Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 23- 2017. 09. 23

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 6. és 11. pontjára, az 5. § (2) b) pontjára, a 13. § (1) bekezdésére és a 18. § (1) bekezdésére a következőket rendeli el:


1. § 


Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet (Vr.) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

(3a) Az önkormányzat által vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket a 6. melléklet tartalmazza.


2. § 


  1. A Vr. 1-3. melléklete helyébe az 1-3. melléklet lép.
  2. A Vr. a 4. mellékletben foglalt 6. melléklettel egészül ki.


3. § 


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Sülysáp, 2017. szeptember 21.
                           Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                             polgármester                                                            jegyző