Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatellátásról

Hatályos: 2022. 05. 20

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatellátásról

2022.05.20.

Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 83/A.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdése 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1

1. §

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Szőkedencs község területén működő azon intézményekre, közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.

3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3. § (1) Szőkedencs Község Önkormányzata a kötelezően ellátandó közművelődési feladat- körében:

a) támogatja az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,

b) feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,

c) támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének kialakítását, kézműves szakkörök működésével,

d) segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését – civil közösségek fórumainak biztosításával,

e) biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,

f) elősegíti az egyetemes, nemzeti értékek megismerését, valamint elősegíti azok befogadását,

g) megteremti a civil közösségek közművelődési lehetőségeit,

h) szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítésének, művelődési kezdeményezésének gondozásában,

i) törekszik a turizmus fellendítésére,

j) határon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok lehetőségének kiépítését.

k) elősegíti a nemzetiségi értékek megismerését, elősegíti azok befogadását, hagyományainak ápolását

(2) Az önkormányzata az (1) bekezdésben vállalt feladatokat az életkori sajátosságok figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában valósítja meg, valamint lehetőséget biztosít a nemzeti kulturális értékek megismeréséhez.

4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörének ellátására a Kultúrházat (Szőkedencs, Fő u. 39.) jelöli ki és működteti közművelődési színtérként.

5. § A könyvtári feladatokat a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján a Községi Könyvtár (Szőkedencs, Fő u. 39.) látja el, amelynek működtetéséhez az önkormányzat biztosítja a feltételeket.

6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, amelyeknek közművelődési feladatellátását támogatja.

7. § Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a nemzeti, állami rendezvényeinek megszervezésében.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

8. § A kulturális törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő testület gyakorolja. Az önkormányzat működteti a közösségi színtereket, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról és beszámoltatásról.

6. A közművelődési feladatok finanszírozása

9. § Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati úton elnyerhető támogatás.

10. § A község egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek megvalósítása érdekében – külön döntés alapján – az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. alcímet (1. §) a Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.