Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2017 (VII.26.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről

Hatályos: 2017. 07. 27 - 2021. 12. 01

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2017 (VII.26.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről1

2017.07.27.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdés, 45. §, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet célja, hogy a „járási startmunka mintaprogram’ mezőgazdasági programeleme keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyt biztosítson, megállapítsa az igénybevételének helyi szabályait és rendelkezzék a jogosultság feltételeiről.

1. § (1) Mezőgazdasági terménysegély állapítható meg a szociálisan rászorultak részére.

(2) A mezőgazdasági terménysegély szempontjából szociálisan rászorult, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására, vagy

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatás bármely formájára, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagja.

(3) A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a mezőgazdasági terménysegélyre.

3. § (1) A mezőgazdasági termékek terménysegély formájában történő kiosztása tekintetében figyelemmel kell lenni a termékek idényjellegére, ezért a kiosztott egységcsomagok időszakonkénti összetétele eltérő lehet.

(2) A mezőgazdasági terménysegély hivatalból indul eljárás keretében kizárólag természetben nyújtható.

(3) A mezőgazdasági terménysegély átadása-átvétele e rendelet 1. sz. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével történik.

4. § A mezőgazdasági terménysegélyre való jogosultságot határozattal — a képviselő testület által átruházott hatáskörben— a polgármester állapítja meg.

5. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Átadás-átvételi jegyzőkönyv és nyilatkozat a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről

1. Átvevő (terménysegélyre jogosult) személyes adatai:

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

TAJ szám:

2. Az átadott mezőgazdasági terménysegély:

Terményfajta

mennyisége ( darabszám vagy kilogramm)

3. Alulírott nyilatkozom, hogy jogosult vagyok *

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

3.1a. aa) aktív korúak ellátására (a megállapító hat, száma )

3.1b. ab) időskorúak járadékára (a megállapító határozat száma )

3.1c. ac) települési támogatásra (a megállapító hat. száma );

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagja vagyok (a megállapító határozat száma ). (* a megfelelő rész: bekarikázandó, a megállapító határozat számát kötelező megadni)

4. Alulírottjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek,
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek **
**(a megfelelő rész aláhúzandó)

5. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok ellenőrizhetik. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
nyilatkozatot tevő, átvevő aláírása
Csanádpalota, ………………….év……………….hó…………….nap
Átadó és átvevő aláírásukkal igazolják, hogy 1. pontban megjelölt átvevő részére a 2. pont szerinti terményfajta az ott meghatározott mennyiség szerint a fenti napon mezőgazdasági terménysegély jogcímén az Önkormányzat munkatársa által átadásra került.
……………………………. …………………………………

1

Az önkormányzati rendeletet a Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 2. napjával.