Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01- 2017. 06. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról1

2017.06.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában, a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljáró Nógrád Megye Önkormányzata és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről szóló 51/2009. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről szóló 51/2009. (XI.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a tájékoztatási küszöbérték elérése esetén felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlásának megelőzése érdekében a lakossági és az üzemi légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire, ezen belül)

"da) a 0,1,2,3 környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárművek használatának szüneteltetésére;"

2. § Az R1. 8. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester a riasztási küszöbérték elérése esetén felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire, ezen belül)

"da) a 0,1,2,3 környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárművek használatának szüneteltetésére;"

3. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az R1. 6. §-a.

2. A Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság," szövegrész.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. június 2. napjával.