Bakonyszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdés, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


Az adó évi mértéke: 20.000,-Ft.

                                                                       2.§


A rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:


Adókedvezmény/adómentesség                                        

4/A.§

Amennyiben a 3.§-ban meghatározott  építmény tulajdonosa vagy  vagyoni értékű jog jogosultja életvitelszerűen Bakonyszentlászló község közigazgatási területén lakik úgy 75%-os kedvezményben részesül, azon ingatlana után amelyben életvitelszerűen lakik.


3. §A rendelet 2018. január 1-től lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.