Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2023. 05. 31

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

2018.01.01.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. helyi végrehajtására vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Edve Község Önkormányzata tulajdonában álló önkormányzati lakásokra, valamint a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú helyiségekre.

A lakáskérelem benyújtásának feltétele

2. § (1) Önkormányzati bérlakásra lakáskérelmet - jogcímtől függetlenül – az nyújthat be, illetve bérleti szerződés azzal a nagykorú személlyel köthető, aki nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti vagy bérlőtársi jogával, és a kérelem benyújtásakor nincs részben vagy egészben a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem illeti meg lakóingatlanon állandó használati joga.

(2) Önkormányzati bérlakás határozott időre szóló szerződés alapján 1 évre adható bérbe.

(3) A bérleti szerződés újból meghosszabbítható, ha a lakásbérleti szerződés lejártakor a bérlő vagy bérlőtársa sem lakbér, sem pedig közüzemi díjtartozással nem rendelkezik.

(4) A bérleti szerződés meghosszabbítását a bérlő köteles legalább a szerződés lejárta előtt 15 naptári nappal kérelmezni, és kérelméhez köteles valamennyi közműszolgáltató igazolását – miszerint nincs közüzemi díj hátraléka – csatolni.

(5) Az önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati bérlakások bérbeadására vonatkozó feladatokat Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

Lakásbérleti jogviszony szabályai

3. § (1) Önkormányzati bérlakás esetében a bérlő köteles a lakásban életvitelszerűen bent lakni.

(2) Bérbeadó jogosult a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább 1 alkalommal – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőrizni.

(3) Bérbeadó (2) bekezdés szerinti ellenőrzési jogosultságát a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül gyakorolja.

(4) A lakást leltárral kell átadni. A leltár tartalmazza a lakás és a lakásberendezési tárgyak tényleges állapotát, és a kapcsolódó megállapításokat.

(5) A leltárt a felek aláírják.

(6) A bérlő a lakáson átalakítási, korszerűsítési munkát a bérbeadóval kötött írásbeli megállapodás alapján végezhet.

(7) A bérlő a tervezett átalakítás, korszerűsítés előtt köteles azt az önkormányzat részére bejelenteni, arra engedélyt kérni, mely alapján annak szükségességét az önkormányzat felméri, és dönt a kérelemről, és a költségek viseléséről

(8) A lakásbérleti jogviszony megszűnésekor lakásleltárt kell készíteni. A leltár tartalmazza a lakás és a lakásberendezési tárgyak tényleges állapotát, és a kapcsolódó megállapításokat, ezen belül különösen a lakás bérbeadáskori állapotától való eltéréseket. A leltárt a felek aláírják. Ha a volt bérlő az aláírást megtagadta, ezt a tényt a leltárra fel kell jegyezni.

Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályok

4. § (1) Önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek (továbbiakban: helyiségek) bérbeadása kérelem alapján történik.

(2) A helyiség bérleti szerződését a kérelemben foglalt tevékenységre és időtartamra kell megkötni.

(3) A helyiség bérleti szerződése a lejáratot követően – kérelemre – meghosszabbítható.

(4) A helyiségek bérleti díjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyiségek bérbeadására vonatkozó feladatokat Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

Záró rendelkezés

5. § Ezen rendelet 2018. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Edve Község Önkormányzat Képviselő-testének 6/2002.(VII.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.