Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2018. 05. 28

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).


2.§

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés bevételi főösszegét 50.366.584 Ft-ban, kiadási főösszegét 50.366.584 Ft-ban állapítja meg.


3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás                                                                                  13.167.480 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       2.780.770 Ft

c) dologi kiadások                                                                                    12.848.400 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                                                     1.555.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                                6.046.685 Ft

    ebből tartalékok:                                                      1.653.685 Ft

f) beruházások                                                                                              218.000 Ft

g) felújítások                                                                                             10.433.000 Ft

h) finanszírozási kiadás                                                                               1.355.249 Ft


(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

         a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             22.193.584 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                             16.050.000 Ft

c) működési bevételek                                                                                1.765.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                            100.000 Ft


(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2,5 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.


4. §

Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) kiadásainak feladatonkénti bontását  a 6. melléklet;

f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) 2017 – 2020 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet

i) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet

j) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti bemutatását a 11. melléklet

tartalmazza.


5. §

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.


(3) Az Önkormányzat a kiadások között 1.653.685 Ft általános tartalékot állapít meg.


(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.


(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.


6. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. §

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.


8. §

(1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.


(2)  A képviselő-testület

a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

aa) Termékbemutató, vásár céljára 5000 Ft,

ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3000 Ft,

ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ft

      október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni


b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft

bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft

bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft

      október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

c) A Faluház tetőterében kialakított szálláshely bérleti díja 1.800 Ft/fő/éjszaka. Fűtési szezonban október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft/szoba/nap bérleti díjat kell fizetni.


(3) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére a (2) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, az (2) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)


(4) Temetés és jótékonysági rendezvény esetén az (2) bekezdés ac) és bc) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.


(5) A Képviselő-testület a Faluházban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

          a) fénymásolás                                    50 Ft/másolat,

            10 másolaton felül                              20 Ft/másolat

          b) fekete-fehér nyomtatás                    100 Ft/oldal

          c) fekete-fehér kép                              150 Ft/oldal

          d) színes kép                                     300 Ft/oldal


(6) A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére 8.333 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít


(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.


(8) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás összege alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 15.000 Ft/fő/év.


(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2017. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.


(10) A Képviselő-testület a konténerben gyűjtött vegyes háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló szemeteszsák díját 250 Ft/db határozza meg.


(11) A házasságkötésen közreműködők díja alkalmanként 6.000 Ft.


(12) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételek hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


9. §

(1) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.


(2) A készpénzben kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.


9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
                      Tóth János Zoltán                                                                 Lutár Mária

                         polgármester                                                                        jegyző                   


Mellékletek