Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 31- 2022. 09. 24

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.08.31.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció (továbbiakban koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban: stratégia), a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: településrendezési eszközök), valamint a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet készítését, módosítását a polgármester partnerségi egyeztetés keretében egyezteti a településen, illetve a tervezési területen és hatáskörnyezetében érintettekkel (továbbiakban partnerekkel).

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre

2. § A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner:

a) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és a településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészen tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

b) Sárbogárdon bejegyzett vagy működő érdekképviseleti és civil szervezet,

c) Sárbogárdon működő elismert egyházak.

d) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

e) A településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók.

A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az önkormányzat a partnerek tájékoztatása és vélemény kikérése céljából külön felületet, tárhelyet biztosít a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendő dokumentumok elhelyezése, közlése érdekében.

(2) A társadalmi bevonás keretében az egyeztetési eljárás típusától, fajtájától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített tájékoztatót, illetve alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt feltölti az (1) bekezdés szerinti helyre.

(3) Az előzetes tájékoztatás és a véleményeztetés céljából történő tájékoztatás megjelenéséről hirdetményben felhívást tesz közzé:

a) a város hivatalos honlapján,

b) a helyi újságokban,

c) a városháza épületében és a városközpontban lévő üveges hirdetőkben.

(4) A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre küldött településrendezési eszközt, kézikönyvet és településképi rendeletet legalább 30 napig közzé kell tenni a Polgármesteri Hivatalban és a város hivatalos honlapján, továbbá a közzététel tényéről tájékoztatást kell adni a (3) bekezdés szerint.

(5) A Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban és állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a (4) bekezdésben meghatározott közzététel ideje 15 nap.

(6) A széleskörű társadalmasítás keretében lakossági fórumon kell ismertetni a partnerségi egyeztetésre bocsátott tájékoztatási és véleményezési dokumentáció tartalmát. A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

4. § (1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározottakkal kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatót kérhet a hirdetményben megjelölt formában.

(2) A közzétett felhívás, tájékoztatás, valamint a lakossági fórumon elhangzottak alapján a partner a tájékoztatási, illetve a véleményezési dokumentációval kapcsolatban az erre vonatkozó hirdetmény közzétételének ideje alatt írásban kifejtheti előzetes javaslatát, álláspontját, illetve véleményét, melyet postai úton a Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) címére vagy elektronikus formában a hirdetményben megadott e-mail címre juttathat el.

(3) A beérkezett véleményeket az önkormányzat által megbízott főépítész (továbbiakban: főépítész) gyűjti és továbbítja a tervező felé.

(4) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(5) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

5. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet ésjelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

Az egyeztetésben részt vevők javaslatainak és véleményeinek kezelése

6. § (1) A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és nyilvántartásáról gondoskodni kell.

(2) A beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást is tartalmaz.

(3) A vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyeztetés módja lehet (a polgármester döntése alapján) helyben szokásos fórum vagy meghívásos tárgyalás.

1. Azt a partnert, aki a 3. § (4), ill. (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, illetve az 5. § (3) bekezdés szerinti egyeztetésen nem vett részt a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.

2. A polgármester határozati javaslatot terjeszt a döntéshozó Képviselő-testület elé a partnerségi egyeztetés során érkezett vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, mindezek indokolásával. A határozati javaslat a főépítész és a tervező közreműködésével összeállított dokumentumok alapján készül.

3. Az elfogadott és el nem fogadott véleményekről a Képviselő-testület határozattal dönt. Egyben ezen határozatával dönt a partnerségi eljárás lezárásáról.

4. A polgármester gondoskodik a határozat 3. § (1) bekezdésében megjelölt helyen történő közzétételéről és erről hirdetményt jelentet meg a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Az elfogadott koncepció, stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

7. § (1) A polgármester az elfogadott koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt, valamint a településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a kihirdetését követő 10 napon belül teljes terjedelmében feltölti a 3. § (1) bekezdés szerinti helyre. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.

(2) A (1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt tesz közzé a 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete.