:

a) az ingatlan művelési ágához kötődő, növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozása, -tárolása (mezőgazdasági hasznosítás) céljára szolgáló építmények,

b) haszonállat tenyésztéshez kapcsolódó építmények.

(3) Az Má-1 jelű övezet telkein lakóépület elhelyezésének szabályai

a) minimális beépíthető telekméret: 100 000m2. telekszélesség: 100m

b) Lakóépület elhelyezésének feltétele a mezőgazdasági célú gazdasági építmény megléte, vagy egyidejű létrejötte.

c) a legfeljebb kétlakásos lakóépület által elfoglalt terület a telek területének 0,5%-a, de legfeljebb 300m2 lehet.

(4) Az övezetben birtokközpont kialakítása megengedett a 15. számú táblázatban foglalt paraméterek teljesítése esetén. A birtokközpont kialakításának feltétele, hogy az ahhoz tartozó birtoktest legalább 25 %-a a település közigazgatási területén helyezkedjen el.

15.számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

A kialakítható

A birtoktest telkeinek összterülete alapján alkalmazható beépíthetőség

A beépítető legkisebb birtok-központ

A birtokközpont területén

2

legkisebb
birtoktest területe

legkisebb
birtok-központ területe

területe

telek-szélessége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épület-magasság
megengedett legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m2)

(%)

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

100 000

30 000

3,0

30 000

100

SZ

25

7,5

40

(5) Birtokközpont telkén az (2) bekezdés építményein felül lakóépület, továbbá a mezőgazdasági rendeltetéshez kapcsolódó szállás és vendéglátó épület is elhelyezhető, amennyiben mezőgazdasági célú gazdasági építmény már megépült, vagy azzal egyidejűleg épül meg. Lakóépület a beépítettség 10%-át veheti igénybe. Az övezetben a tulajdonos számára legfeljebb két lakás, legfeljebb 300 m2 alapterületű lehet. Lakóépület építése estén a maximum épületmagasság: 5,0 méter.
(6) A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó építményeknek legalább 500 m-re kell lennie a belterület határtól.
(7) Általános mezőgazdasági terület övezeteiben nem helyezhetők el:
a) növénytermesztéshez kapcsolódó gazdasági építmények védett természeti területtől, vízfolyástól, lakóterülettől 50 méteren belül,
b) állattartáshoz kapcsolódó gazdasági építmények, védett természeti területtől, vízfolyástól, lakóterülettől 200 méteren belül,
c) birtokközpont ökológiai hálózattal érintett területen.
(8) Az Má-1 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 16. számú táblázat tartalmazza.
16. számú táblázat

a a

b

c

d

e

f

g

h

i

1


Övezet
jele

A kialakít-
ható telek

Az övezetben

2

legkisebb területe

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépíthető telek legkisebb szélessége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épület magasság
megengedett legnagyobb mértéke

az épület-magasság
megengedett legnagyobb mértéke
lakó épület esetén

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m2)

rövidítés

(%)

(m)

(m)

(%)

4

Má-1

10 000*

30000

50

SZ

3

5,5

4,5

-

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés

22.3. Általános mezőgazdasági terület (Má-2) övezet

részletes előírásai

38. § (1) Az Má-2 jelű általános mezőgazdasági területek övezetéhez tartoznak a település belterület közeli intenzívebb mezőgazdasági termesztés (szántó), továbbá ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás céljára szolgáló területei.

(2) Az Má-2 jelű övezetben elhelyezhetők:

a) az ingatlan művelési ágához kötődő, növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozása, -tárolása (mezőgazdasági hasznosítás) céljára szolgáló építmények,

(3) Az övezetben birtokközpont illetve kiegészítő központ nem létesíthető.

(4) Az Má-2 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 17. számú táblázat tartalmazza.

17. számú táblázat

a a

b

c

d

e

f

g

h

i

1


Övezet
jele

A kialakít-
ható telek

Az övezetben

2

legkisebb területe

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépíthető telek legkisebb szélessége

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épület magasság
megengedett legnagyobb mértéke

az épület-magasság
megengedett legnagyobb mértéke
lakó épület esetén

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m2)

rövidítés

(%)

(m)

(m)

(%)

4

Má-2

5 000*

5 000

20

SZ

3

5,5**

4,5

-

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
** technológiai építmény esetén 15,0 méter

22.4. Tanyás mezőgazdasági terület (Má-3) övezet

részletes előírásai

39. § (1) Tanyás mezőgazdasági terület övezetébe soroltak a lakóterületektől és közlekedési utaktól távol, elszórtan elhelyezkedő, lakó funkcióval vegyített (tanya, udvar) mezőgazdasági területek.

(2) Az övezetben:

a) az ingatlan művelési ágához kötődő, növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozása, -tárolása (mezőgazdasági hasznosítás) céljára szolgáló építmények,

b) haszonállat tartáshoz kapcsolódó építmények,

c) lakóépület

elhelyezése megengedett.

(3) Az övezetben az elő-, oldal-, és hátsókert mértéke egyaránt 6 méter.

(4) Lakóépület elhelyezhetőségének szabályai:

a) beépíthető minimális telekméret: 6000 m2

b) maximális beépíthetőség:4%.

(5) Az Má-3 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 18. számú táblázat tartalmazza.

18. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1


Övezet
jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

legkisebb területe

legkisebb szélessége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épület magasság
megengedett legnagyobb mértéke

az épület-magasság
megengedett legnagyobb mértéke
lakó épület esetén

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m2)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(m)

(%)

4

Má-3

6 000*

-

1500

SZ

10

5,5

4,5

40

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
** technológiai építmény esetén 8,0 méter

22.5. Általános mezőgazdasági terület (Má-4) övezet

részletes előírásai

40. § (1) Az övezetbe a volt zártkerti, átalakuló funkciójú területek tartoznak.

(2) Az övezetben az ingatlan művelési ágához kötődő, növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos saját termék-tárolása (mezőgazdasági hasznosítás) céljára szolgáló építmények elhelyezése megengedett.

(3) Az övezetben birtokközpont illetve kiegészítő központ nem létesíthető, lakóépület nem helyezhető el.

(4) Az Má-4 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 19. számú táblázat tartalmazza.

19. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Má-4

5 000*

20

5 000**
30 000

SZ

1,5

-/4,5***

-

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
** kert, szőlő és gyümölcs művelési ág esetén
*** technológiai építmény esetén 8,0 méter

22.6. Természetvédelmi korlátos mezőgazdasági (Mko-1) övezet

részletes előírásai

41. § (1) Az övezet az országos, illetve nemzetközi egyezményeken alapuló természetvédelmi oltalom alatt álló és a Nemzeti Ökológiai Hálózat által érintett, természeti-, táji-, ökológiai szempontból értékes, jellemzően gyepes mezőgazdasági területek.

(2) Az övezetben az extenzív legeltetéses állattartást, gyepgazdálkodást és tárolást szolgáló építmények (karám, fedett karám, állatkifutó, szénatároló), méhészet fenntartásához szükséges építmények helyezhetők el.

(3) Az övezetben huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.

(4) Az övezetben birtokközpont, illetve kiegészítő központ nem alakítható ki.

(5) Az övezetekben a meglévő épületek, építmények fenntarthatók és felújíthatók.

(6) Az övezetben kerítés nem létesíthető.

(7) Az Mko-1 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 20. számú táblázat tartalmazza.

20. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Mko-1

100 000*

-

80 000**

SZ

1

-/4,5

-

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
** „kivételesen beépíthető telek” jelöléssel a szabályozási terven jelölt helyen, telekmérettől függetlenül

41/A. §16 (1) Az övezet az országos, illetve nemzetközi egyezményeken alapuló természetvédelmi oltalom alatt álló és a Nemzeti Ökológiai Hálózat által érintett, természeti-, táji-, ökológiai szempontból értékes, jellemzően gyepes mezőgazdasági területek.

(2) Az övezetben az extenzív legeltetéses állattartást, gyepgazdálkodást és tárolást szolgáló építmények (karám, fedett karám, állatkifutó, szénatároló, fedett istálló, magtár, szociális épület trágyatároló, tüzivíztároló) helyezhetők el.

(3) Az övezetben huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.

(4) Az övezetben birtokközpont, illetve kiegészítő központ nem alakítható ki.

(5) Az övezetben csak az építési hellyel jelölt részen lehet épületet, építményt elhelyezni.

(6) Az Mko-3 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paraméterek az alábbiak:

Építési övezet: Mko-3, Legkisebb terület: 75000 m2*, a beépíthető legkisebb telek terület: 60000 m2**, Beépítési mód: SZ, a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%, Legnagyobb épületmagasság: 5,5 m,

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés ** „építési hely” jelöléssel a szabályozási terven jelölt helyen, telekmérettől függetlenül.

22.7. Településfejlesztési korlátos mezőgazdasági (Mko-2) övezet

részletes előírásai

42. § (1) Az övezet a település mezőgazdasági művelés alatt álló, távlati településfejlesztés érdekeit szolgáló területei.

(2) Az övezetben állattartáshoz kapcsolódó építmények és lakó funkció ideiglenesen sem helyezhetők el.

(3) Az övezetben a növénytermesztéshez kapcsolódó ideiglenes jellegű építmények (fából készült betonalap nélküli építmények illetve fóliasátor, üvegház) elhelyezése megengedett.

(4) Az övezetben birtokközpont, illetve kiegészítő központ nem alakítható ki.

(5) Az övezetekben a meglévő épületek, építmények fenntarthatók és felújíthatók.

(6) Az Mko-2 jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 21. számú táblázat tartalmazza.

21. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Mko-2

100 000*

-

50 000

SZ

0,5

-/5,5

-

22.8. Kertes mezőgazdasági (Mk) övezet

részletes előírásai

43. § (1) Az övezet a település kertes mezőgazdasági művelésre szolgáló területei.

(2) Az övezetben

a) A 720-1500 m2 közötti területnagyságú telken telkenként egy a szőlőműveléshez, gyümölcstermesztéshez kötődő, tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és pince építményei, valamint

b) az 1500 m2 területnagyságot meghaladó telken a szőlőműveléshez, gyümölcstermesztéshez kötődő építmények

helyezhetők el.

(3) Amennyiben a beépíthető méretű telek erdő, gyep (rét, legelő) vagy nádas művelési ágú alrészletekkel is rendelkezik, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más kivett, vagy művelésből kivehető résszel nem rendelkezik.

(4) Az övezetben elő-, oldal-, és hátsókert méretei: 5-5-10 m.

(5) Az övezetben birtokközpont, kiegészítő központ és lakóépület nem alakítható ki.

(6) Az Mk jelű övezet telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereit a 22. számú táblázat tartalmazza.

22. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Mk

1500*

-

720**

SZ

3

-/4,5

-

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
** kert, szőlő és gyümölcs művelési ág esetén lakóépület 3000m2

23. Vízgazdálkodási területek

23.1. Általános előírásai

44. § (1) A vízgazdálkodási terület övezeteibe tartoznak:

a) állóvizek, halastavak, halágyak medre és parti sávja

b) folyóvizek medre és part sávja, továbbá közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

c) vízgazdálkodási üzemi területek.

(2) A Szabályozási Terv a település vízgazdálkodási területeit alábbi övezetekbe sorolja:

a) V-1 jelű Állóvizek tavak övezete

b) V-2 jelű folyóvizek medre és part sávja,

c) a hidroglóbuszok övezete (4 db).

23.2. Egyedi előírások

45. § (1) A V-1 jelű övezet magába foglalja a szabályozási tervlap szerint az alábbi területeket:

a) állóvizek, halastavak, halágyak medre és parti sávja a töltésekkel

b) mélyfekvésű, vízállásos területek,

(2) A V-2 jelű övezet magába foglalja a szabályozási tervlap szerint az alábbi területeket:

a) Sárvíz-(Nádor)-csatorna a töltésekkel és a 6,00 m széles parti sávja

b) Sárvíz-malomcsatorna a töltésekkel, és 6,00 m széles parti sávja

c) közcélú nyílt csatornák medre és 3,00 m széles parti sávja,

(3) A Vü jelű vízgazdálkodási üzemi övezet a vízmű-létesítmények (kút, víztároló medence) és azok körülkerített védőterületei.

(4) Az övezetekben a természeti értékek védelme mellett,

a) vízgazdálkodással összefüggő műtárgyak, külön jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási létesítmények, helyezhetők el.

b) Ismeretterjesztést, kutatást, természeti értékek bemutatását szolgáló építmények (tanösvény. esővédő, természetvédelmi bemutatóhely),

c) halászat, horgászat építményei.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott parti sávban állandó építmény, épület nem helyezhető el, valamint ezen területsáv művelése és hasznosítása csak a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint történhet.

24. Természetközeli területek előírásai

46. § (1) Tk jelű övezetbe tartoznak a település nádas, mocsár művelési ágú földrészletei, vízállásos és természetközeli kezeletlen gyepei jelentős része, melyek ökológiai, és természetvédelmi szempontból védendők és megőrzendők.

(2) A természetközeli terület övezetében a természeti értékek szigorú védelme mellett, tájba illő módon az alábbi építmények helyezhetők el:

a) a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,

b) a természeti értékek bemutatását, a kutatást és ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,

c) a köztárgyak.

(3) Az övezetben az (2) bekezdésben meghatározott építményeken felül egyéb építmény nem helyezhető el.

(4) Az övezetben a területhasználat a természetvédelem érdekeinek elsődleges figyelembe vételével történhet, kialakult értékes és védett növényállomány megőrzendő.

25. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

25.1. Általános előírások

47. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területek a rendeltetésüknek megfelelően az alábbi övezetekre tagozódnak:

a) Különleges beépítésre nem szánt bányaterület: Kb-B

b) Különleges beépítésre nem szánt hulladéklerakó terület: Kb-Hull

c) Különleges beépítésre nem szánt temető területek: Kb-T

d) Különleges beépítésre nem szánt kegyeleti park területe: Kb-Ke

e) Különleges beépítésre nem szánt tavas rekreációs terület: Kb-Rt

f) Különleges beépítésre nem szánt sport területek: Kb-Sp

25.2. Részletes előírások

48. § (1) A különleges beépítésre nem szánt területek övezeteiben a telekalakításra és beépítésre vonatkozó paramétereket az 23. számú táblázat tartalmazza.

23. számú táblázat

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Övezet jele

A kialakítható telek

Az övezetben

2

a legkisebb területe

legkisebb szélessége/
mélysége

a beépíthető telek legkisebb területe

a beépítési mód

a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

az épületmagasság
megengedett legkisebb-legnagyobb mértéke

a zöldfelület legkisebb mértéke

3

(m2)

(m)

(m)

rövidítés

(%)

(m)

(%)

4

Kb-B

9 000*

-

9 000

SZ

2

4,0**

-

5

Kb-Hull

3 000*

-

3 000

SZ

5

5,5**

-

6

Kb-T

2500*

-

2500

SZ

5

4,5

-

7

Kb-Ke

9000*

-

9000

SZ

5

4,5

65

8

Kb-Rt

6000*

-

3000

SZ

10

4,5

70

9

Kb-Sp

2500*

-

720

SZ

5

4,5

-

10

Kb-Np

2000*

-

2000

SZ

10

4,5

-

* kivéve telekegyesítés és telekhatár rendezés
** bányaműveléshez, hulladékkezeléshez kapcsolódó sajátos technológia megkívánja, elérheti a 7,5 métert.
(2) A Kb-B jelű különleges beépítésre nem szánt bányaterületek övezetében a bányaműveléssel, nyersanyag kitermeléssel és feldolgozással összefüggő létesítmények helyezhetők el.
(3) A Kb-Hull jelű különleges beépítésre nem szánt hulladékkezelő területek övezetében a hulladékgazdálkodási rendeltetési célú építmények helyezhetők el.
(4) A Kb-T jelű különleges beépítésre nem szánt temető területek övezetében a temetkezés kegyeleti építményei és az azt kiszolgáló épületek helyezhetők el.
(5) Különleges beépítésre nem szánt kegyeleti park területek (Kb-Ke) övezetében elhelyezhetők
a) kegyeleti építmények
b) a pihenést, rekreációt szolgáló építmények (pihenőhely, sétaút, díszkút, emlékmű),
c) kiszolgáló épületek,
d) a terület fenntartásához szükséges építmények.
(6) Különleges beépítésre nem szánt tavas rekreációs (Kb-Rt) területek övezetében elhelyezhetők:
a) a vízparti rekreációhoz kapcsolódó építmények,
b) horgászathoz kapcsolódó építmények,
c) a testedzést szolgáló építmények (játszótér,),
d) a terület fenntartásához és kiszolgálásához szükséges építmények.
(7) A szabályozási tervlapon * jellel jelölt helyen (Kb-Rt*) alkalmazandó eltérő rendelkezések:
a) kialakítható legkisebb telekméret: kialakult
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5%
c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 3,5 méter
d) a meglévő parkolók fásítandók 4 parkolóhelyenként 1, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítésével.
e) A 100m2-nél nagyobb homlokzati felületek csak tagoltan alakíthatók ki. Tükröződő, káprázást és fényszennyezést okozó homlokzati felületek nem hozható létre. Az területen csak földszintes épület építhető.
f) az épületek tó felöli homlokzati szakaszára számított épületmagassági érték legfeljebb 0,5 méterrel haladhatja meg az övezetben meghatározott épületmagassági értéket.
(8) A Kb-T, Kb-Ke és Kb-Rt jelű övezetekben a kialakult értékes és védett növényállomány megőrzendő.
(9) Különleges beépítésre nem szánt sportterületek (Kb-Sp) övezete nagy zöldfelületi igényű sportlétesítmények, valamint rekreációs-szabadidős rendeltetési célú építmények elhelyezésére szolgáló terület.,
(10) Különleges beépítésre nem szánt sportterületek (Kb-Sp) övezetében elhelyezhetők
a) sportpályák, tornapályák
b) sporthoz kapcsolódó egyéb létesítmények (lelátók),
c) a pihenést, rekreációt szolgáló építmények (pihenőhely játszótér,),
d) terület kiszolgálásához és fenntartásához szükséges építmények.
(11) A Kb-Np övezetébe azok a területek tartoznak, amelyeken a telkenkénti 5 MW névleges teljesítményt el nem érő energiatermelő és azt kiszolgáló rendeltetésű építmények, műtárgyak kerülnek elhelyezésre.
VI. Fejezet

Közterületekre vonatkozó előírások

26. Közterületek

49. § (1) A település közterületein, közhasználat céljára átadott területein elhelyezhető építmények, köztárgyak az alábbiak:

a) reklámhordozó, hirdető-berendezés,

b) önálló, legfeljebb 1,0 méter átmérőjű, legfeljebb 3,0 m magas hirdetőoszlop,

c) legfeljebb 8 m2 alapterületű, legfeljebb 3,0 méteres épületmagasságú árusítópavilon,

d) utasváró,

e) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak,

f) szobor, emlékmű, kút, vizijáték, utcabútor,

g) közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési műtárgy.

(2) Gyalogos-átkelőhely nélküli forgalmi csomópontban az úttest szegélyének sarokpontjától mért 15,0 méteren belül 0,5 méternél magasabb építmény, kilátást zavaró köztárgy, reklámhordozó, hirdető berendezés, hirdetőoszlop illetve növényzet nem állhat.

26/A. Járművek elhelyezése

49/A. § (1) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK -ban előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezését kell biztosítani.

(2) Ha az adottságok szükségessé teszik, oktatási, nevelési, egészségügyi szociális, kulturális, igazgatási, és kereskedelmi rendeltetésű épületek – kivéve a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet - esetén a gépjármű-várakozóhelyek a telekhatártól mért 500 m-en belül más telken parkolóban is elhelyezhetők, amennyiben a tulajdonosok a parkolóhasználattal kapcsolatban megállapodást kötnek.

(3) Közterületen, a járművek elhelyezésére szolgáló parkolóhely kiépítése az érdekelt építtető kötelezettsége, és a használatbavétel után közparkolóként funkcionál.

VII. Fejezet

A táj és a természeti környezet alakítására vonatkozó előírások

27. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek előírásai

50. § (1) A Szabályozási Terv jelöli a „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek”-t, melyek :

a) Rétszilasi tavak TT területe, a Ramsari területekkel

b) a Sárvíz-völgy Natura 2000 terület

c) a Sárvíz-malomcsatornát valamint a halastavak rendszerét és a vízállásos területeket kísérő legelők, csatornák rendszere

d) Nagyhörcsöknél húzódó patakvölgy és az azt kísérő ligeterdők, gyepek, szántók láncolata.

28. Táj- és természetvédelem

51. § (1) A települést érintő magasabb szintű és egyéb helyi jogszabályokkal megállapított természetvédelemmel érintett területeket a szabályozási terv tartalmazza, az alábbiak szerint.

a) Natura2000 területek

aa) Alapi kaszálórétek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

ab) Nagylóki löszvölgyek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület,

ac) Sárvíz-völgy különleges madárvédelmi terület

b) Ramsari területek Rétszilasi tavak különleges madárvédelmi terület

c) Országos jelentőségű természetvédelmi terület

ca) Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület

cb) ex lege védett Bolondvár nevű földvár

d) Országos Ökológiai Hálózat elemei:

da) magterület:

db) puffer terület,

dc) ökológiai folyosó,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő szabályozási elemekkel érintett területek felhasználása, a területen építés, változtatás a vonatkozó jogszabályokban rögzített követelmények figyelembevételével történhet.

29. Zöldfelületek általános előírásai

52. § (1) Az építési övezetekre meghatározott telken belüli minimális zöldfelület arány szerinti zöldfelületet a használatbavételi engedély megkéréséig ki kell alakítani.

(2) A zöldfelületek legkisebb mértékének számítása során a vízfelületek az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

a) Természetes vízfelület (patak, tó) illetve szigetelés nélküli medrű mesterséges vízfelület állandó vízborítottsággal, állandó vízi élővilággal 100 %

b) Mesterséges vízfelület szigetelt mederrel, állandó vízborítottsággal, állandó vízi élővilággal 50 %

c) a kerti úszómedencék felülete a zöldfelületbe nem számítható be: 0 %.

(3) A „Be nem építhető megtartandó zöldfelület”-ként jelölt területek esetén a telkek 75 %-át növényzettel fedett zöldfelületként kell fenntartani, melyen belül elhelyezhetők a pihenést, rekreációt, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények.

30. Közutak menti zöldfelületek és a közterületi zöldfelülete

53. § (1) Közutak menti közterületi zöldfelületi sávok – a gépkocsi behajtók, köztárgyak területének kivételével – növényzettel fedetten alakítandók ki.

(2) Új belterületi közlekedési célú közterület és közhasználat céljára átadott magánút kialakításánál esetén legalább egyoldali fasor telepítéséhez kell területet biztosítani.

(3) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 termőföldterület biztosításával.

(4) A közterületeken fasortelepítésnél, kiegészítésnél, előnevelt, többször iskolázott, „útsorfa” minőségű lombos fák ültetendők. Légvezetékek alatt alacsony növekedésű, gömb alakú koronáját nevelő faegyedek ültethetők.

(5) Meglévő fasorok kiegészítésénél, pótlásánál azonos fafajt kell alkalmazni, kivéve, ha településesztétikai okok, baleset elhárítás, vagy a fák egészségi állapota a fasor teljes cseréjét teszik szükségessé, illetve ha a fafaj allergén, vagy életfeltételei az adott területen nem kellően biztosítottak.

(6) A közterületi zöldfelületek kialakításánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő fajokat kell alkalmazni.

31. Favédelmi előírások

54. § (1) A település közigazgatási területén lévő 1 m magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni, a gyümölcsfák kivételével, csak növény-egészségügyi-, élet- és vagyonvédelmi okból, valamint építéssel összefüggően, engedéllyel lehet. A kivágott fák pótlását az engedélyező hatóság által előírt mennyiségben és módon kell teljesíteni.

VIII. Fejezet

Környezetvédelmi előírások

32. Általános környezetvédelmi előírások

55. § (1) A település igazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat:

a) a vonatkozó hatályos jogszabályokban megengedett határértéket el nem érő mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz,

b) kizárja a környezetkárosítást,

c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy legalább csökken.

33. A termőföld védelme

56. § (1) A termőföld minőségének védelme, az erózió veszély elkerülése érdekében a földhasznosítás során a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást kell folytatni.

(2) Termőföld művelés alóli kivonása az építés megvalósulásával összhangban ütemezhető. Az építésig a meglévő (mezőgazdasági, erdőgazdálkodási) területhasználat folytatható.

(3) A termőföldön végzett beruházások esetében gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről, összegyűjtéséről és újrahasznosításról. Lehetséges mértékig helyben kell a letermelt humuszos termőréteget felhasználni.

(4) A területhasználat és építés során a környező mezőgazdasági területek rendeltetésszerű használata, gazdálkodás feltételei nem korlátozhatók.

34. Talaj-, felszíni és felszín alatti vizek védelme

57. § (1) Tereprendezés, területfeltöltés során szennyezett talaj, hulladéknak minősülő anyag nem használható.

(2) Élővízfolyás rendezése során környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszer alkalmazható.

(3) A közigazgatási területen a felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A vízfolyások védelme érdekében:

a)állattartó telep a vízfolyások legalább 200 m-es körzetén belül nem létesíthető;
b) a felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell.

35. A levegő tisztaságának védelme

58. § (1) Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg az illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által meghatározott határértéket.

36. Zaj és rezgés elleni védelem

59. § (1) Úthálózat felújítása során, továbbá új közlekedési elem létesítése, kiépítése esetén a zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a hatályos követelményeknek legmegfelelőbb műszaki megoldásokat, illetve anyagokat kell alkalmazni.

(2) Meglévő, védendő funkciójú és határérték feletti zajnak kitett épületek felújításakor, átépítésekor biztosítani kell, az előírt belsőtéri zajterhelési határértékek teljesülését zajtól védendő helyiség megfelelő tájolásával, vagy passzív akusztikai védelem alkalmazásával.

37. Hulladékkezelés

60. § (1) A településen keletkező kommunális szilárd hulladék elhelyezésről és elszállításáról a működő szervezett hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell gondoskodni. A hulladékkezelés, szállítás, hulladékgazdálkodás és hasznosítás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartva annak előírásait.

(2) A veszélyes hulladékok kezelése és veszélyes hulladékkal kapcsolatos rendeltetésű építmények elhelyezése a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint megengedett.

IX. Fejezet

Közműellátás és elektronikus hírközlés

38. Általános előírások

61. § (1) A meglévő és a tervezett közüzemű:

a) vízellátás,

b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),

c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás),

d) elektronikus hírközlés

hálózatai és létesítményei, építményei továbbá azok ágazati előírások szerinti védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték jogi bejegyzéssel kell fenntartani.

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.

(3) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni

a) településképi megjelenésre,

b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),

c) a hálózatokhoz való hozzáférhetőségre

(4) Új út építése, út rekonstrukciója esetén (közforgalmú és magánút esetén egyaránt)

a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,

b) a meglevő közművek szükséges felújításáról,

c) a csapadékvizek elvezetéséről,

d) közforgalmú út esetén belterületen és külterület beépítésre szánt területén a közvilágítás kiépítéséről,

e) magánút esetén a belterület- és külterület beépítésre szánt területén a térvilágítás megépítéséről

gondoskodni kell.

(5) A meglévő közművek építés miatt szükségessé váló kiváltásakor

a) a feleslegessé vált hálózatot és létesítményt, építményt el kell bontani,

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani,

c) új közműrendszer szakaszos kiépítése esetén a meglevő (felszámolásra tervezett) és új rendszer kapcsolatát az átépítés ideje alatt biztosítani kell.

(6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében

a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani,
b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy legalább egyoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.
39. Vízellátás

62. § (1) Belterületen új közüzemű vízelosztó hálózat:

a) csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhető,

b) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózatra való csatlakozás üzembe helyezését megelőzően.

(2) Külterületek vízellátása helyi vízbeszerzésről is biztosítható, ha azt az érintett hatóság ivóvízként elfogadja.

(3) Ha a közhálózatról a tüzivíz igény nem biztosítható, akkor helyi tüzivíz tározó létesítése, vagy az épület megfelelő tűzszakaszolásával a tüzivíz igény csökkentése szükséges.

40. Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés

63. § (1) Szennyvízelvezető hálózatot elválasztott rendszerrel kell építeni.

(2) A település hidrogeológiai és geológiai adottsága miatt, valamint a talaj, talajvíz és a felszíni vizek védelme érdekében a szennyvíz és a tisztított szennyvíz is közvetlen, vagy drénhálózattal történő talajba szikkasztása, talajvízbe, állóvízbe való bevezetése a település teljes közigazgatási területén tilos.

(3) Beépítésre szánt területen építeni:

a) a már csatornázott területeken csak a közcsatorna hálózatra történő csatlakozással,

b) a csatornázatlan területeken a jelen helyi építési szabályzatnak a szennyvízelvezetés- és, elhelyezésre vonatkozó előírásainak teljesítésével lehet.

(4) Beépítésre szánt csatornázatlan és beépítésre nem szánt területen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre álló közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül:

a) a szennyvizeket egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni,

b) az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni,

c) a közműpótló medence használata csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított.

d) a külterületen keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:

1) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadás megoldható (felszín alatti tisztított vízelhelyezés tilos)
2) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
3) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
4) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
(5) Beépítésre szánt csatornázatlan és beépítésre nem szánt területen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, és a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 200 m távolságon belül:
a) a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
1) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadó rendelkezésre áll (felszín alatti tisztított víz elhelyezés tilos),
2) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
3) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
4) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,
5) ha kisberendezés telepítésének bármelyik feltétele nem biztosítható építeni csak közcsatorna csatlakozás kiépítésének megoldásával lehet.
(6) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye:
a) hatóság által egyedileg megállapított és rögzített méret szerint,
b) az a) pont szerinti egyedi megállapítás hiányában figyelembe veendő tájékoztató méretek:
a) bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m
b) bűzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m.
Szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye 500 m.
(7) Szennyvíztisztító telep és az átemelő műtárgyak védőtávolságán belül új épület elhelyezése nem megengedett a
a) műtárgy védőtávolságának az építési telekhatáráig történő csökkentéséig (a műtárgy zajvédetté és bűzzáróvá tételével, távvezérlésének megoldásával), vagy
b) műtárgy kiváltásáig.
41. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

64. § (1) A felszíni vizek (vízfolyások, patakok, vízfelületek, tavak) mederkarbantartó parti sávját közterületként kell szabadon hagyni, amennyiben a karbantartó sávot közterületként nem lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani. A biztosítandó parti sáv:

a) a patakok, tavak, záportározók mentén 6 m-es sáv

b) a nyílt árkok mentén minimum 3 m-es sáv.

(2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni. (Szennyvízhálózatba csapadékvíz nem vezethető.)

(3) Csapadékvíz más ingatlanra nem vezethető, csak a közterületen lévő csapadékvíz csatornába (akár zárt csapadékcsatornába, akár nyílt vízelvezető árokba, akár élővízbe) az adott közterület vagy a befogadó élővíz kezelőjének hozzájárulása és befogadói nyilatkozata alapján.

(4) Ha az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a befogadó nyilatkozatban rögzített mennyiséget, akkor legkésőbb a használatbavételig a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, műszaki előíráson alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken belüli tároló kialakítása szükséges, amelyből fékezetten lehet a túlfolyó vizet a befogadóba vezetni.

(5) Meglévő csapadékvíz csatorna, nyílt vízelvezető árok, élővíz kezelői hozzájárulás vagy befogadói nyilatkozat hiányában 25 m2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető kialakítása esetén 50 m2-enként) valamint 25 m2 burkolt felületenként (kötelező zöldfelület feletti területről) 1 m3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges, amely túlfolyójából fékezetten vezethető ki a közterületi befogadóba a csapadékvíz.

(6) Telken belüli csapadékvíz szikkasztás csak az érintett szakhatóság engedélyével valósítható meg (vízjogi létesítési engedély alapján).

(7) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják, ezért az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy

a) a 4,0 m-nél szélesebb nem lehet

b) telkenként csak egy kocsi behajtó létesíthető (saroktelek kivételével)

c) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,

d) a vízszállítás akadálymentes legyen,

e) a kocsi behajtó kerékfogó szegélye 10 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi-behajtó felszínéről, korlát nem létesíthető és 6 cm-nél nem lehet szélesebb a szegély

f) nyílt árkos felszíni vízelvezetésű területen, az árok telkenkénti 4,0 m-nél hosszabb szakaszon történő lefedése, illetve zárt csatornás elvezetéssé alakítása nem megengedett sem parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél érdekében.

42. Villamosenergia ellátás

65. § (1) Beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti elosztóhálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is

a) műemléki környezetben

b) helyi védelmi területen

c) Vt építési övezettel határos utcákban

a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.

(2) Külterületen –erdőterület kivételével– egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

(3) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(4) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha a hálózat kiépítésének nyomvonalát erdőterületen kellene átvezetni, akkor a hálózat számára olyan sávot (erdei, vagy közutat) kell választani, ahol fakivágás nélkül lehet elhelyezni.

(5) Új épület építése esetén új villamosenergia ingatlan-bekötést csak földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.

43. Földgázellátás

66. § (1) Új földgázvezetéket közterületen és magán telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.

(2) A házi nyomáscsökkentő telepítését az épület utca fronti oldalára telepíteni nem lehet, azt vagy az előkertbe, vagy az épület alárendeltebb homlokfalán lehet elhelyezni.

44. Megújuló energiatermelő létesítmények

67. § (1) Háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy:

a) a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot max 3 m-en túl nem haladhatja meg,
b) a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.
c) Az előző két bekezdés teljesítésével sem telepíthető
1. műemléki környezetben
2. helyi védelemre kijelölt területen belül
3. tájképvédelmi területen
d) háztartási méretű kiserőmű kapacitását (50 kVA) meghaladó erőmű telepítési igényének jelentkezése esetén a településrendezési eszközök módosítása szükséges. A telepítésre különleges energiatermelő övezet kijelölése szükséges.

45. Elektronikus hírközlés

68. §

a) Vezetékes elektronikus hírközlés
(1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, ahol a villamosenergia ellátásra vonatkozóan a hálózatok földalatti elhelyezése javasolt, ott az elektronikus hírközlési hálózatokat is földalatti elhelyezéssel kell építeni.
(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, ott is új elektronikus hírközlési hálózatokat a racionális területgazdálkodás érdekében csak földalatti elhelyezéssel lehet kivitelezni.
(3) Beépítésre nem szánt területen új elektronikus hírközlési hálózatokat föld feletti fektetéssel is kivitelezhető
a) ha egyéb föld feletti hálózat nincs kiépítve, akkor önálló oszlopsor létesíthető
b) ha a villamosenergia elosztási, vagy közvilágítási, vagy egyéb hírközlési szabadvezetékek már földfeletti fektetéssel haladnak, akkor annak oszlopsorára kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
b)Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
(4) Vezeték nélküli szolgáltatás építményeit belterületen, külterület beépítésre szánt területén:
a) a gazdasági területek kivételével, önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet az, csak meglevő (lakóépületen, lakótelken kívüli) építményre telepíthető,
(5) Külterületen, beépítésre nem szánt erdőterületen, mezőgazdasági területen a (6) bekezdésben rögzítettek kivételével új vezeték nélküli szolgáltatás építménye csak egyéb hasznosítással összekötve (kilátó, vendéglátóhely, erdei pihenő, mezőgazdasági gazdasági építmény, stb) létesíthető.
X. Fejezet

Építési korlátozások

46. Védőtávolságok, védőövezetek

69. § (1) Temető bővítése esetén a bővítési területen belül a meglévő, vagy tervezett beépítésre szánt területtel határos telekhatárok mentén legalább 10 m széles, cserjesávból és fasorból álló többszintes növényállomány telepítendő és ezen telekhatároktól mért 30 m-en belül sírhely nem létesíthető.

(2) A nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény telkétől, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől mért 50 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló építmény nem létesíthető.

(3) A vízfolyások természetközeli állapotú külterületi szakaszán, a vízfolyás mindkét partján, a telekhatártól mért 50-50 m széles, természetvédelmi célú, vízvédelmi védőövezetben - ahol az építés természetvédelmi, vízvédelmi érdekből korlátozott - csak a vízhasználathoz kötődő építmények építése megengedett (pl. stég, zsilip, gát).

(4) Közlekedési és közmű nyomvonalak és létesítmények védőtávolsága, védőterülete:

a) az M8 autópálya tengelyétől mért 250 -250 m védőtávolságon belül építmények elhelyezésé nem megengedett.

b) külterületi II. rendű főút (63-as számú főút) tengelyétől mért 100-100 méter távolságon belül építmények elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges, építmény 50-50 m, kerítés 30-30 m távolságra helyezhető el.

c) Országos mellékutak tengelyétől mért 50-50 méter távolságon belül építmények elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges, építmény 30-30 m, kerítés 20-20 m távolságra helyezhető el.

d) a vasútvonal szélső vágányától 50-50 m védőtávolságon belül építmények elhelyezéséhez a MÁV Zrt. hozzájárulása szükséges,

e) 22 kV-os föld felett fektetett villamosenergia hálózat külterületen 5-5 m, belterületen 2,5-2,5 m,

f) kisfeszültségű föld feletti légvezeték esetén 1-1 m,

g) 22 kV-nál nem nagyobb feszültségű földben elhelyezett vezetéknél 1-1 m.

(5) A vízműkutak kijelölt hidrogeológiai védőidoma. A szennyvíztisztító telepnek a telekhatártól számított 500m.

(6)17 A naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezet területét érintően - a háztartási méretű kiserőművek kivételével - naperőmű nem létesíthető.

XI. Fejezet

Sajátos jogintézmények

47. Elővásárlási jog

70. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg a - szabályozási tervlapon jelölt - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, és a vonatkozó jogszabályok keretei között – önkormányzati feladatok ellátása, valamint településfejlesztési célok megvalósítása érdekében.

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71. § (1) Ezen rendelet és mellékelte a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja szerint a (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba, előírásait az azt követően indult eljárásokban kell érvényesíteni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Sárbogárd Város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005. (III.30.) önkormányzati rendelet és azok módosító rendeletei:

a) 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet,

b) 17/2015.(V.21.) önkormányzati rendelet,

c) 7/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet

hatályukat vesztik.
1.számú függelék:

A szabályozási terven jelölt területeken nyilvántartott régészeti lelőhelyek

A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a terület és településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.
A függelékben szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek. Minden engedélyköteles tevékenység esetében az Építésügyi Monitoring Rendszerben is elérhető (ÉMO), a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.
A Forster Központ által nyilvántartott azonosított régészeti lelőhelyek listája

azonosító

lelőhelyszám

név

védelem

bírság kategória

védési jogi aktusok

HRSZ

21683

1

Örspuszta

szakmai

0296/1, 0357

22180

4

Cifrabolondvár

kiemelten
védett

I.

61633/1984. MM

0260/4, 0265/1, 0260/2, 0260/3

22215

8

Temető

szakmai

0545

22216

9

Sárszentmiklós III.

szakmai

01015/4

22217

10

Sárszentmiklós IV.

szakmai

01021/10, 01018, 01015/5, 01021/4, 01004/2, 01021/11, 01023/18, 01023/7, 01023/12, 01023/17, 01023/13, 01023/10, 01023/14, 01009, 01022, 01015/2, 01015/4

22223

12

Hatvanpuszta

szakmai

0163/17, 0158/2, 0158/6, 0161, 0163/27, 0163/6, 0163/7, 0163/5, 0163/9, 0163/12, 0163/11, 0163/28, 0163/10, 0163/13, 0163/25, 0162, 0163/16, 0163/15, 0163/14, 645/2, 645/1, 646

37864

14

Pipacs-dűlő

szakmai

0305/36, 0301/1, 0269/42, 0305/42, 0269/24, 0269/40, 0269/79, 0269/23, 0269/57, 0269/41, 0305/48, 0305/74, 0305/35, 0305/37, 0305/32, 0305/33, 0305/34, 0269/44, 0269/55, 0269/54, 0269/43, 0269/56, 0305/49

37865

15

Mindszent-puszta

szakmai

0738/1

37979

16

Hatvan-puszta

szakmai

0110/9

38023

17

Sárbogárdtól K-re

szakmai

0305/29, 0305/30, 0305/31, 0305/32, 0305/33, 0305/36, 0305/37, 0305/38, 0305/28, 0305/34

58510

18

Nagyhörcsök-Öreg-állás I.

szakmai

01269/5, 01272

58511

19

Nagyhörcsök-Öreg-állás II.

szakmai

01273/1, 01196, 01144/65, 01148, 01145/10

58512

20

Nagyhörcsök-Öreg-állás III.

szakmai

01148, 01145/10

58577

21

Nagyhörcsök-Öreg-állás IV.

szakmai

01150/2

58581

22

Leányvári-puszta

szakmai

0187/7, 0344/122

58591

23

Sallai-major

szakmai

0215/6, 0218, 0219/6, 0219/7, 0219/8

58675

25

Décsey-puszta I.

szakmai

0215/10, 0215/11

58676

26

Décsey-puszta II.

szakmai

0245/12, 0245/13, 0245/14, 0245/15, 0245/16, 0245/18, 0245/19, 0245/20, 0252/4, 0252/5, 0252/6, 0252/7

21662

27

Nagyhörcsök

szakmai

01160/4

77631

28

Nagyhörcsök-domb

szakmai

01158/57, 01158/58, 01158/59, 01158/60, 01158/56, 01158/55, 01158/53, 01158/54, 01164, 01162/1, 01158/40, 01158/63, 01159/1

77633

29

Nagyrét I.

szakmai

0177, 0153/7, 0155, 0154, 0153/4

77635

30

Nagyrét II.

szakmai

0177, 0153/4, 0151/3, 0152

79401

31

Fekete-víztől K-re

szakmai

01169/2, 01136, 01133/1, 01176, 01177, 01178/1, 01133/2

79405

32

Sárvíz-malomcsatornától Ny-ra I.

szakmai

01158/53, 01158/40, 01158/39, 01158/27, 01158/26, 01158/25, 01158/24

79407

33

Sárvíz-malomcsatornától Ny-ra V.

szakmai

01158/53, 01158/40, 01195, 01158/39

79409

34

Sárvíz-malomcsatornától Ny-ra VI.

szakmai

01163, 01194/1, 01159/2, 01194/2, 01194/7, 01194/8

79411

35

Sárvíz-malomcsatornától Ny-ra VII.

szakmai

01194/3, 01194/2, 01194/7, 01194/8

79413

36

Sárvíz-malomcsatornától Ny-ra II.

szakmai

01194/3, 01193, 0174, 0176, 0175/3, 0164/4, 0164/3, 0166, 0164/1, 0163/23, 0167, 0168, 0170, 0164/5

79415

37

Sárrét domb

szakmai

0204, 0201/6, 0181, 0197

79417

38

Templomtól K-re

szakmai

0153/2, 0153/6, 0158/4, 0153/8

79419

39

Sárvíz-malomcsatornától Ny-ra III.

szakmai

0153/3, 056/2, 0151/4, 056/1, 0151/3, 0152, 0137, 0153/11

79421

40

Sárvíz-malomcsatornától Ny-ra IV.

szakmai

0145/8, 031/1, 0145/4, 0145/5, 0145/3, 0139/1, 0144, 0145/2, 0145/1, 0137

79423

41

Örspuszta VII.

szakmai

033/4, 045, 044/5, 033/1, 027/2, 035, 027/3, 034, 033/11

79425

42

Örspuszta VIII.

szakmai

026/19, 026/12, 026/13, 026/11, 026/17, 026/18, 026/15, 026/14, 026/16

79427

43

Horgos-tanyától K-re

szakmai

0299/2, 0296/1, 0295, 0292/4, 0296/7, 0281/9, 0281/8, 0230/2, 0292/3, 0283, 0281/11, 0281/10, 0292/2, 0299/1, 0296/5, 0296/6, 0296/4, 0298, 0281/7, 0299/3

79429

44

Kemény-dűlő

szakmai

0279, 0281/6, 0281/5, 0281/4, 0281/3, 0276, 0281/1, 0281/2, 0275

79431

45

Kökényes-dűlő

szakmai

0230/2, 0299/20, 0281/3, 0276, 0281/2, 0299/9, 0299/19, 0302, 0303, 0299/16, 0299/17, 0299/11, 0275

79433

46

Orsi-dűlő I.

szakmai

0319/1

79435

47

Orsi-dűlő II.

szakmai

0319/1

79441

48

Tinód

szakmai

0125/5, 0114/5, 0114/2, 0114/3, 0116/12, 0114/1, 0125/7, 0125/6, 0123, 0125/4, 0116/7, 0115, 0116/10, 0116/9, 0116/8, 0114/11, 0116/11

79443

49

Imremajori-dűlő

szakmai

0114/10, 0114/7, 0114/6, 0114/11

79445

50

Tinódi-szőlőhegy mellett

szakmai

0104/27, 0111/8, 0111/7

79447

51

Tinódi-szőlőhegy

szakmai

048/25, 048/24, 048/23, 098, 048/39, 0106/1, 0103/1, 9401, 9407/2, 9407/1, 9406, 9405, 9404, 9403/2, 9403/1, 9402

79449

52

Tinódi-szőlőhegytől Ny-ra

szakmai

048/27, 048/25, 048/26, 048/20

79451

53

Temetői-dűlő

szakmai

086, 048/38, 048/37, 092/19, 092/20

79453

54

Tarack-dűlő I.

szakmai

048/125, 048/124, 048/70, 048/97, 048/98, 048/99, 048/100, 048/101, 048/102, 048/103, 048/107, 048/106, 048/105, 048/104, 048/111, 048/110, 048/109, 048/108, 048/112, 048/80, 048/79

79455

55

Tarack-dűlő II.

szakmai

047, 048/115, 048/116, 048/120, 048/119, 048/118, 048/117, 048/122, 048/121, 048/123, 040/11

79457

56

Tarack-dűlő III.

szakmai

048/125, 047, 040/11, 040/10

79459

57

Erdei-dűlő

szakmai

0108/5, 0108/4, 01031, 029/33, 029/31, 029/32, 029/30, 029/29, 01047/1, 01047/2, 027

79461

58

Száztizes-dűlő IV.

szakmai

0985/1, 01009, 01008/2

79463

59

Száztizes-dűlő III.

szakmai

01009, 01008/2

79465

60

Száztizes-dűlő II.

szakmai

0985/2, 01008/1

79467

61

Száztizes-dűlő I.

szakmai

01013/4, 01014, 01015/6, 0982, 0984, 01009, 01008/1, 01015/7, 0983

79469

62

Rétszilas, Téglaházi-dűlő I.

szakmai

01013/4

79471

63

Rétszilas, Téglaházi-dűlő II.

szakmai

01067/3, 01013/4, 01068, 0893/14, 0906, 0865/5, 0865/3, 0865/4, 0908, 0907, 0900, 0972

79473

64

Új-puszta III.

szakmai

0865/9, 0865/7, 0865/6, 0852/8, 0852/10, 0864, 0852/9, 0863

79475

65

Hadnagy-puszta, vasút

szakmai

0913/5, 0913/6

79477

66

Hadnagy-puszta I.

szakmai

0910, 0913/2, 0913/3, 0913/10, 0913/11, 0913/9, 0913/7, 0913/8, 0851

79479

67

Hadnagy-puszta II.

szakmai

0913/13

79481

68

Hadnagy-puszta III.

szakmai

0913/13, 0971

79483

69

Hadnagy-puszta IV.

szakmai

0913/13, 0971, 0966, 0969, 0970

79485

70

Alsó-Rétszilas-dűlő

szakmai

0966, 0945, 0937

79487

71

Rétszilas, Vasútállomási út

szakmai

0913/10, 0913/9, 0927/7, 0937

79489

72

Új-puszta I.

szakmai

0884/52, 0884/8, 0876, 0852/31, 0852/30, 0852/32, 0852/12, 0852/13, 0852/14, 0874, 0872

79491

73

Új-puszta II.

szakmai

0852/24, 0852/25, 0852/36, 0852/34, 0852/35

79493

74

Hadnagy-pusztától K-re

szakmai

0832, 0819, 0841/1, 0841/2

79495

75

Hadnagy-pusztától DK-re

szakmai

0831/10, 0831/3, 0831/4, 0831/5, 0831/9, 0831/8, 0831/7, 0831/6

79799

76

Nagyteleki-dűlő II.

szakmai

0774/2, 0774/5, 0774/13, 0774/4

79801

77

Nagyteleki-dűlő III.

szakmai

0117/2, 0774/4, 0774/2, 0776, 0774/14, 0774/12, 0774/13

79803

78

Nagyteleki-dűlő IV.

szakmai

0774/11, 0774/12, 0774/10

79805

79

Nagyteleki-dűlő VI.

szakmai

0117/2, 0774/4

79807

80

Sárszentmiklósi út

szakmai

0783/5

79809

81

Telkes-legelő

szakmai

01081/1

79817

82

Nagyteleki-dűlő I.

szakmai

0122/5, 0122/2, 0122/10, 0774/16, 0774/20, 0774/21, 0774/22

79819

83

Nagyteleki-dűlő V.

szakmai

0774/19, 0774/18

79821

84

Mindszentalsó-dűlő I.

szakmai

0763/4, 0763/5, 0763/6, 0763/7, 0763/8, 0763/9, 0763/10, 0763/20, 0763/11, 0763/3, 0763/2, 0763/12

79825

85

Mindszentalsó-dűlő II.

szakmai

0763/25

79827

86

Mindszentalsó-dűlő III.

szakmai

0763/25, 0763/24, 0763/23

79831

87

Laktanya-dűlő III.

szakmai

0546/119, 0269/62, 0546/117, 0546/15, 0546/121, 0546/105, 0546/123, 0269/61, 0546/120, 0546/118

79837

88

Sörke-majori úttól É-ra

szakmai

0269/62, 0310/4, 0269/78, 0269/77, 0301/1

79839

89

Dinnyési-rész I.

szakmai

0305/54, 0305/53, 0305/52, 0310/4

79843

90

Dinnyés-rész II.

szakmai

7372, 7371, 7368, 7369, 7370, 7364, 7367, 7365, 7366, 0324/2, 0326/68, 0630, 0627, 0626, 0326/31, 0622/37, 0326/67, 0326/32, 0326/60, 0629, 0305/76, 0305/59, 0305/58, 0305/57, 0305/78, 0305/77

79847

91

Vadóc-dűlő

szakmai

0326/62, 0326/64, 0326/63

79851

92

Sallai-majortól DK-re

szakmai

0252/36, 0252/34, 0255/69, 0244/2, 0252/38

79853

93

Forrás-dűlő I.

szakmai

0238/10, 0255/65, 0255/67, 0255/68, 0244/1, 0238/13, 0238/14, 0255/63, 0255/62, 0255/61, 0255/60, 0255/66, 0238/11, 0238/12, 0255/64, 0238/19, 0238/17, 0238/18, 0255/59, 0244/2

79855

94

Forrás-dűlő II.

szakmai

0225/40, 0225/38, 0225/39

79857

95

Alsó-körtvélyestől D-re

szakmai

0542/3, 0542/4, 0542/2, 0225/73, 0225/54, 0238/36, 0236/1, 0542/86

79859

96

Kislókra vezető úttól É-ra I.

szakmai

0238/37, 0542/79, 0542/78, 0542/83, 0542/84, 0542/85

79861

97

Laktanya-dűlő I.

szakmai

0238/4, 0238/29, 0266, 0269/57, 0238/33, 0238/31, 0238/32, 0238/30, 0238/22, 0268/1, 0238/23

79863

98

Laktanya-dűlő II.

szakmai

0269/57, 0269/23

79865

99

Szent István utca É-i vége

szakmai

1445, 1397, 1446, 1398, 1399, 1396, 1258, 1256, 1257, 0579, 0578/2, 0601, 0581/27, 0581/28, 1255, 1254, 0578/1, 1395

79867

100

Zádori-dűlő I.

szakmai

0344/74, 0344/107, 0344/113, 0344/79, 0344/80, 0344/81, 0344/112, 0344/121, 0344/120, 0344/76, 0344/77, 0344/78, 0337/3, 0340

79869

101

Zádori-dűlő II.

szakmai

0104/57, 0104/68, 0104/70, 0331/35, 0331/42

79871

102

Pusztakörtvélyes

szakmai

0189/8, 0189/9, 0344/95, 0344/94, 0344/88, 0344/87, 0344/84, 0344/85, 0344/86, 0344/102, 0189/12, 0189/11, 0189/10, 0189/29, 0344/83, 0189/28, 0344/111, 0344/110

79873

103

Pusztakörtvélyes

szakmai

0187/5, 0189/2

79875

104

Vasút-köz

szakmai

0197/9

79877

105

Alsó-Körtvélyes

szakmai

0225/17, 0225/18, 0223, 0219/14

79879

106

Bolondvártól ÉNy-ra (Kövecses)

szakmai

0247/1, 0260/2, 0252/71

22206

107

Sárszentmiklós

szakmai

01018, 01015/5, 01021/5, 01021/2, 01019, 01020/8, 01020/9, 01020/4, 01020/5, 01020/6, 01020/7, 01020/23, 01020/24, 01020/25, 01020/26, 01020/27, 01020/13, 01020/10, 01020/11, 01020/21, 01020/22, 01020/12, 01020/16, 01020/17, 01020/18, 01020/19, 01020/20, 01020/14, 01020/15, 01015/10, 01015/4, 01015/3, 01015/9

22222

108

Örspuszta V.

szakmai

0271/3, 0271/2, 0271/9, 0271/8, 0271/7, 0271/4, 0271/5, 0267

58579

6

Bibic-halom II.

szakmai

0381/3, 0381/4, 0381/5, 0370, 0162/5, 0162/4

58580

7

Középtöbörzsök

szakmai

0370, 0371/5, 0146/3

2.számú függelék

Az országosan védett műemlékek

A) Országos műemlékek:

törzsszám

azonosító

megye

helység

cím

név

védelem

10448

22301

Fejér

Sárbogárd

Rektorisz-villa ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

10450

22303

Fejér

Sárbogárd

v. Községháza ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

1688

22305

Fejér

Sárbogárd

R.k. templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

1683

19327

Fejér

Sárbogárd

Ref. templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

10449

19328

Fejér

Sárbogárd

Lakóház ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

11538

18568

Fejér

Sárbogárd

Zichy-magtár műemléki környezete

Műemléki környezet

1683

3761

Fejér

Sárbogárd

Tompa Mihály utca

Ref. templom

Műemlék

1688

3763

Fejér

Sárbogárd

Sárszentmiklós, Béke u.-Köztársaság u.

R.k. templom

Műemlék

10448

3758

Fejér

Sárbogárd

Ady Endre út 126.

Rektorisz-villa

Műemlék

10449

3759

Fejér

Sárbogárd

Posta utca 1.

Lakóház

Műemlék

10450

3760

Fejér

Sárbogárd

Ady Endre utca 164.

v. Községháza

Műemlék

11538

12535

Fejér

Sárbogárd

Vasút utca

Zichy-magtár

Műemlék

10325

22306

Fejér

Sárbogárd – Pusztaegres

R. k. templom (Nagyboldogasszony) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

10325

3762

Fejér

Sárbogárd – Pusztaegres

Sárbogárd-PUSZTAEGRES-Hatvanpuszta

R. k. templom (Nagyboldogasszony)

Műemlék

B) Országos műemlékek környezete:

bírság kategória

védési ügyiratok

helyrajzi szám

III.

9/2009. (III. 6.) OKM

530, 531, 532, 534, 535, 611/1, 611/2

53/2011. (VIII. 25.) NEFMI

4836, 4838, 4839, 4840, 4841, 4843/2, 4844, 4860/4

329, 731, 566

658/1, 658/2, 2461, 2464, 2463, 2476, 2556, 2357, 655, 657, 658/3, 656

961/1, 951, 958/2, 958/1, 957, 959, 1096, 2344, 2319/1, 2309, 2318

655, 658/3, 690/33, 2357, 2460, 2461, 2462, 657

4835/3, 4836, 4843/2, 4846, 4847, 4848, 4849, 4853, 4854, 4855, 5343/2, 5446/2

III.

22509/1958. ÉM 120344/1958. MM

330

III.

22509/1958. ÉM 120344/1958. MM

4845

III.

4951/1990. OMF

960/1, 960/2

III.

4952/1990. OMF

2462

III.

4953/1990. OMF

658/1, 658/2

III.

9/2009. (III. 6.) OKM

533

II.

53/2011. (VIII. 25.) NEFMI

márc.60

3. számú függelék

Elővásárlási jog bejegyzésre javasolt ingatlanok listája

Településközpont távlati parkolófejlesztés céljára tartalékolt ingatlanok:
623 hrsz, 624 hrsz, 646/1 hrsz, 646/2 hrsz

4. számú függelék

Vízelöntéssel veszélyeztetett ingatlanok listája

Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület

Mocsaras terület

Vízállásos terület

01133/2
01127/2
01128/2
01183
01180
01128/3
01126/3
0400
0397
0404/1
0125/4
0116/14
0116/26
0588
0950
0590/19
0581/43
(0865/5)
0590/30
0598/11
(0942)
0584
0592/2
0867
0184
0865/7
0915
0927/18
0876
8014/2
8010
0774/4
8122
8112/2
8115/2
6423
01133/1
01127/1
0401
(0123)
0589/4
0581/33
0582
0913/12
0598/21
0865/8
0852/9
0927/6
0884/17
(0821)
0852/14
0852/5
0834
0852/31
0879/18
0873/1
0854/13
01105/8
01099/5
0783/3
0791/6
0793/6
0774/2
(8118)
8106/1
8114

0852/47
0884/53
0884/60
0924
0922
0853/1
(0826)
(0881)
(0823)
0856/2
(0878)
0835
0853/2
0833/16
0833/1
0854/9
0809
(0861/1)
0854/8
0791/10
(01086)
(0785/2)
01099/1
01104/2
0791/5
0791/12
01105/10
0783/5
(01106)
(01084)
8019
7776
6424
0391
0125/2
0128/42
0122
0586
0913/11
(0938)
0865/9
0852/45
0884/49
0927/5
0827
0857
0874
0813/1
(01100)
0788
8124
8106/2
7780
5493/1
01178/2
0390/2
0125/1
0128/41
0589/5
0581/34
0910
0594
0913/7
0865/10
0852/10
0917

8005
8107
8111/1
7013
6426/2
01136
01129
01128/1
01126/2
(0398/1)
01184/4
0155/4
0403
0390/1
0125/3
0116/8
0116/15
0128/44
0116/19
0116/27
0589/16
0581/56
0951
(0593)
(0906)
0581/45
0590/28
(0585)
(0866)
0865/6
(0914)
(0885/1)
0873/3
0816
01105/9
8121
(01110)
0155/2
0128/40
0116/25
0589/23
0581/35
0865/3
0913/10
0590/20
0598/22
0852/44
0921/2
0807/3
(01104/5)
(0784)
8120
7781
0404/3
(0152)
0571/16
0589/19
0185
0913/6
(0884/13)
0927/4
(0918)
01099/6
01105/16
5496
0589/20

0864
0923
0852/43
0832
(0858)
0884/51
0852/13
0884/8
0884/61
0852/30
0825
0852/3
0839
0852/32
0822/1
0877/10
0852/39
0873/4
0833/2
0833/12
0854/12
0833/15
0833/9
0854/7
0812/4
0791/2
5493/1
01105/11
01107/1
0774/5
01085
0592/1
0913/5
(0925)
0927/1
0877/4
01099/7
5494
01179
0589/21
8115/3
8117/1
7788
5495
01181
0589/7
0183/1
01101/9
7791
(0130)
0116/2
0589/8
8116/2
0589/18
7016
0589/12
7015
0587/1

01091
(0787)
8018
8014/1
8009/2
8002
8119
8108
8111/2
6425
6428
01125
01128/4
(0398/2)
0155/6
0158
0125/5
0124/2
0128/43
0116/24
0589/22
0589/17
(0913/2)
0943
0581/25
0581/44
0590/18
0590/29
0598/12
0913/9
(0591)

0868
0927/15
0927/3
0884/59
0919
0852/33
0879/22
0852/4
0884/56
0838
0852/40
0877/9
0833/13
0854/6
0833/7
0813/2
0791/4
0791/11
01105/5
01099/2
0783/4
01105/12
0791/7
01104/3
0774/6
01083
01087/12
0774/14
8022/1
8017/1
8013/2

8009/1
8001
8109
8112/1
8115/1
8116/3
8117/2
8117/5
7012
01126/1
0399
01184/3
0160
0116/7
0116/20
0589/15
0589/13
0581/57
(0947)
(0851)
0581/24
0583
0590/22
0940
(0926)
(0920)
0884/16
0884/55
0927/2
0852/12
0824

0879/21
0855
(0877/5)
0873/5
(0860)
(0786)
01105/6
01099/3
01105/13
01107/2
01087/11
8017/2
8013/3
8006
8123
8003
8110
8113
8116/1
8117/4
7794
7786
6427
5493/2
01131
01182
0396
0159/1
0128/45
0116/9
(0116/5)

0589/3
0581/32
0590/4
0948
0913/3
0581/46
0590/21
0598/20
0913/8
0865/2
(0863)
0852/46
0927/14
0921/1
(0884/12)
0884/7
(0872)
0822/2
0852/2
0879/20
0852/41
0884/57
0856/1
0833/14
0833/11
0859
0833/6
0807/1
0783/1
01105/7
01099/4

01142/2
01130
0156/2
0331/38
0605/68
0605/55
0228
01145/4
01139
01117
0110/3
0383/1
0570/37
0605/37
0605/39
01122
01184/1
0143/1
0605/66
068/7
01112
01138/3
01138/1
0108/48
0182/34
0605/30
0607/5
0605/36
092/21
0607/30
0605/45
0854/13
0605/32
0381/9
0884/49
0607/35
0178
0305/50
074
10210/7
10210/8
10210/9

0189
0216
0128/22
0269/2
0232
0222
01114/2
01023/23
0128/15
0207/15
0219/14
0833/15
0221
0274
0131
01101/16
0214
0217
0128/16
0128/23
01064/6
0255/64
0215
0161/47
048/37
0833/14
0255/63
0279/1
0884/17
0834
0277
0169/9
0884/24
01161
0265
0161/49
0733/87
0161/46
0177
0733/88
0161/48

5. számú függelék

Hidrogeológiai védőidommal érintett ingatlanok listája

Rétszilas

Hidrogeológiai védőidom "A" zóna

Hidrogeológiai védőidom "B" zóna

(01086)
0801/10
01081/2
6450
6431
6434
6622
6619
6616
6613
6604
6601
6588
6576/2
6555
6552
6549/1
01095/17
0801/9
01095/5
01095/3
01095/14
01095/13
01081/13
01095/8
6430
6433
6435

6438/2
6618
6462
6615
6593
6587
6577
6528
6556
6553
6550
6546
6534
6540
6589/1
6583
6578
6537/2
6569
6566
0801/11
0801/8
01095/15
0801/3
01095/2
(01081/12)
(01087/6)
01081/9

6432
6436
6461
6612
6605
6600
6581
6557
6554
6531
6535
6543
6563
6539
6589/2
6582
6574
6568
6565
01095/16
(0801/4)
01095/11
01081/11
6464
6621
6617
6437
6614

6607
6602
6597
6592
6580
6532
6545
6536/1
6549/2
6586
6559
6538/2
6584
6573
6567
0801/13
01095/6
01095/12
6620
6463
6527
6533
6544
6538/1
6536/2
6538/3
01095/4
01081/5

0801/7
01095/10
6611
6603
6598
6595
6591
6571
6529
6548
6542
6537/1
6561
6579
6564
(0789/1)
01095/7
01081/10
6596
6547
6541
6576/1
6536/3
0801/6
6609
6594
6551
6585
6606
6590
6530
6558
6562
6570
(0797)
6560
6575
6610
6572
6476/1
6526

(0878)
0854/9
(0861/1)
0854/8
0854/11
(0861/2)
0879/2
0789/3
01097/5
(01086)
0789/6
01099/1
01104/2
01081/2
01105/10
01105/14
(01084)
6402
6410/1
6413
6416
6422
6426/2
6450
6483
6485
6487
6468
6489
6491
6431
6467
6426/1
(0851)
(0877/5)
0873/5
(0860)
0879/7
0877/1
01097/8
0799
0789/10
01105/6
01099/3
01092/22
01099/9
01105/13
01081/7
01092/12
01105/2
01092/14
01087/1
01087/11
6415
6421
6427
6473
6475
6470
6410/2
6439
(0872)
0879/12
0877/8
0833/14
0859

6493
6434
6478
6480
6465
(0858)
0879/11
0877/6
0833/12
0854/12
0833/15
0854/7
0877/3
0879/3
0801/2
01097/6
0789/7
0789/12
01098
0789/18
01092/23
(01092/7)
01105/11
01099/8
01081/6
01090/2
01105/3
01085
01091
(01089)
6404
0879/4
01097/9
0801/13
01105/7
01099/4
0791/13
01092/20
01087/5
01099/12
(01081/8)
01092/13
01087/2
6405/1
6411/2
6418
6423
6447
6445
6442/1
6472
6469
0854/13
0879/10
01097/10
0801/12
01081/5
01105/8
01099/5
(01094)
01105/15
6401
6407
6419
6424
6448

6411/1
6414
6420
6425
6428
6452
6454
6442/2
6484
6471
6488
6456
6430
6490
6492
6433
6435
6481
6458
6466
6460
0852/33
0879/9
0833/13
0854/6
0879/1
0877/2
0793/7
01097/7
0801/11
01105/5
6444
6441
0879/8
(01100)
(0789/1)
01092/18
01081/10
0788
01090/4
6406
01097/3
(01096)
0789/8
0789/13
01105/9
01092/6
(01082)
01090/6
6408
6518
01097/11
0789/9
0789/14
01092/21
01092/11
(01092/9)
6405/2
(0797)
01097/12
0789/11
0789/17
01099/6
01092/19
01105/16
01092/8

01099/2
01092/24
01092/17
01081/9
01105/12
01081/3
01092/2
(01087/4)
01083
01092/15
01087/12
6403
6409
6412
6449
6451
6417
6446
6453
6455
6443
6474
6477
6486
6429
6432
6440
6479
6457
6482
6459
6519
0877/4
01097/13
0789/15
01099/7
01092/16
6520
0879/13
01097/14
0789/16
01092/5
6517
01101/9
(01090/5)
6476/1
6524
6522
01097/15
(01090/3)
6523
6521
01097/16
01097/17
6525
01097/18
6476/2
01097/19
01097/20

Hidrogeológiai védőidommal érintett ingatlanok listája

Sárbogárd

Hidrogeológiai védőidom "A" zóna

Hidrogeológiai védőidom "B" zóna

086
048/4
(0103/3)
089/6
040/2
0567/1
087/9
(04/2)
03/1
06/12
04/9
0566/28
0566/10
(02/2)
0566/2
(08/7)
0600/4
06/2
06/6
0563/28
0602/1
0602/7
0602/9
0563/55
1917
1905
1874
1888
1868
1866
1862
1886
1920
2089
2074/1
2077
2097
2101/1
2104/1
2496
2107
2500
2112
2116
2123
2658
2662/1
048/35
0104/18
048/33
0102/17
049/20
0102/14
091/1
0104/11
089/3
0104/7
089/8
049/35
0102/23
049/38
087/6
0102/8
05/3
03/7
0566/1
03/3
03/2
0566/20
0563/61
1911/1
1900
1889
1870
1864
1887
1939
1907
1932/1
1884
1935
1954
1928
1882
1923
2041
2053
2056
1967
1976
1999
2007
1982
2063
1986
2067
1990
1994/2
2071
2086
2074/2
2095
2090
2117
2659
091/7
0102/15

1879
2047
2042
1959
1952
1961
2036
1968
1966
2057
1974
2030/1
1977
2060
1971/2
2022
6631
2010
2013
2020
1983
2005/2
2024
1987
1989
2004
1991/2
1996
2017
2070/1
1994/1
2085/1
2094/1
08/12
0600/2
0565/1
1817/22
1913
1902
1897
1876
1869
1892
1861/2
1872
1941
1885
1936
1919
1932/2
2046
1949
1929
1924
2039
1957
6635
1964
2048
2034
2023/1
6632
2061
1978
2044
2012
1971/1
2029
1988/2
2069
049/25
0104/10
(049/36)
089/11
087/1
087/15
08/3
0566/27
06/10
04/7
0566/19
0563/29
06/4
0563/51
1904
1899
1890
1871
1918
1877/1
1948
1927
1956
2055
6634
1993
2059
2016
2064
2078/1
1995
2099/1
2080
2092
040/4
048/34
091/2

2073
2098
2480
2093
2087
2076
2091/2
2100
2101/3
2105
2499
2108
2114
2118
2122
2654/3
2656
2661
0111/5
048/6
049/21
091/5
049/30
089/2
089/7
089/14
089/18
087/5
049/37
(057)
06/14
087/12
0102/7
2026
2027
2083
2072
2000
2085/2
2078/2
2075
2481
2088
2096
2106
2110
2115
2121
2124
2655
2660/1
0104/29
048/8
0104/17
0102/16
049/22
091/4
0102/24
0104/8
049/31
089/4
089/9
089/16
0104/1
0102/9
087/14
(0564)
04/10
03/8
03/5
049/26
0104/9
089/12
049/4
087/2
049/34
087/7
08/6
0566/8
04/6
0566/21
0563/59
0563/27
0602/5
0602/11
1970
1894
1881
1951
2037
2054
2008
2023/2
2065
2068
2001/1
2099/2
0119
049/23
090
049/41
049/39
087/4
(2052)
06/9
0566/22
0563/56

04/3
03/6
03/9
(02/1)
06/11
0566/29
04/8
0566/18
0566/25
0563/60
0563/57
08/8
(08/9)
06/5
2083
(0565/2)
1914
1903
1898
1877/2
1873
1867
1863
1861/1
1875
1942
1938
2051
1934
1945
1931
1926
1950
08/11
0566/3
0566/30
0566/23
04/4
08/10
0602/2
1911/2
1901
1893
1878
1865
1940
1944
1908
1933
1937
1880
1930
1883
2050
1925
1955
2043
1921
2062
1960
2038
1965
2031
1972
1980
1985
2019
1991/1
2084
1998
06/3
0602/6
1906
1946
2021
2033
2015
2081
049/27
089/13
049/40
04/5
0566/24
0563/58
1891
1916
2032
2082
049/28
089/15
0563/26
0563/54
1915
2052
2028
049/29
088
0563/8
1910
049/32
0563/9
2148
(025)
0563/53
1943
1817/23
1909

2045
1922
1958
6636
2049
2040
1947
1953
1962
2035
2058
1969
6633
1973
2030/2
2011
6630
1981
2006
2009
1993
2014
2018
1988/1
2066
2005/1
1992
2025
2079
1997
2001/2
2094/2
2003
2002
2091/1
2482
2490
2101/2
2104/2
2497
2109
2113
2119
2125
2662/2
049/19
0104/19
0102/27
0104/12
091/3
049/24
089/1
089/5
049/33
089/10
0104/6
089/17
0102/10
087/3
06/13
03/10
03/4
0566/26
08/5
0566/17
0600/3
06/8
0602/4
0602/10
0563/50
2147
047

086
0111/6
048/4
(0103/3)
0567/3
029/48
0570/15
0568/6
0567/14
040/2
013
(09)
015/2
0563/36
1731/1
1735/1
1739
1742
1778
1748
1774
1752
1780
1755
1758
1761
1785
1768/3
1766/2
1789
1765
1772/1
2149
1022
2503/2
2343
2429
992/2
972
1020
2541
2469
2619
968/1
2377
2624
2126
965
2360/6
2438/1
2354/4
2534/2
2129
2617/14
2360/3
2551
962
2132
2409
2617/16
2358/3
994
2379/1
2526
1017
2503/4
2639/1
2141
2458/2
978
2733/2
921
494/23
494/17
626/2
537
491
540
597
494/31
679/5
494/33
632
932/26
2677/4
494/21
494/18
688
600
2733/4
494/26
2697
494/6
546
924
723
449/9
494/29
2702/2
594
630
447/3
548
2736/3
2739/1
436
670
1817/21
2294
1854
2263
2299
2168
2267
1817/13
2202
2326
1817/9
1817/10
2258
2188
2370
2250
2190
1848/2
1840
2324
2302
2394
2332
2241
2193
2420
2247/2
2368
2217/3
2254
1842
2448
2209
2223
2217/7
1845/1
2365
2713
2654/1
690/3
690/5
690/7
2617/22
2716
2570
2588
2505
690/26
2556
2719
2622
949
911
2652
2617/28
2584
710
2513
2617/24
658/1
2594
690/17
2617/25
690/15
690/25
657
2749/2
693
2591
918
908/6
714
695
2649
396
389
391
344
387
400
384
472
377/1
348/1
380
0104/23
048/32
048/35
0104/30
048/29
091/9
0570/21
0570/17
048/33
0568/2
0567/10
040/1
(015/4)
08/14
014/27
08/12
0563/30
0563/38
014/16
1732
1737
1745
1741/1
1777/1
1751
1773/5
2617/27
2748/1
691
690/11
655
2572
2583/2
2638/2
712
2603
690/32
914
2650
2586/2
2670
611/3
2648/2
2632
717
920
2597
2608/2
939
531
2725/3
2673/1
660/2
2598/4
944
935
2707
614
2646
687/5
2731/1
2628/2
925
048/36
092/19
0104/25
049/8
091/8
049/18
0104/29
0570/20
061/2
091/4
0568/9
0567/9
(0564)
015/10
08/11
015/14
08/10
014/26
014/3
015/5
0563/40
014/24
(021)
020/2
1733/1
1738/1
1746
1776
1754
1773/1
1782
1766/1
1788
1805/2
2152
1831
2273
938
525/1
654
922
2598/3
648/2
719/2
2690
2641
2731/3
2645
2676
662
682/2
927/1
635
664
494/16
494/10
493
2678
595
509/6
629
2698
666
447/4
686
728
449/8
428/3
726
932/4
672/2
437/2
588
449/5
2358/6
967/5
2536
2405/1
2659
996
2523
958/1
998
2569
2580
2722/1
2617/7
2560
2585/1
2583/1
947
2633
2666
2710
2640/1
2595
2627/1
2613
2728
2682
2609/2
616
687/11
652
934/2
523
609
2706
916
646/1
663
2660/2
2615
908/3
2746
2668
2573
946
2601
2709
2628/4
908/9
2685
2674
687/6
653
534
2705
687/10
2638/1
642
539
687/1
680
2644
494/20
452
638
543/2
669
2742
446/8
488/2
437/4
487
432
89/2
480
981
2402/1
2506/1
2464
730
2433
552/2
372
049/10
0570/22
0569
0567/6
0563/26
014/17
1855
2304
2210
2232
976/2
2357
950
937
336
049/11
0570/6
0568/4
0563/33
014/18
1764
2229
690/33
2520
2512
2564
551
2791
049/13

2156
2162
1844
2184
2274
2277
1817/19
1826
2173/1
2281
2285
2271
2293
2264
2295
2269
2287
2260
2169
2325
1817/12
1817/8
1822
2200
1817/11
2198
2331
2252
2256/2
2303
2244
2393
2248
959
2404/1
2654/3
2566
2144
2656
2381
2554/3
2617/18
2432
2617/4
2661
2792
2617/10
2436
2504/2
2664
2461
2571
958/2
2617/20
999
2517
2687
967/3
986
2617/8
2712
690/23
690/4
2511
2585/2
690/6
908/1
2617/23
2715
2616/2
2701
509/3
591
932/24
2695
449/6
446/7
2743
437/5
425
672/1
589/2
679/3
683
88/1
449/3
446/4
673/2
433
84
554/2
460/2
586/2
437/9
445
421
678
89/1
552/1
674/2
428/2
459
562
676
419
442
405/2
2475
1061
2214
2230
1058
2312
2444/2
2451/1
1055
2479/2
2219/1
2373
2486
2341
1051
2426
2364/2
2350
2452
2417
1041
2316
988
2388
2477
2492
1045
1031
2440
1029
2496
1003
2348
2362/2
1027
1049
979/1
2671
2725/1
2727
619
2609/3
617
690/20
2600
943
2596
659
532
2708
690/1
656
2647
2598/1
2673/2
611/2
2729/2
2730
719/1
690/30
650
647
934/1
923
2639/2
623
661
2642
2679
2733/1
640
494/15
536
608/2
1757
1781/2
1760
1817/22
1768/1
1786
1763
1793
2154
2150
2160
1860/1
2272
1829
2276
2176
2283
2186
1817/18
2290
2166
1817/20
2297
2262
1817/6
2204
2268
2199
2330
1823
2307
2257
2189
2246
2328
2395
2240
2565
2358/5
2508
2524
2655
2660/1
2529
2146
2617/11
2554/1
2404/2
2617/6
2459
2663
2559
2617/19
2435
2463
2684
2579
2504/3
2617/21
2711
2516
2534/1
2714
2522
2717
2653
2581
910
2720
2589
2623/4
2610
2723
948
2185
1824/1
2161
2279
1833
2284
2183
1817/17
2175
1835/1
2167
2265
1821
2298
2173/2
2206
2261/2
1837
1817/7
2300
1828/1
2327
2306/1
1839
2191
2256/2
2371
2245
2335
2238
2212
2194
1846
2449
2217/5
2366
2424
446/5
437/6
85
437/8
446/1
81
461
585
573
430
458
443
464
581
409
93
440/2
469/2
374
397
569
377/2
381
474
0116/18
(0116/5)
048/37
048/31
049/9
049/19
0104/19
0102/27
0570/36
0567/13
015/11
08/5
014/22
605
681
930
2733/7
633
641
494/34
494/22
2696
451
494/28
2736/2
494/8
668
429
2741
492
932/5
509/5
462
561
420/1
583
482/1
439
405/1
484/2
94
402
393
468
398
048/10
040/5
092/21
0570/18
091/7
565
572
403
95
470
388
376
475/2
0116/23
0104/27
048/38
0103/2
040/4
0570/35
0567/12
015/8
0563/27
014/25
0563/37
015/15
1734
1741/2
1772/2
2218
1856
2286
1824/8
2207
2356
2255
1847
2310
2476
990
985/2
1009
977/2
0570/16
0567/15
014/15
0563/41
2148
2519
731
417
049/14
0568/5
(025)
014/14
2504/4
80
049/16
(016)
1395
1817/23
049/17
2147
047

2333
2397
2369/2
2239
2236/3
2423
2336
2217/4
2391
2367
2224
2474
2419
1062
2446
2311
2480
1059
2233
2217/2
1056
2339
2364/1
2444/1
2418/1
1035
2485/1
2322
2389
1052
1038
2472/4
1040
2657/1
942/4
2557
2515
690/8
2722/2
2718
697
690/28
2627/2
690/22
2593
690/18
2667
2617/26
908/4
690/24
912
690/9
2651
711
2602
2590
692
658/3
2607
2669
694
2724
620
945
2611
908/7
618
2608/3
919
696
91
579
564
414
404
390
567
469/1
394
440/1
401
385
375
383
473
379
475/1
048/11
0116/27
092/20
0104/26
0111/5
092/22
048/30
0102/28
049/12
0570/19
048/6
091/5
0568/8
0567/16
0567/4
040/3
0567/7
08/1
08/13
(08/9)
2485/2
1025
2413
2500
976/1
992/1
2428
2470/1
2402/2
2546
1021
2319/1
2376/2
2457
971
2361
1018
2539
2620
967/4
2355
2385
1012
2498
2127
2410
2625
2360/5
964
2467
980/2
2130
2503/6
2532
2360/2
961/2
2133
2703
928/1
494/25
626/1
596
494/13
494/5
2733/3
541
599
722
494/32
453
494/19
604
545
494/27
2734
494/30
448
631
593
447/2
2702/1
685
489
549
2737
2740
671
932/2
2691
679/4
725
590
435
2744
2392
2447
2219/4
2236/2
2372
2217/6
2235
2399
2226
2337
1060
2215
2481
1063
2234
1057
2425
2445
2473
1054
2222/1
1037
2451/2
2315
2321
2489
2349
2351
1000
2416
2441
2453
1032
983
2342
2387
2494
687/9
624
494/14
643
607
2643
634
2733/6
721
538
2677/3
637
931/1
598
2694
542
628/2
2736/1
665
602
2699
547
639
449/1
2735
729
667
437/1
592
684
727
509/2
550
2745
932/25
932/3
455
2227
2219/3
2418/2
2313
2482
1053
2472/5
2443
1039
2317
2401/2
2490
1042
987
2472/1
1047
2319/2
2497
979/2
1001
2412
2549
2545
970
2438/2
2354/5
2125
2431/1
2540
2466
2617/29
2138
2527
961/1
2553
2134
2537
0563/35
015/3
014/11
1735/2
1740/1
1747
1775
1771
1784
1790
1805/1
1768/2
2155
1832
1859
2177
2280
2164
1824/7
1857
1834
2291
2270
1836
1853
1817/14
2301
2259
2170
2201
1850
1838/1
2369/1
2249
1848/1
2242
2306/2
0568/10
0567/8
08/3
015/9
0563/29
014/21
014/4
015/51
1733/2
1738/2
1744
1779
1750
1770
1792
2151
1827
2187
2278
2292
2266
1835/2
2174
2288
2296
1852
2261/1
1817/5
1838/2
1849
2192
2243
2308
2208
2329
2323
2196
2538/2
1016
2525
2406
2514
967/2
905
2747
941
2686
2614
2630
687/7
645
917
522
720/2
2733/8
490
929/1
449/7
677
437/3
449/4
437/7
682/1
467
90/1
96/1
471
476
0119
029/35
049/6
049/15
015/7
0563/31

1050/2
2442
2478
989
1033
2320
2415
2375
985/1
2491/2
1044
2427/1
2352
2401/1
2454
1030
2495
1028
2318
1048
980/1
2547
2470/2
991
1026
2499
1002
977/1
2362/1
2439
2456
1024
2353/2
2599
2640/2
690/21
940
716
2689
2681
611/1
690/13
2598/5
2729/1
525/2
718
660/1
936
615
651
2628/3
533
622
687/12
942/6
2675
2732
610
646/2
720/1
530
644
2635
494/1
2704
926/1
636
608/1
2677/1
606
015/47
0563/42
014/20
014/2
014/12
014/7
0563/39
1731/2
1736
1740/2
1777/2
1749
1753
1773/3
1756
1781/1
1759
1783
1769
1762
1787
1791
2153
2159
1860/2
1830
2163
1828/2
2275
2178
1858
1825
2282
2165
1824/3
2289
1817/3
2139
2403
2437
2552
2636
973
2358/4
2380
995
2142
2530
2640/5
2518
2617/2
2658
2359
2504/1
960/2
2407
2558
2662/1
2617/5
2535
2568
997
2465
2665
2460
968/3
2617/9
2521
2688
906
942/5
2793
2510
2575
446/6
424
2700
488/1
673/1
587
86
460/1
679/1
446/2
82
674/1
88/2
511
422
428/4
431
578
457
485
463
444
675
563
582
90/2
412
466
413/2
478
441
482/2
408
571
416
406
331/1
2414
2427/2
2455
2376/1
2548
1005
2503/5
975
1023
2468
1007
2542
2347
969
2430
1010
2411
2344
2360/1
2621
966
2550
2128
2383
2538/1
1014
963
2506/2
2131/2
2136
2531
2354/3
2617/13
960/1
2431/2
2637
2408
724
2739/2
434
87
486
423
586/1
83
560
410
420/2
584
510
483/1
674/3
418
465
413/1
484/3
580
92
477
407
395
392
484/1
570
399
481
373
343
568
386
378
382
349
(038)
2640/4
2143
2567
957
2434
2662/2
2561
2554/2
2576
2683
2657/2
2462
2555
908/2
2574
2721
2587
2722/3
942/7
913
2592
2634
908/5
658/2
2604
2749/3
2623/3
715
2612
2586/1
2629
621
908/8
2672
2725/2
535
2648/1
1841
2334
2396
2237
2247/1
1843/2
2450
2225
2217/8
2211
2338
1036
2314
2483
2221
1034
2374
2491/1
2363
984
2353/1
974
2386
2605
2544
1011
2346
2617/15
2360/4
2378
2131/1
1015
2135
2140
2533
2617/17
2617/12
2398
1843/1
2220
2236/1
2390
2228
2216
2309
2479/1
2472/2
1043
2384
1050/1
2493
1046
2487
982
1004
1006
1008
1019
2458/1
2502
2543
993
1013
2354/1
2379/2
951
2145
2617/3
2528
2509
968/2
2562
2582
2507
014/5
1807
2182
1096/2
2422
2340
2606
2382
933
2563
687/8
625
544
449/2
446/3
456
479
483/2
049/7
0570/1
0567/11
015/48
0563/32
014/6
1394
1743
2180/2
2205
1851
2253
2213
1845/2
2222/2
1064
2231
2345
2471

6. számú függelék

A legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok jegyzéke

A következő felsorolás összefoglalóan tartalmazza a legfontosabb magyarországi őshonos fa és cserjefajok jegyzékét, melyet az adott tájra jellemző társulásoknak, valamint a termőhelyi adottságoknak megfelelően kell alkalmazni.

tudományos (latin) elnevezés

magyar elnevezés

Lombos fák

Acer campestre

mezei juhar

Acer platanoides

korai juhar

Acer pseudoplatanus

hegyi juhar

Acer tataricum

tatár juhar, feketegyűrű juhar

Alnus glutinosa

enyves éger, mézgás éger

Alnus incana

hamvas éger

Betula pendula

közönséges nyír, bibircses nyír

Betula pubescens

szőrös nyír, pelyhes nyír

Carpinus betulus

közönséges gyertyán

Carpinus orientalis

keleti gyertyán

Castanea sativa

szelídgesztenye

Cerasus avium (Prunus avium)

vadcseresznye, madárcseresznye

Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)

sajmeggy

Fagus sylvatica

közönséges bükk

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica

magyar kőris

Fraxinus excelsior

magas kőris

Fraxinus ornus

virágos kőris, mannakőris

Juglans regia

közönséges dió

Malus sylvestris

vadalma

Padus avium

zelnicemeggy, májusfa

Populus alba

fehér nyár

Populus canescens

szürke nyár

Populus nigra

fekete nyár

Populus tremula

rezgő nyár

Pyrus pyraster

vadkörte, vackor

Quercus cerris

csertölgy, cserfa

Quercus farnetto (Q. frainetto, Q. conferta)

magyar tölgy

Quercus petraea (Q. sessiliflora)

kocsánytalan tölgy

Quercus pubescens

molyhos tölgy

Quercus robur (Q. pedunculata)

kocsányos tölgy

Salix alba

fehér fűz

Sorbus aria

lisztes berkenye

Sorbus aucuparia

madárberkenye

Sorbus dégenii

-

Sorbus domestica

házi berkenye

Sorbus pseudolatifolia

-

Sorbus rédliana

-

Sorbus semiincisa

budai berkenye

Sorbus torminalis

barkóca berkenye

Tilia cordata (T. parviflora)

kislevelű hárs

Tilia platyphyllos (T. grandifolia)

nagylevelű hárs

Tilia tomentosa (T. argentea)

ezüst hárs

Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra)

hegyi szil

Ulmus laevis

vénic szil

Ulmus minor (Ulmus campestris)

mezei szil

tűlevelű fajok (fenyők)

Abies alba

jegenyefenyő

Juniperus communis

közönséges boróka, gyalogfenyő

Larix decidua

vörösfenyő

Picea abies (Picea excelsa)

lucfenyő

Pinus sylvestris

erdei fenyő

Taxus baccata

közönséges tiszafa

lombos cserjék

Alnus viridis

havasi éger, zöld éger

Amelanchier ovalis

közönséges fanyarka

Amygdalus nana (Prunus tenella)

törpe mandula

Artemisia alba

sziklai üröm

Berberis vulgaris

közönséges borbolya, sóskafa

Calluna vulgaris (Erica vulgaris)

csarab

Cerasus fruticosa (Prunus fruticosa)

csepleszmeggy

Clematis vitalba

erdei iszalag

Colutea arborescens

pukkanó dudafürt

Cornus mas

húsos som

Cornus sanguinea

veresgyűrű som

Coronilla emerus

-

Corylus avellana

közönséges mogyoró

Cotinus coggygria

cserszömörce

Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris)

szirti madárbirs

Cotoneaster nigrum (C. melanocarpa)

fekete madárbirs

Cotoneaster nebrodensis (C. tomentosa, C. orientalis)

nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs

Crataegus laevigata (C. oxyacantha)

kétbibés galagonya

Crataegus monogyna

egybibés galagonya

Crataegus nigra

fekete galagonya

Crataegus pentagyna

ötbibés galagonya

Cytisus ausrtiacus

buglyos zanót

Cytisus hirsutus

borzas zanót

Cytisus nigricans

fürtös zanót

Cytisus decumbens (C. procumbens)

-

Cytisus supinus (C. capitalus)

gombos zanót

Daphne cneorum

henyeboroszlán

Daphne laureola

babérboroszlán

Daphne mezereum

farkasboroszlán

Erica carnea

alpesi erika

Euonymus europaeus

csíkos kecskerágó

Euonymus verrucosus

bibircses kecskerágó

Frangula alnus (Rhamnus frangula)

kutyabenge

Genista tinctoria

festő rekettye

Hedera helix

közönséges borostyán

Helianthemum numullarium

napvirág

Hippophae rhamnoides

homoktövis

Laburnum anagyroides

közönséges sárgaakác, aranyeső

Ligustrum vulgare

közönséges fagyal

Lonicera caprifolium

jerikói lonc

Lonicera xylosteum

ükörke lonc, ükörke

Prunus spinosa

kökény

Rhamnus catharticus

varjútövis (benge)

Ribes alpinum

havasi ribiszke

Ribes uva-crispa

-

Rosa canina

gyepűrózsa

Salix caprea

kecskefűz

Salix cinerea

rekettyefűz, hamvas fűz

Salix eleagnos

ciglefűz, parti fűz

Salix fragilis

törékeny fűz csőrege fűz

Salix pentandra

babérfűz

Salix purpurea

csigolyafűz

Salix rosmarinifolia

serevényfűz

Salix triandra

mandulalevelű fűz

Salix viminalis

kosárkötő fűz

Sambucus nigra

fekete bodza

Sambucus racemosa

fürtös bodza

Sarothamnus scoparius (Cytisus scoparius)

seprőzanót

Spiraea media

szirti gyöngyvessző

Spiraea salicifolia

fűzlevelű gyöngyvessző

Staphylea pinnata

mogyorós hólyagfa

Viburnum lantana

ostorménfa

Viburnum opulus

kányabangita

Vitis sylvestris

ligeti szőlő

1. melléklet18

SZT/K-01/
SZT/K-02/
SZT/K-03/
SZT/K-04/
SZT/K-05/
SZT/K-01/ M
SZT/K-0319

tervezési terület

3. melléklet21

22
1

Az 1. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 16. § (1) bekezdés g) pontját a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 16. § (5) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 17. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 8. sorát a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 17. § (2) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 17. § (3) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 18. § (1) bekezdés c) pontját a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte. A 18. § (1) bekezdés c) pontját a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

8

A 19. § a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 20. § (5) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 20. § (5) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 20. § (6) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

11

A 20. § (7) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

12

A 28. § (2a) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 28. § (7) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 28. § (10) bekezdés a) pontja a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 36. § (2) bekezdés g) pontját a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

16

A 41/A. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

17

A 69. § (6) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

18

Az 1. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet szövegét a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 2. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. melléklet címét a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 4. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdése iktatta be.

24

Az 5. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdése iktatta be.

25

A 6. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdése iktatta be.

26

A 7. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdése iktatta be.

27

A 8. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdése iktatta be.

28

A 9. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdése iktatta be.

29

A 10. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdése iktatta be.

30

A 11. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdése iktatta be.

31

A 12. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdése iktatta be.

32

A 13. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdése iktatta be.

33

A 14. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdése iktatta be.

34

A 15. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdése iktatta be.

35

A 16. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdése iktatta be.

36

A 17. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdése iktatta be.

37

A 18. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdése iktatta be.

38

A 19. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdése iktatta be.

39

A 20. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdése iktatta be.

40

A 21. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (21) bekezdése iktatta be.

41

A 22. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (22) bekezdése iktatta be.

42

A 23. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (23) bekezdése iktatta be.

43

A 24. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (24) bekezdése iktatta be.

44

A 25. mellékletet a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (25) bekezdése iktatta be.