Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.27.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 28- 2022. 08. 30

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (III.27.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól1

2017.03.28.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja.

A partnerségi egyeztetés szabályzatának célja

1. § A Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának célja, hogy Zalakomár Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.

A partnerek meghatározása

2. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) Zalakomár Nagyközség közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) Zalakomár adott településrendezési eszközének tervezésével érintett településrészen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

c) Zalakomár Nagyközségben nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek

d) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, és tevékenységük a nagyközség településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

f) Valamennyi Zalakomárban működő elismert egyház.

A tájékoztatás módja és eszközei

3. § A tájékoztató közlése, a véleményezés lehetőségei és módja

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.zalakomar.hu (továbbiakban: honlap) honlapon külön cím alatt lehetőséget biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjelenítésére. A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a honlapon, és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH) hirdetőtábláján és a helyi újságban tájékoztatót tesz közzé, illetőleg lakossági fórumot tart.

b) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.

c) A lakossági fórum helyéről és idejéről szóló tájékoztatás közzétételére fórum előtt legalább 8 nappal az alábbi helyeken kerül sor: a közterületi hirdetőtáblák, a KÖH hirdetőtábla, www.zalakomar.hu honlap.

d) A helyi lapban egy alkalommal jelenik meg a tájékoztató. A hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztató elérhetősége legalább a véleményezés időtartamáig biztosított.

e) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség ezen dokumentumokba történő betekintésre.

f) A partnerek a honlapról letölthető, illetve KÖH titkárságán átvehető Partneri adatlap (1. sz. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn (közzétételtől számított 8 nap) belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.

g) Az f) pontban foglaltakon túl, a lakossági fórumon a szóban elhangzott érdemi véleményt tartalmazó jegyzőkönyvben rögzítettek kerülnek dokumentálásra az egyeztetési eljárásban.

h) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.

i) A partneri adatlapon történő észrevételt és javaslatot a partnerek a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetik meg − a papír alapú adatlap a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata címére /8751 Zalakomár, Tavasz u. 13./ történő megküldésével, leadásával,− az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.

j) A partnerségi egyeztetésben a partneri véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó – a Korm.rendeletben meghatározott – határidőknek megfelelően kell megállapítani. Az állami főépítészi eljárás esetén ez az időtartam 15 nap.

k) Az i) és j) pontban meghatározott határidő – amennyiben az adott dokumentumok és egyeztetési eljárás jellege szerint lakossági fórum tartandó – legalább a lakossági fórumot követő 8. nap.

A dokumentálás és nyilvántartás módja

4. § (1) A beérkezett véleményeket a KÖH munkatársa rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a KÖH feltölt a 3. § a) pontban meghatározott helyre. Az érdemi észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.

(2) Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

a) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.

b) Az érintettek meghívásáról a KÖH munkatársa gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.

c) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. El nem fogadás esetén a döntést a Képviselő-testületnek indokolnia kell.

d) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat által megbízott főépítész – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, és ez esetben Képviselő-testületi döntésre nincs szükség.

e) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat által megbízott főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.

Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. § (1) A polgármester – a KÖH útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli a 3. § a) pontban meghatározott helyre történő feltöltéssel.

(2) Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 31. napjával.