Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 04. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 48§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kkt. 8. § (1) bekezdés c.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott jármű.”

2. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Díjmentesen használhatják a fizető várakozóhelyeket a világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával rendelkező a 3. § (11) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsik, a 100. véradásért emléklappal rendelkező salgótarjáni lakosok, a közüzemi szolgáltatást ellátó, figyelmeztető jelzést használó gépjárművek, valamint azok a gépjárművek, amelyek számára a KRESZ a várakozási tilalom alól felmentést ad, a munkavégzés idejére.”

„(6) A Szolgáltató az önkormányzatot megillető várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén – a vonatkozó jogszabályokban előírt 60 napos jogvesztő határidőn belül a kötelezettnek megküldött fizetési felszólításban megadott határidő eredménytelen elteltét követően – a követelések érvényesítésére harmadik személlyel megbízási szerződést köthet.”

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.