Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09 - 2017. 12. 09

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése és 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Pénzbeli és természetbeni települési támogatásként nyújtható:

a) lakásfenntartási támogatás,

b) rendkívüli települési támogatás,

c) otthon-támogatás,

d) krízis-támogatás,

e) gyógyszerköltség támogatás

f) fűtési támogatás

g) újszülöttek támogatása,

h) óvodai-, tanulói-, hallgatói jogviszonyban állók támogatása, mely

ha) óvodáztatási támogatás

hb) alapoktatási támogatás

hc) középoktatási támogatás

hd) felsőoktatási támogatás

he) sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtók támogatása

i) temetési támogatás

j) időskorúak részére évi egyszeri támogatás „


2. §


A rendelet az alábbi 9/A. címmel és 13/A. §-al egészül ki.


„9/A. Sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtók támogatása


13/A. § (1) A Képviselő-testület a sportban, művészetben kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek és fiatalok részére jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül támogatást állapíthat meg a képzésre, versenyeztetésre fordított költségekhez történő hozzájárulás céljából.  


(2) A támogatás összegét a képviselő-testület kérelemre, a képzési költségeket, az elért eredményeket figyelembe véve esetenként állapítja meg.”
3. §


A rendelet az alábbi 10/A. címmel és 14/A. §-al egészül ki.


„10/A. időskorúak részére évi egyszeri támogatás


14/A. § (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal támogatást állapíthat meg – hivatalból – jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül készpénz formájában a 65. életévüket betöltött Szigliget községben lakóhellyel rendelkező személyek részére.


(2) A támogatás összege 2017. évben 3.500 Ft/fő, ezt követően összegét az önkormányzat éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.


(3) A támogatás kifizetése november 1. és december 31. közötti időszakban történik.”


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                     Balassa Balázs                                                              Lutár Mária

                                       polgármester                                                                    jegyző