Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati támogatásokról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 09. 27

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában és 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. rész


A rendelet célja és alapelvei


1. §


(1) E rendelet célja, hogy Gyöngyös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) meghatározza az államháztartásról szóló törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályaival összhangban az egyes önkormányzati támogatások eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait. Az Önkormányzat elősegíti a helyi szervezetek, intézmények és magánszemélyek közösségi aktivitását, értékteremtő közösségi tevékenységét, és e rendeletben meghatározott támogatási formák útján segíti közérdekű tevékenységüket.


(2) E rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az Önkormányzat részéről a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli támogatás.


(3) A támogatás cél jelleggel nyújtható, mely kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.


(4) E rendelet alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:

 1. ) az önkormányzati költségvetésből nyújtott támogatások átláthatóságát és hatékony felhasználását,
 2. ) a támogatást igénylők esélyegyenlőségének biztosítását.


II. rész


A rendelet hatálya


2. §


(1) E rendelet hatálya a helyi szervezetekre, az önkormányzati fenntartású intézmények kivételével az intézményekre, magánszemélyekre, valamint ezek közösségi célú támogatására terjed ki.


(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak akkor tartoznak e rendelet hatálya alá, ha

 1. ) a helyi szervezet, intézmény bejegyzett székhelye, illetve a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Gyöngyös város közigazgatási területén van, vagy
 2. ) a helyi szervezet, intézmény bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
 3. ) tevékenységét kizárólag vagy elsősorban Gyöngyös lakossága érdekében végzi, továbbá
 4. ) a nem gyöngyösi székhelyű helyi szervezet, intézmény az Önkormányzat közigazgatási területén belül működik (a továbbiakban: pályázó).


(3) E rendelet alkalmazásában helyi szervezet a civil szervezet, egyházközség és alapítvány:

 1. ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet,
 2. ) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján létrejött alapítvány, polgári jogi társaság,
 3. ) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyházak és szervezeti egységeik.


(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesteri, az alpolgármesteri és a képviselői keret terhére nyújtott támogatásokra és a költségvetési rendeletben külön soron nevesített támogatott részére nyújtott támogatásokra.


(5) A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázónak nyújtható, amelynek vagy akinek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja.


(6) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van.


(7) A pályázat elbírálásánál előnyben kell részesíteni:

 1. ) azt a pályázatot, amely kapcsolódik az önkormányzati koncepciókban meghatározottakhoz,
 2. ) azt a pályázót, aki vagy amely a pályázati célhoz önrésszel rendelkezik.


III. rész


A nyugdíjasokat tömörítő szervezetekre vonatkozó különös rendelkezések


3. §


(1) A 2. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázat benyújtására jogosultak az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjas szervezetek is, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló), átláthatónak minősülő jogi személy szervezettel. Ezen befogadó jogi személy lehet önkormányzati intézmény is.


(2) A 6. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen a városban működő nyugdíjas szervezetek programjai és működésük támogatása, ezen belül a részletes támogatandó célokat évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.


(3) A nyugdíjas szervezetek esetében a 2. § (7) bekezdés nem alkalmazandó.


(4) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el.


IV. rész


Média tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre vonatkozó különös rendelkezések


4. §


(1) A 2. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázat benyújtására jogosultak az önálló jogi személyiséggel rendelkező média tevékenységet folytató gazdasági társaságok.


(2) A 6. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen a városban működő média tevékenységet folytató gazdasági társaságok működésének támogatása, ezen belül a részletes támogatandó célokat évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.


(3) A média tevékenységgel foglalkozó gazdálkodó szervetek esetében a 2. § (7) bekezdés nem alkalmazandó.


(4) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el.


V. rész


Az egyházi jogi személyekre vonatkozó különös rendelkezések


5. §


(1) A 2. § (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázat benyújtására jogosultak az egyházi jogi személyek.


(2)  A 6. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a támogatandó cél elsődlegesen az egyházak saját programjainak támogatása, továbbá az egyházi ingatlanok felújítási, karbantartási (átalakítás, építés, bővítés), működési költségeihez való hozzájárulás. A részletes támogatandó célokat évente az aktuális pályázati kiírásban kell meghatározni.


(3) Az egyházi jogi személyek esetében a 2. § (7) bekezdés nem alkalmazandó.


(4) A pályázatot a Képviselő-testület írja ki és bírálja el.


 VI. rész


A pályázók támogatása, a támogatás összege


6. §


(1) Az Önkormányzat a pályázók támogatására felhasználható előirányzat összegét évente költségvetési rendeletében állapítja meg.


(2) A pályázatonként elnyerhető legkisebb támogatás összege 30 000 Ft.


VII. rész


Az Önkormányzat által támogatott tevékenységek


7. §


(1) Önkormányzati támogatás az alábbi tevékenységekhez igényelhető:

 1. ) egészségmegőrzés, egészségügyi prevenció, egészséges életmód elősegítése,
 2. ) ismeretterjesztés,
 3. ) drogprevenció,
 4. ) kulturális tevékenység, közművelődési, művészeti tevékenység,
 5. ) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 6. ) ifjúságvédelem,
 7. ) sporttevékenység,
 8. )szociális tevékenység, karitatív tevékenység,
 9. ) környezetvédelem,
 10. ) hitéleti tevékenység.


(2) Ugyanazon pályázati eljárás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.


VIII. rész


A támogatások nyújtása, elszámolása és nyilvántartása


8. §


(1) A pályázó önkormányzati támogatást e rendelet keretei között, pályázat benyújtásával igényelhet. A pályázati kiírásról és a pályázat elbírálásáról történő döntés hatáskörtől függően a képviselő-testület vagy az illetékes bizottság hatáskörébe tartozik (a továbbiakban együttesen: hatáskörgyakorló).


(2) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.


(3) A támogatás a tárgyévben, a pályázat benyújtását megelőzően megvalósított támogatási célra is nyújtható. 


(4) A támogatás kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezetnek nyújtható. A pályázó az átláthatósági nyilatkozatot a pályázattal egyidejűleg köteles benyújtani.


(5) A hatáskörgyakorló e rendeletben foglaltak alapján a támogatás részletes feltételeit évente március 31. napjáig határozza meg és közzéteszi a helyben szokásos módon.


(6) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

 1. ) a pályázat célját,
 2. ) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
 3. ) a pályázaton elnyerhető támogatás formáját,
 4. ) a pályázat benyújtásának módját ás feltételeit,
 5. ) a pályázat benyújtásának határidejét,
 6. ) a pályázat benyújtása és elbírálása szempontjából lényeges egyéb információkat,
 7. ) a pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások megnevezését,
 8. ) azon feltételt, hogy egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, továbbá
 9. ) azon feltételt, hogy a pályázat elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, amelyek kapcsolódnak az önkormányzati koncepciókban meghatározott célokhoz, illetve azokat a pályázókat, akik vagy amelyek a pályázati cél megvalósításához önerővel rendelkeznek.


(7) A támogatási kérelmet e rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani.


(8) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. ) az igényelt támogatás összegét, 
 2. ) a támogatás felhasználásának célját,
 3. ) a támogatandó program leírását,
 4. ) részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
 5. ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott önkormányzati támogatással elszámolt,
 6. ) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerővel rendelkezik,
 7. ) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról szóló nyilatkozatot, az e rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal,
 8. ) a pályázó szervezet előző évi főbb pénzügyi mutatóit (bevételeit és kiadásait), szakmai tevékenységet,
 9. ) a pályázó más szervezetektől előző két évben kapott támogatásait, 
 10. ) a pályázati felhívásban megjelölt mellékleteket.


(9) A pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírás helyben szokásos módon történő közzétételétől számított 15. nap. Amennyiben a határidő lejárta szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy a határidő lejártát követő első munkanapig lehet benyújtani a pályázatot.


(10) A beérkező pályázatot a hatáskörgyakorló a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el.


9. §


Az Önkormányzat támogatást kizárólag támogatási szerződés alapján nyújthat. Támogatási szerződés érvényesen írásban köthető.10. §


(1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni.


(2) A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról utólag részletesen elszámolni a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.


(3) Az elszámoláshoz a támogatottnak minden esetben csatolnia kell a feltüntetett adatok valódiságát tanúsító igazolások, bizonylatok hiteles másolatát.


(4) Az elszámolásokat azok benyújtását követően a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal feladattal érintett szervezeti egysége ellenőrzi.


(5) Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a juttatást a támogatási szerződésben meghatározott célra és módon használta fel, az Önkormányzat a támogatottat hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásnak az abban meghatározott időtartam alatt, de legkésőbb 3 napon belül a támogatott köteles eleget tenni.


(6) Amennyiben a támogatott az elszámolás benyújtását a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, illetve a támogatás összegét a szerződésben foglaltaktól eltérően használja fel, köteles a támogatás összegét az Önkormányzat részére az erre történt felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül a támogatás folyósításától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetni.


11. §


Az a támogatott, amely vagy aki a támogatás felhasználásával kapcsolatos hiánypótlásban foglaltaknak határidőn belül nem tett eleget, illetve nem a szerződés szerint használta fel az önkormányzati támogatást, valamint a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el az önkormányzati támogatással, a támogatási szerződés létrejöttétől számított három éven belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet.


IX. rész


Pályázati adatbázis vezetése


12. §


(1) Az Önkormányzat a pályázati rendszer hatékony működése érdekében nyilvántartó rendszert (a továbbiakban: Adatbázis) működtet.


(2) Az Adatbázisban a támogatott alapadatait (támogatott neve, címe vagy székhelye, telefonszáma, e-mail címe, adószáma, számlaszáma, illetve képviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe) és alapdokumentumait (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, bírósági bejegyzés, cégbírósági bejegyzés) kell szerepeltetni.


(3) Az Adatbázist a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága vezeti


X. rész


Vegyes rendelkezések


13. §


(1) Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete a következő 7/A. §-al egészül ki: Önkormányzati fenntartású intézmény bizottság által kiírt pályázaton nem vehet részt.


(2) Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gyöngyös város sportjáról szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete a következő 5/A. §-al egészül ki: Önkormányzati fenntartású intézmény bizottság által kiírt pályázaton nem vehet részt.


(3) 2017. évben a hatáskörgyakorló április 30. napjáig határozza meg a támogatás részletes feltételeit és teszi közé a helyben szokásos módon.


XI. rész


Záró rendelkezések


14. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

(MINTA)      


Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete / …… Bizottsága …... évre pályázatot hirdet a városban működő kulturális egyesületek, alapítványok, közösségek és magánszemélyek részére.


A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani:

 • …,
 • ….


Az elbírálásnál előnyben részesülnek a pályázati célhoz önrésszel rendelkező szervezetek, más pályázaton is résztvevők, valamint azok a pályázatok, amelyek illeszkednek Gyöngyös Város Önkormányzatának ……. Koncepciójában meghatározottakhoz.


Nem kérhető támogatás a ……….


A pályázó vállalja, hogy minden a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.


Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Polgármesteri Hivatal …………….…. Igazgatóságán (Irodáján) kérhető, illetve a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.


PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:


20…. …. ….

Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal …………………………….. Igazgatósága (Irodája)

Gyöngyös, Fő tér 13. Tel.: 510-….


Az alapítványok támogatásáról Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek, és az intézmények pályázatának elbírálásáról Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete / ……………… Bizottsága dönt. A döntés várható időpontja 20…. …. hó. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.


Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van.


Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel 20…. december 31-ig.


A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: ………………. ügyintézőtől a ………. e-mail címen, illetve telefonon a …………… számon.


Gyöngyös, ……..év ……………..hó……..nap 

                                                                                           Gyöngyös Város Önkormányzata       

                                                                                                          Képviselő-testülete

                                                                                                                     vagy

                                            Gyöngyös Város Önkormányzata 

                                                        Képviselő-testületének

                                                            ………………………….. Bizottsága2. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez


PÁLYÁZATI ADATLAP

(MINTA)      


Pályázó neve: ……………………………………………………………………………………………………..

Pályázó címe, telefon és e-mail: …………………………………………….……………………………….....................................

Pályázó adószáma: ……………………………...……………………………………………………………………...

Pályázó számlaszáma: ………………………………………………………………….…………………………….........

Pályázó képviselőjének neve:  ……………………………………………………………….…………………………………….

Pályázat címe: ……………………………………………………………………………………………………..


A pályázat rövid leírása: ……………………………..………………………………………................................................

……………………………………..……………………………………………………………………..…………………..……......…………………………………………………………………………..………………….…………………...................................................................................


A megvalósítás teljes összege: …………..….…Ft                            

- saját forrás:........................…….….……….…..Ft

- más forrásból meglévő fedezet……....………...Ft

- Igényelt támogatás: ………....................….…Ft                           


Az előző két évben kapott Képviselő-testületi/bizottsági támogatás összege:. …………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………......……………


Az előző két évben kapott bizottsági támogatás összegét milyen célok megvalósítására fordította? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kötelező mellékletek:

 1. A pályázó tevékenységének bemutatása, a pályázat részletes leírása és költségvetése.
 2. Nyilatkozat az összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról (2007. évi CLXXXI. évi törvény 6. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése alapján). Ha az érintettség fennáll, közzétételi kérelem az érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor, vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, - az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezheti az érintettségének közzétételét.
 3. Átláthatósági nyilatkozat.


Gyöngyös, ……..év ……………..hó……..nap 

                                                                                                                      ….…….……………………………………  

                                                                                   Pályázó képviselőjének cégszerű aláírása 


3. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethezÁtláthatósági nyilatkozat3/a. számú melléklet:

átláthatósági nyilatkozat a jogszabály alapján átlátható szervezetek („közszféra”) részére


3/b. számú melléklet:

átláthatósági nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére


3/c. számú melléklet:

átláthatósági nyilatkozat civil szervezetek részére


3/a. számú melléklet


ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott


ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.


Alulírott

          Név:

          születéskori név:

          anyja neve:

          születési helye, ideje:

mint az

átlátható szervezet neve:

székhelye:

adószáma:

cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a) pontja alapján jogállása az alábbi[1]:

 • állam
 • költségvetési szerv
 • köztestület
 • helyi önkormányzat
 • nemzetiségi önkormányzat
 • társulás
 • egyházi jogi személy
 • olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
 • vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
 • nemzetközi szervezet
 • külföldi állam
 • külföldi helyhatóság
 • külföldi állami vagy helyhatósági szerv
 • Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság


Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

 • a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
 • központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
 • a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést  a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
 • a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.


Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.Kelt:……………………………………………………                                                                                                ………………..................................

                                                                                                                 cégszerű aláírás
3/b. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában

meghatározott


BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGIS SZEMÉLY, VAGY

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET[2] RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.


Alulírott

          Név:

          születéskori név:

          anyja neve:

          születési helye, ideje:

mint a

          szervezet neve:

          székhelye:

          adószáma:

          cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma:törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

          a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen;

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban: ………………………………….. rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

          c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

 • a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
 • központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.  A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
 • a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést  a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
 • a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.


Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm  a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.


Kelt:……………………………………………………


……………..................................

                                                                                                           cégszerű aláírás1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól[3]


Ssz.

Név

Születési név

Születési hely

Születési ideje

Anyja neve

Tulajdoni hányad

Befolyás, szavazati jog mértéke

%

%

1.
2.
3.


Kelt:……………………………………………………
                                                                                                ………………..................................

                                                                                                                 cégszerű aláírás

2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól


Ssz.

A szervezet

A szervezet tényleges tulajdonosainak

neve

tulajdoni hányadának mértéke
%

befolyásának, szavazati jogának mértéke
%

adóilletősége

neve

születési neve

születési helye

születési ideje

anyja neve

tulajdoni hányad
%

befolyás, szavazati jog mértéke
%

1.


3.


2.
Kelt:……………………………………………………
                                                                                                ………………..................................

                                                                                                                 cégszerű aláírás


3/c. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. c) pontjában meghatározott

CIVIL SZERVEZET [4] VAGY VÍZITÁRSULAT[5] RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez


Alulírott

          Név:

          születéskori név:

          anyja neve:

          születési helye, ideje:

mint a

          szervezet neve:

          székhelye:

          adószáma:

          törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:


törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és megfelel a következő együttes feltételeknek:

 1. az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a jelen nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom;
 2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyről jelen nyilatkozat 2. pontjában nyilatkozom;

c)  az általa képviselt szervezet székhelye:

          - az Európai Unió tagállamában,

          - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,

          - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,

     - …………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.


Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy


- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ kártalanítás nélkül és  azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];

 • a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést  a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
 •  a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.


Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm  a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.Kelt:……………………………………………………                                                                                                ………………..................................

                                                                                                                 cégszerű aláírás1. pont: Nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőiről[6]


Ssz.

Név

Születési név

Születési hely

Születési ideje

Anyja neve

Tulajdoni hányad

Befolyás, szavazati jog mértéke

%

%

1.
2.
3.


Kelt:……………………………………………………                                                                                                    ………………..................................

                                                                                                                   cégszerű aláírás2. pont: Nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésérőlSsz.

A nyilatkozatot tevő szervezet vezető tisztségviselőjének

25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet

neve

születési neve

születési helye

anyja neve

neve

székhelye

adószáma

cj.száma / nyilvántartásba vételi száma

adóilletősége

felett gyakorolt

tulajdoni hányad
%

befolyás, szavazati jog mértéke
%

1.


2.


3.

Kelt:……………………………………………………                                                                                                ………………..................................

                                                                                                                 cégszerű aláírás

4. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.)  önkormányzati rendelethezTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


mely létrejött egyrészt Gyöngyös Város Önkormányzata (székhely: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.; adószám: 15729370-2-10; képviseletében: ………….. polgármester), a továbbiakban, mint Támogató

másrészt …………………….. (……………… . adószám: …………………….), képviseletében: ………………….a továbbiakban, mint Támogatott

között az alábbi tartalommal:


 1. Támogató, Gyöngyös Város Önkormányzata 20…. évi költségvetéséről szóló …/20….. (…) önkormányzati rendelet ….mellékletében szereplő …. feladatok keret terhére …...-Ft (azaz …..forint) működési célú támogatást nyújt, melyet Támogatott az ……… használhat fel.

Kormányzati funkció ………………………...


 1. Támogatott a támogatási összeget jelen szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül a számú

62000040-10004081 bankszámlájára átutalja.


 1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás kiutalására Támogató pénzügyi-likviditási helyzetének függvényében kerülhet sor, azaz kedvezőtlen likviditási helyzet, pénzügyi nehézségek esetén Támogató jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, megvonni. Amennyiben visszatartásra, megvonásra kerül sor, úgy erről Támogatott írásban kiértesítésre kerül.


 1. Támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében, az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről pedig az 1/a számú valamint az 1/b számú mellékletben, az átláthatóságról a 3. számú mellékletben nyilatkozott.


 1. Támogatott tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási összeget kizárólag a pályázatban megjelölt célra 20... december 31-ig használhatja fel, mely felhasználást Támogató jogosult ellenőrizni.


6.   A Támogatott a rendelkezésre bocsátott támogatással Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VI. fejezetében foglalt szabályok figyelembevételével 20... január 31. napjáig köteles elszámolni, s azt a Támogató felé, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága részére címezve megküldeni. Az elszámolás egy rövid szöveges beszámolóból, és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi bizonylatok hitelesített másolatából áll, melyet Támogatott a 2. számú melléklet szerinti összesítővel köteles benyújtani. A szöveges beszámolónak tartalmaznia kell többek között jelen támogatási szerződésre való hivatkozást, a Támogatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a célszerinti felhasználás összegszerűségében és határidőben megtörtént. Támogatott az eredeti számlákon köteles rögzíteni, hogy önkormányzati támogatásból finanszírozza a számla végösszegét. Az elszámolás szabályszerűségét a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság ellenőrzi, s amennyiben hiányosságot tapasztal, úgy írásban Támogatottat egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel.


7.   Amennyiben Támogatott az előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve elszámolása nem felel meg jelen szerződés 5. és 6. pontjában foglaltaknak, úgy a Támogató a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összeggel növelten kötelezi a Támogatottat a támogatási összeg visszafizetésére. 


8.Jelen támogatásban nem szabályozott kérdésekben az Áht., illetve Gyöngyös Város Önkormányzata 20... évi költségvetési rendelete rendelkezései irányadók.


9.    Jelen szerződés 3 (három) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet felek elolvasás után jóváhagyólag írnak alá.


Gyöngyös, ……..év ……………..hó……..nap 
                   ………………………………                ………………………………

                                 Támogató                                          TámogatottMellékletek:

 • 1. sz. melléklet: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
 • 1/a sz. melléklet: az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez
 • 1/b sz. melléklet: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75.§.-ban foglaltak teljesüléséről
 • 2. sz. melléklet: Elszámoló- és költségösszesítő lap
 • 3. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat

5. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez


NYILATKOZAT

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról


Támogatott adatai:

Név:                                        ……………………………….………………………………….

Székhelye:                               ……………………………….………………………………….

Telephelye:                             ……………………………….………………………………….

Képviseli:                                ……………………………….………………………………….

Adószám/adóazonosító:           ……………………………….………………………………….

Cégjegyzékszáma:                   ……………………………….………………………………….

Alulírott ……………………..………………………………………………………………………, mint a Támogatott aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy személyemmel, illetve a Támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

 • 6. § (1) bekezdése[7] szerinti összeférhetetlenség (a megfelelőt aláhúzni)

1. nem áll fenn, vagy

2. fennáll a(z) …… pont alapján;

 • 8. § (1) bekezdése[8] szerinti érintettség (a megfelelőt aláhúzni)

1. nem áll fenn, vagy

2. fennáll a(z) …… pont alapján;

Az összeférhetetlenség, vagy érintettség alapjául szolgáló körülmények leírása:

…………………………………………………………………………………………………..

Nyilatkozom arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget téve érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében az alábbiak szerint intézkedtem: ……………………………………………………………………………


Kelt: …………………….…………………….

                                                                                                                         ………………………………

                                                                                                                            (cégszerű) aláírás

6. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethezNYILATKOZAT

államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybe vételéhezTámogatott adatai:

Név:                            ……………………….…………………………………………

Székhelye:                   ……………………….…………………………………………

Telephelye:                  ……………………….…………………………………………

Képviseli:                    ……………………….…………………………………………

Adószám/adóazonosító:   ………………………..…………………………………………

Cégjegyzékszáma:      ………………………..…………………………………………


Alulírott ……………………………………………………………………………………., mint a Támogatott aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Támogatott(nak)

 • az adott támogatási célra az önkormányzati alrendszeren belül KÉRT / NEM KÉRT[9] támogatást;

Amennyiben kért támogatást ezek felsorolása:

Támogató személy/szervezet            A kért összeg                  A megállapított összeg


…………………………………       ………………..                     ………………….

…………………………………       ………………..                     ………………….

…………………………………       ………………..                     ………………….

 • ÁFA levonásra való jogosultság: VAN / NINCS[10]


 • a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság felé lejárt esedékességű köztartozása nem áll fenn;


 • nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt.


Kijelentem továbbá, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Támogatót haladéktalanul tájékoztatom.


Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.


Kelt: ……………………………………

                                                                                                                       ………………………..

                                                                                                                            (cégszerű) aláírás

7. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethezNYILATKOZAT


Költségvetési támogatás nyújtásának az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-a szerinti feltétel teljesítésének fennállásáról vagy hiányáról


Támogatott adatai:

Név:                                  ……………………….…………………………………………

Székhelye:                         ……………………….…………………………………………

Telephelye:                        ……………………….…………………………………………

Képviseli:                          ……………………….…………………………………………

Adószám/adóazonosító:   ………………………..…………………………………………

Cégjegyzék/nyilv.száma: ………………………..…………………………………………


Alulírott ……………………..………………………, mint a Támogatott aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Támogatottként megjelölt civil szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése szerinti feltételnek megfelel/ nem felel meg


 • 30. §[11] szerint letétbe helyezte beszámolóját (a megfelelőt aláhúzni)
 • 30. §1 szerint nem történt meg a beszámoló letétbe helyezése (a megfelelőt aláhúzni)Kelt: …………………….……………………..


                                                                                          ………………………………

                                                                                                    (cégszerű) aláírás
8. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez


ELSZÁMOLÓ LAP


Támogatott adatai

Név:                                        …………………………………………………………………..

Székhelye:                              ……….…………………………………………………………..

Telephelye:                             ……….…………………………………………………………..

Képviseli:                               …………………….……………………………………………..

Adószám/adóazonosító:         …………………………………………………………………..


Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: …….……………………………………………..


A csatolt számlák kizárólag Gyöngyös Város Önkormányzata ……………………………….. számú döntése/támogatási szerződése alapján kapott támogatás elszámolásához kerültek felhasználásra.


Az elszámolásban szereplő számlákkal, egyéb számviteli bizonylatokkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?

igen                 nem[12]


A támogatásként elnyert összeg: ………………………Ft


Elszámolási határidő: …………………………


Az elszámoláshoz benyújtásra került költségösszesítő lapok száma: ………… dbBüntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek!


Kelt: ……………………………………….


                                                                                              ………………………………

                                                                                                         (cégszerű) aláírás
9. melléklet az önkormányzati támogatásról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez


Sorszám: ……..

Költségösszesítő lap


Támogatott neve: ……………………………………………………..


Sorszám

Megnevezés

Szállító

Bizonylat-szám

Nettó összeg (Ft)

Bruttó összeg (Ft)

Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)Összesen:


[1]

A megfelelő válasz aláhúzandó.

[2]

Gazdálkodó szervezet:

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §].


[3]

Tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. § r) pont]


[4]

Civil szervezet: a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti szervezet. A megfelelő válasz aláhúzandó.


[5]

Vízitársulat: a 2009. évi CXLIV. tv. szerinti szervezet. A megfelelő válasz aláhúzandó.

[6]

Vezető tisztségviselő egyesületnél: az ügyvezető vagy az elnökség tagjai [Ptk. 3:77. §]; alapítványnál: a kuratórium tagjai [Ptk. 3:397. § (1) bek.]; civil társaságnál: a létesítő okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai [Ptk. 3:21. §]; vízitársulatnál: intézőbizottság elnöke és tagjai, felügyelőbizottság elnöke [2011. évi CXLIV. tv. 31. § (1) bek.; 33. § (1) bek.]

[7]

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)8 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f)9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

[8]

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)15 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

[9]

A megfelelő rész aláhúzandó!

[10]

A megfelelő rész aláhúzandó!

[11][12][13][14][15][16]

75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást - ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat -, amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.


30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.


[17]

A megfelelő rész aláhúzandó!