Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 01

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének helyi szabályai


1. §

(1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni:

a) közművelődési célú hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót közterületen vagy közterületről látható módon,

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.

(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.


2. §

Cák Község Önkormányzata által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése hirdetőn, molinón lehetséges.


2. Településképi bejelentési eljárás


3.§

Az 1.§-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalban (9723 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.), kell benyújtani a rendelet 1. mellékletét képező, a nyomtatványban megadott kötelező mellékletekkel, továbbá a vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletek közül a kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentációt papíralapon két példányban kell benyújtani. A kérelmezőnek a dokumentációra rá kell vezetni a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kérelem tárgyát, a kérelmező nevét és aláírását minden adattartalmú oldalon, vagy bonthatatlan fűzésben a kezdőlapon.


3. Záró rendelkezések


4. §

 Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.      Paukovics Józsefné                                                                              dr. Vaskó János  

                  polgármester                                                                                            jegyző


A rendelet 2017. november 30. napján kihirdetésre került.


dr. Vaskó János

jegyző


1. melléklet

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

szóló 12/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz

A bejelentő


nevecímetelefonjae-mail-címe

A tevékenységgel érintett ingatlan


címehelyrajzi száma

A tervezett tevékenység tárgya, megnevezése

Ideiglenes tevékenység esetén


a tevékenység kezdetea tevékenység vége

A kérelem kötelező mellékleteinek felsorolása


rövid leírás (műszaki leírás)

oldal


fotó a tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész jelenlegi állapotáról

db
A kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció mellékleteinek felsorolásaigen (db)/nem


helyszínrajzutcaképi vázlatszíntervlátványtervhomlokzatalaprajzegyéb:Dátum:.....................................................................

Aláírás