Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2017(V.31.)

Ibrány Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 01


D3

Ibrány Város Önkormányzatának

14/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete


Ibrány  Város településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:1. §  A partnerségi egyeztetésekben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:


a)  Ibrány település teljes lakossága,

b)  a városban nyilvántartott civil szervezetek,

c)  a városban nyilvántartott érdekképviseleti szervezetek

d)  Ibrányban bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

    gazdálkodó szervezetek,

      e)  Ibrányban működő elismert egyházak.


2. §


(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján - a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.


(2) A település teljes közigazgatási területére készülő

  1. településfejlesztési koncepció,
  2. integrált településfejlesztési stratégia, 
  3. településrendezési eszközök,
  4. településképi arculati kézikönyv,
  5. településképi rendelet.


(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.

3. §


A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:


 a)      társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,

 b)     társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.4. §


A tájékoztatás típusai:


  1. előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslattétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.
  2. munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.


5. §


Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:


a)       az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal                hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

b)      az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

c)       az önkormányzat helyi lapjában történő közzététellel,

d)      lakossági fórum keretében

történik.


6. §


 A tájékoztatás különös szabályai:


  1. a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.

b)      a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény,                 valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló  időtartamot.

c)       amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.


                                                                                 7. §

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:


     a)      teljes,

b)      egyszerűsített,

     c)      tárgyalásos,

d)      állami főépítészi.

    

8. §

         

A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.

                                                                                

9. §


A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának,   nyilvántartásának módja és határideje:


a)       A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

b)      A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell       készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.

c)       Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.


10. §


(1)          Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

a)      A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület számára.

b)      A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt       véleményeket.

c)      Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.

d)      A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.

e)      A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell

              elhelyezni és megőrizni.


(2)          Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.


11. §.


  1. A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:


a)      Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet      a 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.

b)      Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.


(2)          A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

a)      teljes eljárás esetén:

                  aa)       előzetes tájékoztatási szakasznál:                  21 nap

                  ab)       véleményezési szakaszánál:                           30 nap

b)      egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál:     15 nap

c)      tárgyalásos eljárásnál:                                      8 nap

d)      állami főépítészi eljárásnál:                                          8 nap

e)      kézikönyv készítése esetén:                                       15 nap

f)       településképi rendelet elfogadása esetén:                   8 nap.


12. §


(1)          A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell tenni:

a)      az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,

b)      a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.


  1. A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.


13. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ibrány, 2017. május 29.
                      Berencsi Béla                                                               Bakosiné Márton Mária

                      polgármester                                                                    jegyző


Mellékletek