Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az Ör. 2. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

2. § Hatályát veszti az Ör. 3. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az adó évi mértéke a vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek, valamint a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, épületrészek után 1200,- Ft/m2.

(2) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m2.

3. § Hatályát veszti az Ör. 6. §-a, helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az adó mértéke: 90,- Ft/m2/év, kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat.

(2) Az ingatlan nyilvántartásban:

a)vízállás megnevezésű külterületi telek után 12,- Ft/m2/év,
b)beépítetlen terület megnevezésű GKSZ övezetbe tartozó belterületi telek, géppark megnevezésű GIP övezetbe tartozó belterületi telek, illetve udvar, major megnevezéssel nyilvántartott külterületi telek után 2000 m2-es területig 90,- Ft/m2/év, a 2000 m2-es területet meghaladó rész után 45,- Ft/m2/év,
c)bányatelek megnevezéssel szereplő, használaton kívüli külterületi telek után 10,-Ft/m2/év,
d)bányatelek megnevezéssel szereplő külterületi telek után 150,- Ft/m2/év
e)út, saját használatú út, magánút megnevezésű telek után 12,-Ft/m2/év,
f)csatorna megnevezésű telek után 12,-Ft/m2/év.

4. § Hatályát veszti az Ör. 8. § (1) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12000,-Ft/év, kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat.

5. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.