Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

Hatályos: 2022. 10. 01

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

2022.10.01.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyatád Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a házasságot kötni, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó természetes személyekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a.) anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
b.) hivatali helyiség: a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Nagyatád, Baross Gábor u. 9. szám alatt lévő házasságkötő terme,
c.) hivatali munkaidő: a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1)1 Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 16.00-19.00 óráig, pénteken 13.30 -19.00 óráig, szombaton 11.00-19.00 óráig terjedő időszakban tartható.

(2) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívüli időben a hivatali helyiségben lehet lebonyolítani.

*A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.
(1) 17/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2017. július 10.
(3) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn vagy hivatali helyiségen kívüli helyszínen való tartásának engedélyezését az elektronikus anyakönyvi rendszerből generált irattal kell kérelmezni a házasságkötési, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentésével egyidejűleg.
(4) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény tartását a jegyző akkor engedélyezheti, ha a külső helyszínen az anyakönyvi esemény jogszabályban előírt módon megtartható, a helyiség az anyakönyvi esemény méltóságteljes, ünnepélyes lebonyolítására megfelelő, a személyes adatok, a személyiségi jogok és az anyakönyv védelme biztosítható.
(5) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény engedélyezése során az anyakönyvvezető meggyőződik a külső helyszín alkalmasságáról, erről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.
(6) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

4. § (1)2 Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn vagy hivatali helyiségen kívüli helyszínen akkor engedélyezhető, ha az ügyfelek – a jogszabályi feltételek teljesítésén túl – a 6. § (2)-(3) bekezdése szerinti díj befizetését a befizetésről szóló bizonylat anyakönyvvezetőnek történő bemutatásával igazolják.

(2) A befizetést igazoló iratot az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 5 napon belül kell az anyakönyvvezetőnek bemutatni, aki az iratról készített másolatot az anyakönyvi alapirathoz csatolja.

5. § (1) Az önkormányzati intézményekben tartandó anyakönyvi eseményt az intézményvezető vagy az általa kijelölt személy írásbeli jóváhagyása után tervezheti az anyakönyvvezető.

(2) Egyházi szertartások helyszínén és vendéglátóhelyeken anyakönyvi esemény nem tartható.

Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak

6. § (1)3 Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben való lebonyolítása díjmentes. Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény céljára megfelelően berendezett hivatali helyiséget és az anyakönyvvezető ünnepi beszédét.

(2)4 Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításáért az ügyfelek által fizetendő díj összege, amennyiben a kérelmező ügyfelek

a) legalább egyike nagyatádi lakóhellyel rendelkezik 18.000.-Ft.,

b) nem rendelkeznek nagyatádi lakóhellyel 28. 000.-Ft.

(3)5 Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért az ügyfelek által fizetendő díj összege 60.000.-Ft.

(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott díjat banki átutalással vagy a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet befizetni.

(5) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül vissza kell fizetni az ügyfeleknek.

(6) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott díjak megfizetése alól – írásbeli kérelemre – a házasulók, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében adhat mentességet a jegyző, egyedi elbírálás alapján.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

7. §6 A hivatali munkaidőn kívüli vagy a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként, választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy 12.000.-Ft összegű díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatályba lépését követően bejelentett anyakönyvi események esetében kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete.

1

A 3. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (3) bekezdése a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.