Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól

Hatályos: 2018. 03. 24

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „a nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6., 11. pontja, 5.§ (2) bekezdés b) pontja, 13.§ (1) bekezdése, 18.§ (1) bekezdése, valamint „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, 143.§ (4) i) pontjában, „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Vagyontárgyak meghatározása


1.§ (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó ingatlanvagyonát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyonát a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonát képező ingatlanvagyonát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedéseket a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonából nem minősít nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak önkormányzati vagyont.


2. Az önkormányzati vagyonnal történő rendelkezés általános szabályai


2.§ Jelen rendelet előírásait az önkormányzat éves költségvetési, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a közterületek használatáról szóló rendeleteiben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.


3.§ A forgalomképtelen vagyon törvényben meghatározott hasznosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


4.§ (1) A képviselő-testület rendelkezik a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítéséről, hasznosításáról, megterheléséről, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő beviteléről, valamint koncesszióba adásáról.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetők el, ha kihasználtságuk alacsony szintje, vagy a magas fenntartási költségek miatt rendkívüli terhet jelentenének az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő számára.


5. § A 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi értéket el nem érő vagyon tulajdonjogának átruházásról vagy hasznosításáról, valamint a tulajdonjog átruházás vagy hasznosítás módjáról

a) 500.000 Ft értékhatárig a polgármester

b) 500.000 Ft értékhatár felett a képviselő-testület dönt.


6.§ Az önkormányzat vagyonát képező ingatlanok szolgalmi joggal, vezetékjoggal való megterheléséről és az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ingatlan forgalomképességére tekintet nélkül, az ingatlan vagyonkataszter szerinti értéke alapján számítva

a) 10 millió forint értékhatárig a polgármester

b) 10 millió forint éves díj értékhatár felett a képviselő-testület jogosult dönteni.


7.§ A polgármester gyakorolja az önkormányzati vagyon tekintetében új épület elhelyezéséhez, meglévő épület bővítéséhez, átalakításához való tulajdonosi hozzájárulást, az önkormányzatot, mint jelzálog és elővásárlási jog jogosultságát megillető jognyilatkozat megtételének jogát.


3. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása


8.§ Az önkormányzat a vagyontárgyának értékesítése, megterhelése, hasznosítása esetén a vagyontárgy értékét:

a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján,

b) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartása alapján,

c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:

ca) társasági részesedés esetén 3 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján,

cb) a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyamon,

cc) másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyamon,

cd) egyéb esetben a névértéken határozza meg.


4. A vagyonkezelés szabályai


9.§ Vagyonkezelői jogot az önkormányzat a korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyonra létesíthet.


10.§ A képviselő-testület a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó vízközművek üzemeltetésről a vagyonkezelői jog térítési díj ellenében történő átadása útján, vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik.


11.§ (1) Az önkormányzat az általa alapított költségvetési szervek részére ingyenesen vagyonkezelésbe adja a közfeladatuk ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat.

(2) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül között gazdálkodik.

(3) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei e rendeletben meghatározott keretek között jogosultak illetve kötelesek a működés feltételeként rájuk bízott vagyontárgyak:

a) birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, a birtokvédelemre,

b) a bérbeadásra, egyéb hasznosításra,

c) az ingó vagyontárgyak elidegenítésére,

d) a közterhek viselésére.

(4) A vagyonkezelő szervek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.

(5) A vagyonkezelő önkormányzati intézmény beruházást, felújítást csak a költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között, a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával végezhet.

(6) A költségvetési szerv vezetője, a polgármesteri hivatal tekintetében a polgármester az alapító okiratban, illetve a vagyonkezelési szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult:

a.) a rábízott vagyont, egy évet meg nem haladóan bérbeadás útján hasznosítani,

b.) 50.000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat, vagyoni értékű jogot értékesíteni,

(7) A vagyon hasznosításából származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg, melyet a rendelkezésre bocsátott vagyon megőrzésére, karbantartására illetve egyéb tárgyi eszközök vásárlására köteles fordítani.


12.§ (1) A vagyonkezelői jogot – a kijelölés esetét kivéve – nyilvános pályázat útján, ellenérték fejében lehet megszerezni és gyakorolni.

(2) A pályázat kiírásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az önkormányzattól átvállalt közfeladat ellátására vonatkozó törvényi előírások szerint

a) a pályázó személyi és szakmai felkészültségével kapcsolatos elvárásokat,

b) az ellátás biztonságát szavatoló tényezőket,

c) a vagyonkezelői jog ellenértékére elvárt ajánlati árat.

(4) A vagyonkezelői jog éves ellenértéke a vagyon értékének legalább 5%-a.


13.§ Vagyonkezelői jog a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata alapján ingyenesen adható át közfeladat átadásához kapcsolódóan

a) más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása részére, vagy

b) az önkormányzat, más helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, vagy az állam és az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet részére, ha a közfeladat ellátása a gazdálkodó szervezet létesítő okiratában rögzített tevékenység, és a közfeladat ellátását a gazdálkodó szervezet az önkormányzat részére nem üzletszerű vállalkozási tevékenységként végzi.

c) az állami intézményfenntartó központ részére, köznevelési célra


14.§ (1) A vagyonkezelő köteles a vagyon állagát és értékét megóvni, a vagyonelemek maradandó károsodástól mentes állapotát megőrizni.

(2) A vagyonkezelő köteles a vagyon állapotát érintő minden lényeges eseményről a tulajdonos önkormányzatot tájékoztatni. Ezen kötelezettsége teljesítése érdekében a vagyonkezelő évente legalább egy alkalommal teljes körű ellenőrzést köteles elvégezni.

(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogviszony fennállása alatt köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyonnal gazdasági számításokkal alátámasztottan, eredményesen, a jó gazda gondosságával eljárva gazdálkodni.

(4) A vagyonkezelő az átvett vagyonelemekre vonatkozóan elemi károk elleni biztosítást köteles kötni és az ellenértékét megfizetni, ha nincs olyan, az önkormányzat által kötött biztosítás, mely az átvett vagyonelemre is vonatkozik.

(5) A vagyonkezelő a vagyonelemek működtetésére vonatkozó tevékenység végzésével kapcsolatosan felmerülő károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítást köteles kötni és az ellenértékét megfizetni. A vagyonkezelő által kötött biztosításokban kedvezményezettként Etyek Nagyközség Önkormányzatát kell megjelölni.


15.§ (1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe kapott vagyonelemeket nyilvántartásában a saját vagyonelemeitől elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés és az értéknövelő beruházások összegét, az értékben bekövetkező egyéb változásokat.

(2) A vagyonkezelőt a vagyonkezelésbe kapott vagyon vonatkozásában adatszolgáltatási és adat-nyilvántartási kötelezettség terheli az önkormányzat vagyonnyilvántartása számára. Ennek keretében a vagyonkezelő az önkormányzati vagyonkimutatáshoz tárgyévet követő február 15-ig köteles összesítő kimutatást készíteni a vagyonban bekövetkezett változásokról, továbbá negyedévenként köteles a negyedévet követő hónap 10. napjáig a vagyonkezelésbe kapott eszközök után elszámolt értékcsökkenést a tulajdonos vagyonnyilvántartása számára megküldeni.

(3) A vagyonkezelő a kezelésében lévő ingatlanokat érintő változásokról a változást követő 30 napon belül köteles a tulajdonost tájékoztatni az alábbiak szerint:

a) telekalakításnál a jogerős hatósági határozat megküldésével

b) beruházás esetében a beruházás bruttó értékének közlésével és a használatbavételi engedély megküldésével.

(4) A vagyonkezelő a tárgyévet követően legkésőbb április 30. napjáig köteles a gazdálkodásra és a vagyonra vonatkozó főbb mutatókat is tartalmazó beszámolót a polgármesteréhez benyújtani.

(5) A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésre vonatkozó éves beszámolójában a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének a felhasználásáról beszámolni. A tulajdonos önkormányzat jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való eredményes gazdálkodás érdekében, különösen a bevételek növelése, illetve a költségek, valamint a kintlévőségek csökkentése érdekében szükséges intézkedésre javaslatot tenni.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyonelemekkel elszámolni.

(7) A vagyonkezelői jog megszűnése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladat folyamatos ellátását.

(8) A vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelő köteles gondoskodni a jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséről.


5. A vagyonkezelés ellenőrzése


16.§ (1) Az önkormányzat a polgármester útján az önkormányzati vagyonnak való gazdálkodás vizsgálata céljából legalább évente egyszer tulajdonosi ellenőrzést végezhet.

(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja

a) az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása,

b) a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő vagyongazdálkodási intézkedések feltárása

(3) A polgármester, vagy meghatalmazottja az ellenőrzés során köteles

a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött tevékenységét lehető legkisebb mértékben zavarja,

b) az ellenőrzési tevékenység megkezdése előtt három munkanappal a vagyonkezelő vezetőjét az ellenőrzésről értesíteni

c) megállapításait ellenőrzési jelentésbe foglalni, a jelentés tervezetét és a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének megküldeni

(4) Az ellenőrzött vagyonkezelő, vagy képviselője jogosult

a) az ellenőrzési cselekménynél jelen lenni

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre nyolc napon belül észrevételt tenni

(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő, vagy képviselője köteles

a) az ellenőrzés lefolytatását elősegíteni, az ellenőrzés során együttműködni,

b) az ellenőr részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentumokba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőr kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentumok teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés megállapításai alapján tett intézkedésekről az önkormányzatot tájékoztatni.


6. Felajánlott vagyon elfogadása, követelésről való lemondás


17.§ (1) Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület határoz.

(2) Amennyiben a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a vagyonkezelő részére történik, a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata, hogy képes a felajánlott vagyonhoz esetlegesen kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

(3) Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan hagyaték, melynek ismert terhei elérik, vagy meghaladják a hagyaték értékét.


18.§ A követelésről való lemondásról az önkormányzat által alapított költségvetési szerv vezetője adósokként, vevőnként 30.000,-Ft-ig, e felett 100.000,-Ft értékhatárig a polgármester, e felett a képviselő-testületet dönt. Ezen döntés érvényességének feltétele, hogy a követelés az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint behajthatatlannak minősüljön.


7. Záró rendelkezések


19.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet.
                              Garaguly Tibor                                                                            Dr. Ivanyik Andrea

                               polgármester                                                                                      jegyző