Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(V.26.) Önkormányzati Rendelete

Földes Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

Hatályos: 2018. 09. 29

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet29.§ és 29/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárvaa következőket rendeli el:

  1. Általános rendelkezések


1.§(1) A rendelet hatálya Földes Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.


(2) A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

a)  a település teljes lakossága,

b)  a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek,

d)  a településen székhellyel, telephellyel, ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e)  a településen működő elismert egyházak.


2.§(1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti Partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján -a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.


(2) A település teljes közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök,településképi arculati kézikönyv,településképi rendelet.(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.

2.Véleményezés szakaszai, a Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


3.§ (1)A véleményezés társadalmi bevonási szakaszból (előzetes véleményezés) és társadalmi véleményezési szakaszból (az elkészült dokumentum véleményezése) áll.


4.§ (1)A polgármester a Partnereket az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján/Földesi Polgármesteri Hivatal, 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. sz. és Helyi piac, Földes,Karácsony S. tér 1. sz. / elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,az Önkormányzat hivatalos honlapján /www.foldes.hu/ tájékoztató anyag megjelentetésével éslakossági fórum keretében  tájékoztatja.

(2) A Partnerek, valamint akik a tájékoztatás soránjelzik, kérésükre elektronikus úton(e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.

(3) Amennyiben az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.

(4) A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló összefoglaló adatokat az egyeztetési eljárás típusai szerint a rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza.

3. A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, nyilvántartásának módja


5.§ (1)A Partnerek az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblájára kifüggesztett hirdetményben, valamint a honlapon megjelent tájékoztatóban meghatározott időtartamon belül, a rendelet 2-es számú mellékletében lévő partneri adatlap felhasználásával tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.

(2) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

(3) A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell     készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.

(4) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja,

 a dokumentálásuk,   nyilvántartásuk rendje


6.§ (1) A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület számára.

(2) A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt       véleményeket.

(3) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.

(4) A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.

(5) A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.

(6)Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.


7. §.(1) A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:

a)      Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet    a 8. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.

b)      Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.


(2) A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

a)      teljes eljárás esetén:

                  aa)       előzetes tájékoztatási szakasznál:                  21 nap

                  ab)       véleményezési szakaszánál:                           30 nap

b)      egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál:     15 nap

c)      tárgyalásos eljárásnál:                                    8 nap

d)      állami főépítészi eljárásnál:                                          8 nap

e)      kézikönyv készítése esetén:                                       15 nap

f)       településképi rendelet elfogadása esetén:                   8 nap.8. §(1) A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat, illetve azok módosítását közzé kell tenni:

a)      az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,

b)      az Önkormányzat hivatalos hirdető tábláján nyomtatásban.

  1. A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.

9.  §Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Jogharmonizációs záradék:

A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.