Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2017. 05. 25- 2023. 03. 31

Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések

 1. §   (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltő természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: aki), aki Páty község közigazgatási határain belül az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.
  1. E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a közösség érdekében meghatározott azon szabályok összessége, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.
  2. E rendeletben a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása, amely a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik.
  3. Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

Közterületek elnevezésére, valamint azok jelölésére vonatkozó szabályok megszegése

 1. § Aki az utcanév valamint a házak számozásának rendjéről szóló 17/2005. (VI.22.) önkormányzati. rendeletben foglaltakat az alábbiakkal megsérti:
 1. utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti,
 2. utcanév táblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,
 3. házszámtábla kihelyezését elmulasztja,

természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.Védett értékek megrongálása

3.§ Aki

 1. a Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2013(VII.4.) önkormányzati rendelet 39.§-40.§-ban helyi védettség alá helyezett értéket megrongálja, megsemmisíti,
 2. a védett értékek megjelölését megrongálja, eltávolítja,

természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Helyi természeti védettség alá helyezett értékek rongálása

4. § Aki a Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2013(VII.4.) önkormányzati rendelet 5. függelékében helyi természeti védettség alá helyezett értéket megrongálja, megsemmisíti, -

 amennyiben a cselekmény súlyosabbnak nem minősül, -  természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


A település nevének, címerének jogosulatlan használata

5. § Aki  a Páty Község nevének felvételéről és használatáról szóló 12/2013.(IV.25.) önkormányzati rendeletben valamint Páty Község címeréről szóló 12/2013.(IV.25.)  önkormányzati rendeletében meghatározott jelképeit engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja fel, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


A települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó szabályok megsértése

6. § Aki a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § -ban a valamint a 11. §-ban foglaltakat megsérti, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.Zajjal járó szabadtéri munkákra vonatkozó szabályok megsértése


7. § Aki a zajjal járó szabadtéri munkák rendjéről szóló 9/2015(VII.8.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltakat megsérti természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


Reklámhordozókra vonatkozó szabályok megsértése


8. § Aki a reklámhordozók elhelyezéséről szóló 17/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelet 13.§-ban foglaltakat megsérti, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


Közterület engedély nélküli használata

9. § (1) Aki a közterületet a közterület- használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 24/2007(XII.3.) önkormányzati rendelet 11.§-12.§-ban foglaltakat nem tartja be, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.Helyi környezetvédelmi szabályok megsértése

10. § Aki helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról. szóló 48/2006 (XII.14.) önkormányzati rendelet 5.§-13.§-iban valamint a 14.§(2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem tartja be, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.3. A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság

11. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés magatartási szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, azzal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) foglaltak teljesülése esetén 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

 1. A közigazgatási bírság valamint a helyszíni bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a Ket. 94/A. § (1) bekezdésében foglaltakra.
 2. A közigazgatási bírság kiszabásánál súlyosbító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.
 3. Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel az (1)-(2) bekezdésben foglalt szankció helyett a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja szerint kell eljárni.


4. Eljárási szabályok


12. § (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság valamint helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza át.

 1. Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
  1. fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja,
  2. ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni,
  3. a fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell,
  4. a fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.
 3. A közigazgatási hatósági eljárás
  1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
  2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
  3. jogellenes állapot fenntartásába megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől

indítható meg a Ket. 94/A. § (2) bekezdésében foglalt határidőkre figyelemmel.

 1. A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.
 2. A helyszíni bírságot a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntés közlését követő 30 napon belül kell megfizetni.
 3. A közigazgatási bírságot, valamint a helyszíni bírságot átutalási postautalványon vagy banki átutalással a Pátyi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
 1. Záró rendelkezések


13. § Ez a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.

      Székely László                                                                    dr. Hekman Tibor

      polgármester                                                                                 jegyző
Z Á R A D É K:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty, 2017. május 25.                                                                    Dr. Hekman Tibor

                                                                                                                 jegyző