Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületének12/2017.(XII.27..) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Hatályos: 2017. 12. 28- 2018. 07. 18

Boncodfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:


 • A rendelet hatálya
 1. E rendelet célja Boncodfölde község köztulajdonában álló ingatlanain és magánterületein elhelyezett reklám közzétételére és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezéseinek elhelyezésére, valamint kizárólag utcabútor igénybevételére terjedhet ki.
 2. E rendelet hatálya nem terjed ki:
 • a pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetén kötelezően kihelyezésre kerülő reklámberendezésre,
 • a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampányidőszakban kihelyezésre kerülő önálló hirdető-berendezésekre.


 • Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:


 • reklámtábla: a törvényben meghatározottak szerinti építmény,
 • reklámgrafika: a reklámozás céljait is szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú felület, grafikai mű,


 1. Lakóövezet: a rendelet 1. számú melléklete szerint. • Eljárási szabályok
 1. A polgármester településképi bejelentési eljárást
 • folytathat le – a (. § (3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között,
 • folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.


 1. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.


 1. A kötelezettség megszegőjével szemben, - amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosát a településkép védelme érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti. • Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Fehér Károly                                                             Fazekas István

                        polgármester                                                                      jegyző • község területei és övezetei a hatályos HÉSZ szerint

104/2017. (IV. 28.) Korm.rendelet szerint Közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanon

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint Magánterületen


A./ Beépítésre szánt terület

1. Lakó

1.1. Falusias lakó (Lf, Lk)                         Nem érinti        Reklám közzététele és reklám-

                                                                                                       hordozók, reklámhordozót

                                                                                                       tartó berendezések elhelyezése

                                                                                                       nem megengedett.

2. Gazdasági

2.1. gazdasági, kereskedelmi,                  Nem érinti                   Reklám közzététele és reklám-

       szolgáltató terület a fa-                                                         hordozók, reklámhordozót

       feldolgozó területe (Gksz)                                                    tartó berendezések elhelyezése

                                                                                                     nem megengedett.


3.Különleges

3.1 Sport célú különleges               Reklám közzététele és           Reklám közzététele és reklám-

      (Ksp)                                       reklámhordozók, reklám-    hordozók, reklámhordozót

                                                       hordozót tartó berendezé-    tartó berendezések elhelyezése

                                                       sek elhelyezése kizárólag    nem megengedett.

                                                       utcabútor igénybevételével

                                                       lehetséges.


3.2  Temető célú (Kt)                    Nem érinti                 Reklám közzététele és reklám-

                                                                                                     hordozók, reklámhordozót

                                                                                                     tartó berendezések elhelyezése

                                                                                                     nem megengedett.


3.3 Folyékony hulladéklerakó (Ksz)   Nem érint                         Reklám közzététele és reklám-

                                                                                    -       hordozók, reklámhordozót

                                                                                   -       tartó berendezések elhelyezése

                                                                                                                 nem megengedett.

                                                   


3.4  Bányászati                        Nem érinti                              Reklám közzététele és reklám-

     (Kb)                                                                                         hordozók, reklámhordozót

                                                                                                     tartó berendezések elhelyezése

                                                                                                     nem megengedett.

B./ Beépítésre nem szánt terület      

 1.                                   Reklám közzététele és            Reklám közzététele és reklám-

(Eg)                                   reklámhordozók, reklám-    hordozók, reklámhordozót

                                                       hordozót tartó berendezé-    tartó berendezések elhelyezése

                                                       sek elhelyezése nem             nem megengedett.

                                                       megengedett.                                              


2.általános mezőgazdasági                Nem érinti                        Reklám közzététele és reklám-

   terület (Má, Mk)                                                                      hordozók, reklámhordozót

                                                                                                     tartó berendezések elhelyezése

                                                                                                     nem megengedett.