Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2023. 02. 16

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

2023.02.16.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Jánossomorja város közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési eljárásokra (továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásban részt vevő természetes személyekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli körülmény, ha a házasulók vagy egyikük mozgáskorlátozott, vagy egészségi állapota, vagy kora miatt különös erőfeszítést igényel a házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiségben való megjelenés.

Az anyakönyvi esemény helye

2. § (1)1 Az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiség

a) egész évben Jánossomorja Város Önkormányzatának Díszterme (házasságkötő terem),

b) fűtési időszakban, hivatali munkaidőn kívül a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Előadóterme (előadóterem).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszínen (továbbiakban: külső helyszín) történő anyakönyvi esemény e rendelet, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint engedélyezhető.

3. § (1) Az anyakönyvi esemény – az e rendeletben foglalt kivételekkel – minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek adottak és ahol az anyakönyvi iratok védelme biztosított.

(2) Lakóingatlanban, zártkerti ingatlanban, illetve ahhoz tartozó kertben anyakönyvi esemény nem engedélyezhető.

(3) Szabadtéri helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha helyben rendelkezésre áll olyan fedett helyiség, ahol rossz idő esetén a szertartás lebonyolítható.

Az anyakönyvi esemény ideje

4. § (1) Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi eseményre a munkaidő teljes időtartamában kerülhet sor.

(2)2 Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn túl hétfőtől csütörtökig 17.00 óra és 19.00 óra, pénteken 14.00 óra és 19.00 óra, szombatonként 10.00 óra és 19.00 óra között tartható.

(3) Vasárnap, munkaszüneti nap, továbbá december 24-én és december 31-én anyakönyvi esemény nem tartható.

Az engedélyezés szabályai

5. § (1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet írásban, jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés abban az esetben engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyv védelme és a személyes adatok védelme biztosított.

(3) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.

(4) Rendkívüli körülmény fennállása esetén az anyakönyvvezető a jegyző engedélyével a házasulók vagy egyikük lakóhelyeként szolgáló ingatlanban bonyolítja le a házasságkötést.

(5) Külső helyszínen zajló házasságkötéskor az anyakönyv biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

6. § Rendkívüli körülmény esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt feltételek meglététől el lehet tekinteni.

Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja

Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás

7. § (1) Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes.

(2) Hivatali munkaidőn túl megtartott házasságkötésért bruttó15.000.- Ft díjat kell fizetni.

(3) Hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért bruttó 15.000.- Ft díjat kell fizetni.

(4) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötésért a (2) és (3) bekezdésben meghatározott díjat is meg kell fizetni.

(5)3 A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett esetenként bruttó 12.000.- Ft díjazás illeti meg.

(6)4 A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt esetenként bruttó 12.000.- Ft díjazás illeti meg.

(7) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott juttatás is megilleti.

(8) Az 1. § (2) bekezdésében foglalt esetben az anyakönyvi esemény díjmentes.

(9) A házasságkötésért fizetendő díjat a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legkésőbb 15 nappal kell megfizetni az Önkormányzat számlájára. Az anyakönyvvezető ellenőrzi a díjfizetés megtörténtét.

(10) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban visszavonják, vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a szolgáltatási díjat az önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2014. (IV. 23.) rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

K É R E L E M
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságunk hivatali helyiségen kívül történő megkötésén engedélyezését.
(Hivatali munkaidőben, hivatali munkaidőn kívül)*
Név: ……………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………
Név: ……………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………
A házasságkötés helyszíne: Jánossomorja, ……………………………………… utca …….. hsz.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben meghatározott szolgáltatás díját megfizetjük.
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha

a) a tanúk, - és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelentét biztosítjuk,

b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről,

c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

Jánossomorja, ……………. év ………………… hó ………. nap
………………………………………. ……………………………………
aláírás aláírás
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom*.
………………………………………
közreműködő anyakönyvvezető
*kívánt részt alá kell húzni.
K É R E L E M
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötésünk létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését.
A házasságkötés időpontja: …………… év ………………. hó …….. nap ……….. óra.
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím: ………………………………………………………………………………...
A kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben meghatározott díjat megfizetjük.
Jánossomorja, ……………. év ………………… hó ………. nap
………………………………………. ……………………………………
aláírás aláírás
1

A 2. § (1) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (5) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (6) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.