Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 02- 2018. 01. 02


Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Kkt. 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá (1) bekezdés a) pontjában és a Kkt. 15/A. §-ában, a Mötv. 16/A. §-ában foglaltak feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§       A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.§-a – A díjfizetés módja – az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a (4)-(10) bekezdések számozása (5)-(10) bekezdésre módosul:


10.§ ….

„(4) A Georgikon utca, Bercsényi utca és Vak Bottyán utca által határolt 1416 hrsz-ú területen található parkolóhelyekre a Georgikon utcának a Deák Ferenc u. és Bercsényi utca közötti részén telephellyel, üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások, és azok alkalmazottainak járművei számára naptári évre szóló külön parkolási bérlet váltható. A bérlet a rendelet 2. számú melléklete 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése ellenében, a működési, telephely engedély, a címre bejegyzett egyéni vállalkozói engedély, valamint a vállalkozás által kiállított munkáltatói igazolás bemutatása mellett adható ki. A megváltott bérlet kizárólag e bekezdésben meghatározott parkolóhely igénybevételére jogosít, Keszthely város egyéb díjköteles parkolójában nem biztosít díjmentes parkolási lehetőséget.”


2.§       A Rendelet 12.§-a – Pótdíjak – (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„12.§

….

(6) Amennyiben a pótdíjat 15 napon belül nem fizetik meg, úgy az üzemeltető az érvényben levő polgári jog szabályai szerint eljárást kezdeményezhet a BM nyilvántartása szerinti üzembentartóval szemben a rendelet 2. mellékletének 3.) pontja alapján meghatározott pótdíj megfizetése, valamint az ezzel járó járulékos költségek iránt. Üzemeltetető a várakozási díj és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a követelések érvényesítése érdekében harmadik személlyel megbízási szerződést köthet.”


3.§       A Rendelet 15. § (7) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„15.§

(7) Közfeladatot ellátó személyek részére az intézmények vezetőinek írásos kérelme alapján – az adott intézmény költségvetésének terhére -, valamint Keszthely Város Díszpolgára részére – a polgármesteri hivatal költségvetésének terhére – a polgármester a város területén található díjköteles parkolók igénybevételére alkalmas bérlet kiadását engedélyezheti. A bérlet a rendelet 2. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett adható ki.”


4.§       A Rendelet 16.§-a – Kizárólagos használat – (6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„16.§

….

(6) A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít. A fizető parkoló rendszer területén tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulással elektromos töltőpont létesíthető, melyhez töltőpontonként max. 2 db parkolóhely a töltés céljából annak időtartama alatt használati és parkolási díj fizetése nélkül igénybe vehető.”5.§       A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1. számú melléklete lép.


6.§       A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 2. számú melléklete lép.


7.§       (1) Jelen rendelet 2018. január 2. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                          Ruzsics Ferenc                                                     Dr. Horváth Teréz

                           polgármester                                                                jegyző


1. számú melléklet


A fizető parkolást szabályozó önkormányzati rendelet szerinti övezetek


A rendelet hatálya négy differenciált díjfizetési zónára, valamint tömbparkolókra terjed ki - a mindenkori forgalomszabályozás szerint - az alábbi területekre:


1.) KIEMELT ÖVEZET (Kiemelt díjövezet)

 • Bem József utca (Fő tér és a Fejér György utca között) és a hozzá csatlakozó parkoló (620 és 614 hrsz),
 • Georgikon utca (Kossuth Lajos utca és Deák Ferenc utca között) az út melletti várakozóhelyekkel együtt,
 • Georgikon utca (Georgikon utca 4. szám (1158/1 hrsz) és a Kossuth L u. 3. szám (1154 és 1155 hrsz) között található terület)
 • Jókai Mór utca,
 • Kastély u. (Katona József utcától a Georgikon u., ill. Szalasztó utcáig),
 • Kisfaludy Sándor utca és azzal határos 569 hrsz-ú terület,
 • Szalasztó utca (Kossuth Lajos utca és Szalasztó utca 7 illetve 12 számig).


2.) BELVÁROSI „KÉK” KIEMELT ÖVEZET (Kiemelt díjövezet)

 • Bakacs utca,
 • Iskola utca és azzal határos 1040 hrsz-ú terület,
 • Nádor utca,
 • Pethő utca,
 • Széchenyi utca,
 • Zeppelin tér (Pethő u. és Bakacs u. közötti terület).


3.) CENTRÁLIS ZÓNA ÉS BALATON-PART (I. díjövezet)

 • Árpád u. (Sopron utca és József Attila u. közötti szakaszon)
 • Bástya utca (északi és déli oldalán található parkolók)
 • Bem József utca (Fejér György utca és Rákóczi Ferenc tér között),
 • Borbás Vince sétány (a Lovassy Sándor utcától nyugatra eső szakasza mellett található parkolók)
 • Csik Ferenc sétány és a Balaton parti parkolók (a futballpálya bejáratáig, ill. a futballpálya északnyugati végéig),
 • Deák Ferenc u. a Sörház utcáig, illetve 47. számig,
 • Galamb utca,
 • Georgikon utca (Deák Ferenc utca és Vak Bottyán utca között)
 • „Kastély körút, a Katona József utcától a Lehel utcáig,
 • Kossuth Lajos utca (Helikon utca illetve Sörház utcától a Hunyadi János utcáig,
 • Rákóczi Ferenc tér (Bem József utca – Rákóczi Ferenc utca – kivéve taxiállomás –, valamint Szalasztó utca és Gelencsér utca közötti terület),
 • Skála köz,
 • Sopron u. (a Bástya utcáig, illetve az Árpád utcáig), valamint az ehhez csatlakozó parkolók,
 • Szalasztó utca (9 számtól illetve 14 számtól a Rákóczi Ferenc térig) és azzal határos 526 hrsz-ú terület,4.) VÉDŐ ZÓNA (II. díjövezet)

 • Arany János utca,
 • Balaton utca,
 • Deák Ferenc utca (Sörház utcától, illetve a Deák Ferenc utca 49. számtól D-re a kiépített merőleges parkolók az 57. számig, illetve a 34. számig),
 • Erzsébet királyné utca (Petőfi Sándor utca, illetve a Kazinczy utca közötti szakasz és az ehhez csatlakozó parkolók),
 • Georgikon utca (Vak Bottyán utca illetve a Bercsényi Miklós utca közötti szakasz, valamint a Vak Bottyán utca végéhez csatlakozó 1416 hrsz-ú parkoló, illetve a 2013 hrsz. terület déli KRESZ táblával jelzett szakasza),
 • Kazinczy Ferenc utcából csatlakozó 294 és 295 hrsz. parkolók,
 • Lovassy Sándor u. (2-6. számok előtti és a 6/a, valamint 6/b. számok előtti parkolók),
 • Rákóczi Ferenc tér (a Gelencsér utcától K-re eső parkolók),
 • Rákóczi Ferenc utca (6. számtól a Malom utcáig, illetve az Arany J. utcai kereszteződéstől a 17. számig) és a Rákóczi Ferenc utca 20. belső parkolója 490/4 hrsz,
 • Sörház utca és azzal határos 1116 hrsz-ú terület
 • Sörház utcai parkolóudvar (993/2 hrsz-ú terület, a Sörház u. illetve Deák F. u. csatlakozásának D-i sarkán)
 • Vak Bottyán u. (Vaszary Kolos utca és a Georgikon utca közötti szakasz)
 • Vaszary Kolos utca (Deák Ferenc utca illetve a Vak Bottyán utca közötti szakasz),
 • Vörösmarty Mihály utca (kivéve Vörösmarty u. 1/b.)


5.) Városi tömbparkolók:

 • P1 Centrumparkoló: 638 hrsz-ú terület (Városi piac területe)
 • P2 Kastély parkoló: Sopron u. (a Bástya utcától, illetve az Árpád utcától a Hévízi útig), valamint az ehhez csatlakozó parkolók,
 • P3 Vásár téri parkoló: Vásár tér, 2805/91 hrsz-ú terület azon része, melyet D-ről a Tapolcai u., É-ról a 2805/42 hrsz (posta és tisztító), a 2810/5 hrsz (ABC), Ny-ról a 2805/18 és 2805/5 hrsz (vendéglő és virágüzlet) határolnak.


 2. számú melléklet

6.) ÉVES BÉRLETÁRAK

Ft/év


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

Lakossági

közületi

munka-helyi

lakossági-vállalko-zói kombinált

kiemelt (lila) övezet

113.400

252.000

-

90.720

-

24.800

I. (piros) övezet

75.600

189.000

45.360

68.040

56.700

16.500

II. (sárga) övezet

63.000

126.000

6.200

24.800

12.400

-


Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/db

Georgikon utcai üzletek bérlet térítési díja: 1.300,- Ft/frsz”

Mellékletek