Dunabogdány Község Önkormányzata 13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2007. (XII. 19.) önk. rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. §


A helyi adókról szóló 18/2007. (XII.19.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az adó mértéke lakásoknál 150,- Ft/m2 évente, de legalább 500,- Ft.”


2. §


A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az adó mértéke üdülés céljára használt építmény után évente belterületi és külterületi épületnél: 750,- Ft/m2


2. §


A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


Az adó mértéke egyéb nem lakás céljára szolgáló építménynél / pl. üzlet, műhely stb./ 115,- Ft/ m2 évente, kivéve a (2) bekezdésben foglalt esetet.”


2. §


A Rendelet a következő 3. § (2) bekezdéssel egészül ki:


„Az adó mértéke az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények közül a vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény esetében 180,- Ft/m2 évente.

Az emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy sem.”3. §


A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:


„(1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11/A. §-át alapul véve adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.


(2) A Htv. 15/A. §-a alapján az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.


(3) Az adó mértéke 12.000,- Ft / m2 évente.


(4) Mentes az adó alól az 1 m2-nél kisebb reklámhordozó.”


4. §


Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.